1
sdt: 0931111246
Giấy chứng nhận JCI Hoa Kỳ
Giấy chứng nhận JCI Hoa KỳWhat Is Prostate Cancer

Prostate cancer develops in a mans prostate, the walnut-sized gland just below the bladder that produces some of the fluid in semen. Its the most common cancer in men after skin cancer. Prostate cancer often grows very slowly and may not cause significant harm. But some types are more aggressive and can spread quickly without treatment.
Giấy chứng nhận JCI Hoa KỳSymptoms of Prostate Cancer

n the early stages, men may have no symptoms. Later, symptoms can include:
Frequent urination, especially at night
Difficulty starting or stopping urination
Weak or interrupted urinary stream
Painful or burning sensation during urination or ejaculation
Blood in urine or semen
Advanced cancer can cause deep pain in the lower back, hips, or upper thighs.
Giấy chứng nhận JCI Hoa KỳEnlarged Prostate or Prostate Cancer?

The prostate can grow larger as men age, sometimes pressing on the bladder or urethra and causing symptoms similar to prostate cancer. This is called benign prostatic hyperplasia (BPH). It's not cancer and can be treated if symptoms become bothersome. A third problem that can cause urinary symptoms is prostatitis. This inflammation or infection may also cause a fever and in many cases is treated with medicine.
Giấy chứng nhận JCI Hoa KỳBệnh ung thư vú ngày nay

Ngày nay bệnh ung thư vú không còn giống như thời điểm 20 năm trước. Tỉ lệ những người mắc bệnh ung thư vú còn sống và vượt qua căn bệnh đang tăng dần, đó là kết quả của sự nhân thức tốt về bệnh, phát hiện bệnh sớm hơn, và sự tiên tiến trong cách điều trị bệnh. Trong khoảng 200.000 người Mỹ bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú mỗi năm, có rất nhiều lý do để họ hy vọng về cơ hội được chữa lành bệnh.
/4
GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất