Ví dụ điển hình

UNG THƯ THANH QUẢN, VÍ DỤ

Các bác sĩ sử dụng xét nghiệm chẩn đoán để xác định giai đoạn của ung thư, do đó, dàn dựng có thể không đầy đủ cho đến khi tất cả các bài kiểm tra đã kết thúc. Biết giai đoạn sẽ giúp bác sĩ quyết định loại điều trị tốt nhất và có thể giúp dự đoán tiên lượng của bệnh nhân (cơ hội hồi phục). Có mô tả giai đoạn khác nhau cho các loại ung thư khác nhau.

sertraline and alcohol blackouts

sertraline and alcohol death sigridw.com

 Giai do?n là m?t cách mô t? b?nh ung thu, ch?ng h?n nhu v? trí kh?i u mà nó n?m, ho?c nó dã lan r?ng, và n?u nó ?nh hu?ng d?n các ch?c nang c?a các co quan khác trong co th?.

 Các bác si s? d?ng xét nghi?m ch?n doán d? xác d?nh giai do?n c?a ung thu, do dó, dàn d?ng có th? không d?y d? cho d?n khi t?t c? các bài ki?m tra dã k?t thúc. Bi?t giai do?n s? giúp bác si quy?t d?nh lo?i di?u tr? t?t nh?t và có th? giúp d? doán tiên lu?ng c?a b?nh nhân (co h?i h?i ph?c). Có mô t? giai do?n khác nhau cho các lo?i ung thu khác nhau.

M?t công c? mà các bác si s? d?ng d? mô t? các giai do?n là h? th?ng TNM. H? th?ng này s? d?ng ba tiêu chí d? dánh giá giai do?n c?a ung thu: các kh?i u, các h?ch b?ch huy?t xung quanh kh?i u, và n?u kh?i u dã lan r?ng d?n các b? ph?n khác c?a co th?. Các k?t qu? du?c k?t h?p d? xác d?nh giai do?n c?a ung thu cho m?i ngu?i. Có nam giai do?n: giai do?n 0 (zero) và giai do?n I d?n IV (m?t d?n b?n). Giai do?n này cung c?p m?t cách ph? bi?n mô t? các b?nh ung thu, vì v?y bác si có th? làm vi?c v?i nhau d? l?p k? ho?ch di?u tr? t?t nh?t.

TNM là vi?t t?t c?a kh?i u (T), nút (N), và di can (M). Các bác si nhìn vào ba y?u t? d? xác d?nh giai do?n ung thu: 

  • Làm th? nào l?n là các kh?i u nguyên phát và nó n?m ? dâu? (kh?i u, T)
  • Có s? lây lan c?a kh?i u d?n các h?ch b?ch huy?t (Node, N)
  • Ung thu di can d?n các b? ph?n khác c?a co th? (di can, M)

 

Kh?i u. S? d?ng h? th?ng TNM, "T" c?ng v?i m?t ký t? ho?c s? (0-4) du?c s? d?ng d? mô t? kích thu?c và v? trí c?a kh?i u. M?t s? giai do?n du?c chia thành các nhóm nh? hon giúp mô t? các kh?i u chi ti?t hon. Kh?i u thông tin giai do?n c? th? du?c li?t kê du?i dây, du?c chia trong m?t phác th?o c?a các kh?i u thanh qu?n và các kh?i u c?a hypopharynx.

Kh?i u thanh qu?n Cho bi?t kh?i u nguyên phát không th? du?c dánh giá.

TX:

T0: Không có b?ng ch?ng c?a m?t kh?i u du?c tìm th?y.

Tis: Mô t? m?t giai do?n du?c g?i là ung thu bi?u mô (ung thu) t?i ch?. Ðây là m?t can b?nh ung thu r?t s?m, noi các t? bào ung thu ch? du?c tìm th?y trong m?t l?p mô.

Khi mô t? m?t kh?i u giai do?n sau, các bác si phân chia thanh qu?n thành ba khu v?c: thanh môn, supraglottis, và subglottis ( T?ng quan ). thanh môn kh?i u thanh qu?n

T1: Mô t? m?t kh?i u du?c gi?i h?n trong nh?ng n?p g?p thanh, nhung nó không ?nh hu?ng d?n chuy?n d?ng c?a nh?ng n?p g?p.

T1a: Mô t? m?t kh?i u trong l?n thanh nh?c bên ph?i ho?c trái.

T1b: Mô t? m?t kh?i u ? c? hai n?p g?p thanh nh?c.

T2: Mô t? m?t kh?i u dã lan r?ng d?n supraglottis và / ho?c subglottis. T2 cung mô t? m?t kh?i u ?nh hu?ng d?n s? chuy?n d?ng c?a các l?n thanh nh?c, mà không làm tê li?t các n?p g?p. T3: Mô t? m?t kh?i u du?c gi?i h?n trong thanh qu?n và làm tê li?t ít nh?t m?t trong nh?ng n?p g?p thanh.

T4a: Kh?i u dã lan r?ng d?n các s?n tuy?n giáp và / ho?c mô vu?t ra ngoài thanh qu?n.

T4b: kh?i u dã lan r?ng d?n khu v?c ? phía tru?c c?a c?t s?ng (prevertebral không gian), khu v?c ng?c, ho?c encases các d?ng m?ch.

Supraglottis kh?i u thanh qu?n

Ý KIẾN BẠN ĐỌC