Ví dụ điển hình

SARCOMA XƠ MÀNG PHỔI

am, 27 tuổi. Khối u trong màng phổi phải, bệnh nhân đã tiến hành 4 lần phẫu thuật trong 7 năm, sau khi phẫu thuật xong đều tái phát rất nhanh.

buy abortion pill online cheap

buy misoprostol abortion pill online lasertech.com

 Ví d? 1:  Nam, 27 tu?i. Kh?i u trong màng ph?i ph?i, b?nh nhân dã ti?n hành 4 l?n ph?u thu?t trong 7 nam, sau khi ph?u thu?t xong d?u tái phát r?t nhanh. K?t qu? b?nh lý là sarcoma xo màng ph?i. Hai nam tru?c khi nh?p vi?n chúng tôi, lúc dó b?nh nhân có kh?i u xo c?ng to ? màng ph?i ph?i. Chúng tôi dã ti?n hành ph?u thu?t k?t h?p v?i dao l?nh d? c?t b? toàn b?. Kh?i u c?t ra kích thu?c 38×22×12 cm, n?ng 3400g. Sau ph?u thu?t b?nh nhân s?ng du?c 2 nam 4 tháng.

 


Hình 1 Kh?i u xo bên ph?i màng ph?i


A.Kh?i u tru?c khi dông l?nh hi?n th? trên CT;B.Kh?i u du?c c?t b? ra nh? k?t h?p v?i phuong pháp dao l?nh, n?ng 3400g;

C. K?t qu? tái khám CT 1 nam sau, có chút d?ch màng ph?i ph?i nhung kh?i u chua b? tái phát.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
sdfasdf
asdfasdfas
(rtrg)
Xóa