Khối u

UNG THƯ VÚ LÀ GÌ

Nhiều ung thư vú nhạy cảm với hóc môn sinh dục phụ nữ. Điều này có nghĩa là hóc môn này gây ra các khối u ung thư vú phát triển. Ung thư này được gọi là ung thư thụ thể estrogen dương tính hoặc ung thư tích cực ER

seroquel overdose

seroquel

amlodipin sandoz 5 mg

amlodipin teva

Ung thu vú là gì?

Ung thu vú là ung thu b?t d?u trong các mô c?a vú.

Có hai lo?i chính c?a ung thu vú:

 - Ung thu bi?u mô ?ng d?ng m?ch b?t d?u ? ?ng (?ng d?n) di chuy?n s?a t? vú d?n núm vú. H?u h?t các ung thu vú là lo?i này.

- Lobular ung thu b?t d?u ? các b? ph?n c?a vú, g?i là ti?u thùy, s?n xu?t s?a.

Trong m?t s? tru?ng h?p hi?m g?p, ung thu vú có th? b?t d?u trong các vùng khác c?a vú.

Nhi?u ung thu vú nh?y c?m v?i hóc môn sinh d?c ph? n?. Ði?u này có nghia là hóc môn này gây ra các kh?i u ung thu vú phát tri?n. Ung thu này du?c g?i là ung thu th? th? estrogen duong tính ho?c ung thu tích c?c ER.

Tên g?i khác

Ung thu vú, Ung thu bi?u mô ?ng d?ng m?ch; Ung thu bi?u mô - lobular

Ý KIẾN BẠN ĐỌC