Thông tin y học

Chia sẻ về bệnh ung thư gan

Ung thư là căn bệnh nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Trong đó, ung thư gan là bệnh ác tính với tỷ lệ mắc bệnh cao và thường gặp ở các quốc gia châu Á, đặc biệt là ở các nước Đông Nam Á.

paroxetine 20

paroxetine generique williamgonzalez.me

xanax weed anxiety

xanax and weed reddit

 ? Trung Qu?c, Indonesia, Thái Lan, Vi?t Nam, Singapore, Philipine, t? l? m?c b?nh m?i nam kho?ng 100.000 ngu?i ? d? tu?i 40-60. Ung thu gan có th? g?p ? tr? em, cung có th? ? ngu?i già trên 80 tu?i, nhung giai do?n m?c b?nh này cao hon ? 40-60 tu?i.

 
 
Vi?n tru?ng b?nh vi?n ung bu?u FUDA và ch? t?ch Hi?p H?i Ðông L?nh th? gi?i Nikolai Korpan.
Khi ung thu ? giai do?n s?m, r?t nhi?u ngu?i không có bi?u hi?n lâm sàng. Qua 1-2 nam phát tri?n nh?ng bi?u hi?n lâm sàng c?a ung thu gan m?i d?n d?n du?c bi?u hi?n ra. Do bi?u hi?n c?a ung thu gan xu?t hi?n mu?n và cung không có tính d?c thù, nên thu?ng xu?t hi?n tri?u ch?ng r?i m?i di ch?n doán và khi dó thu?ng dã roi vào giai do?n cu?i. Và lúc này thì 90% b?nh nhân dã m?t di co h?i ph?u thu?t. Ði?u này làm cho vi?c di?u tr? tr? nên khó khan hon và d?n d?n vi?c s? d?ng nh?ng k? thu?t di?u tr? tru?c dây d?t du?c hi?u qu? không lý tu?ng.
 
Theo kinh nghi?m lâm sàng nhi?u nam c?a vi?n tru?ng B?nh vi?n ung bu?u FUDA Qu?ng Châu, m?t b?nh vi?n ung thu qu?c t? n?i ti?ng, di?u tr? cho nhi?u b?nh nhân ung thu d?n t? 53 qu?c gia trên th? gi?i, giáo su Xu Ke Cheng cho bi?t, v?i nh?ng d?i tu?ng thu?c di?n có nguy co m?c cao, m?i 6 tháng ph?i ki?m tra s?c kh?e m?t l?n. Ð?i tu?ng có nguy co cao ? dây là ch? ngu?i b? viêm gan B, b? viêm gan, so gan, trong gia t?c dã t?ng có ngu?i b? ung thu gan và ? giai do?n tu?i t? 40 tr? lên.
 
N?i dung ki?m tra chính là siêu âm gan, l?y máu ki?m tra ch? s? AFP. Ði?u chú ý là do ch? s? AFP ? ngu?i b?nh ung thu gan giai do?n s?m thu?ng không tang cao, do dó n?u ch? don thu?n ki?m tra ch? s? AFP, không th? lo?i tr? kh? nang ung thu gan ? giai do?n s?m du?c.
 
Theo truy?n th?ng, n?u nhu ngu?i b?nh phát hi?n ung thu gan ? giai do?n s?m, ch?c nang gan còn t?t, thông thu?ng d?u ch?n ph?u thu?t c?t b?. V?i tru?ng h?p do kh?i u quá l?n, có di can, ho?c ch?c nang gan kém không th? ch?u du?c ph?u thu?t, hay do kh?i u dính g?n v?i m?ch máu l?n, ?ng m?t mà không th? c?t b?, cu?i cùng dã m?t di co h?i ph?u thu?t t?n g?c, t?i B?nh vi?n FUDA các chuyên gia có dua ra m?t s? k? thu?t di?u tr? nhu sau:
 
M?t là TACE, cung chính là th?t nút m?ch, phuong pháp này thông qua d?ng m?ch ch? ? dùi dua m?t ?ng d?n thông qua k? thu?t DSA, c?m ?ng d?n này vào noi huy?t qu?n cung ?ng c?a kh?i u, ti?p t?c tiêm vào dó nh?ng thu?c d?ng h?t nh?m d?t du?c m?c dích làm t?c huy?t qu?n cung ?ng c?a kh?i u, d? d?t du?c tác d?ng ngan ch?n s? phát tri?n c?a kh?i u.
 
Hai là s? d?ng k? thu?t làm tan kh?i u, có th? chia ra làm tan v?t lý và làm tan hóa h?c. Làm tan v?t lý là thông qua nhi?t d? cao d?t cháy ho?c nhi?t d? th?p làm kh?i u ch?t cóng. Trong dó n?i b?t lên là li?u pháp ph?u thu?t dông l?nh Argon-Helium. K? thu?t này h?u nhu có th? dùng cho m?i b?nh nhân ung thu gan. Có b?ng ch?ng y h?c cho th?y, d?i v?i b?nh nhân ung thu gan nh?, hi?u qu? làm tan kh?i u qua da và hi?u qu? c?a ph?u thu?t c?t b? thông thu?ng là tuong duong nhau.
 
Ð?i v?i tru?ng h?p ung thu kh?i u to và có nhi?u di can trong gan, tuy dã m?t di co h?i c?t b? ph?u thu?t gan, nhung ?ng d?ng k? thu?t dông l?nh v?n có th? dánh vào các kh?i u trên gan, nh?m d?t hi?u qu? di?u tr? tân g?c kh?i u. Cho dù v?i kh?i u to ho?c trong gan có nhi?u kh?i không th? di?u tr? t?n g?c, phuong pháp này v?n giúp có th? tiêu di?t d?i b? ph?n t? bào ung thu, cung có th? c?i thi?n dinh du?ng cho b?nh nhân, kéo dài cu?c s?ng và tu?i th? cho h?. Song song dó, bi?n pháp mi?n d?ch sinh h?c t?i FUDA cung giúp b?nh nhân c?i thi?n du?c t?t tình hình b?nh và ?c ch? s? phát tri?n c?a ung thu.
 
S? k?t h?p khéo léo các li?u pháp di?u tr? trên dã giúp nhi?u b?nh nhân ung thu gan có thêm tia hy v?ng m?i và n? cu?i m?i trong cu?c s?ng. 
 
 
 
<
Ý KIẾN BẠN ĐỌC