Nguyên nhân ung thư

Ung thư tuyến giáp

Trong hầu hết mọi người, ung thư tuyến giáp phát triển rất chậm.Dấu hiệu đầu tiên thường là một khối u không đau ở cổ, dần dần trở nên lớn hơn.

viagra prodej

viagra cena partickcurlingclub.co.uk

Các tri?u ch?ng c?a ung thu tuy?n giáp

 
Trong h?u h?t m?i ngu?i, ung thu tuy?n giáp phát tri?n r?t ch?m.D?u hi?u d?u tiên thu?ng là m?t kh?i u không dau ? c?, d?n d?n tr? nên l?n hon.
 
Th?nh tho?ng, m?t kh?i u tuy?n giáp có th? nh?n vào th?c qu?n (th?c qu?n) ho?c khí qu?n (khí qu?n) và gây ra khó khan trong vi?c nu?t ho?c hít th?.
R?t hi?m khi, các tri?u ch?ng d?u tiên có th? du?c gây ra b?i kh?i u th? c?p trong xuong ho?c  ph?i sau khi ung thu dã lan tràn ra ngoài tuy?n giáp.
 
N?u b?n nh?n th?y m?t kh?i u ? c? c?a b?n, ho?c b?t k? các tri?u ch?ng trên, b?n nên g?p bác si càng s?m càng t?t. Tuy nhiên, h?u h?t các sung tuy?n giáp (ho?c goitres) là lành tính (không ph?i ung thu).
 
CÁC Y?U T? NGUY CO VÀ NGUYÊN NHÂN C?A UNG THU TUY?N GIÁP
Các nguyên nhân chính xác c?a ung thu tuy?n giáp trong h?u h?t m?i ngu?i không bi?t, nhung  nghiên c?u dang di?n ra t?t c? các th?i gian d? c? g?ng tìm ra nguyên nhân. Có m?t s? y?u t? nguy co có th? làm tang nguy co phát tri?n ung thu tuy?n giáp.
 
B?nh lành tính tuy?n giáp
Ti?p xúc v?i b?c x?
Th?a k? b? l?i gen
Thi?u I-?t
Ch? d? an u?ng
M?t y?u t? nguy co là m?t cái gì dó làm tang co h?i c?a b?n phát tri?n m?t tình tr?ng s?c kh?e nhu ung thu. Ví d?, hút thu?c lá là y?u t? nguy co du?c bi?t d?n nhi?u nh?t cho ung thu ph?i. Tu?i tác là m?t y?u t? nguy co cho nhi?u b?nh ung thu. H?u h?t nh?ng ngu?i phát tri?n b?nh ung thu trên 65 tu?i. Có m?t y?u t? nguy co d?c bi?t không có nghia là b?n ch?c ch?n s? b? ung thu, cung gi?ng nhu ngu?i mà không có b?t k? y?u t? nguy co có th? phát tri?n b?nh ung thu. 
 
B?NH TUY?N GIÁP LÀNH TÍNH
 
Nh?ng ngu?i có b?nh tuy?n giáp nh?t d?nh không ph?i ung thu (lành tính) là hoi có kh? nang phát tri?n ung thu tuy?n giáp. Chúng bao g?m:
 
M? r?ng tuy?n giáp ( bu?u c? )
N?t tuy?n giáp ( u tuy?n )
Viêm tuy?n giáp ( tuy?n giáp ).
Kho?ng 1 trong 5 b?nh ung thu tuy?n giáp (20%) x?y ra ? nh?ng ngu?i có b?nh tuy?n giáp lành tính trong quá kh?.
 
B?nh tuy?n giáp lành tính có th? ch?y trong gia dình. Nguy co phát tri?n ung thu tuy?n giáp du?c tang lên n?u b?n có các thành viên trong gia dình b? b?nh tuy?n giáp lành tính và r?i ro là cao hon n?u có nhi?u hon m?t thành viên b? ?nh hu?ng.
 
Các di?u ki?n tuy?n giáp ph? bi?n hon c?a tuy?n giáp ho?t d?ng trên ho?c du?i (cu?ng giáp và suy giáp) không làm tang nguy co phát tri?n ung thu tuy?n giáp.
 
TI?P XÚC V?I B?C X?
 
Ði?u này có th? là do di?u tr? x? tr? du?c dua ra trong th?i tho ?u, ho?c b?t thu?ng ? m?c cao c?a b?c x? trong môi tru?ng, ví d?, trong các khu v?c xung quanh Chernobyl ? Ukraine, sau khi v? n? nang lu?ng h?t nhân nam 1986.
 
Ung thu tuy?n giáp có th? phát tri?n nhi?u nam sau khi ti?p xúc. Tuy nhiên, ch? có m?t s? nh? ung thu tuy?n giáp gây ra do ti?p xúc v?i b?c x?.
 
Ð?T BI?N GEN
 
Trong m?t s? lu?ng r?t nh? c?a ngu?i dân, ung thu tuy?n giáp th? tu? có th? là do m?t gen b? l?i di truy?n. Các gen b? ?nh hu?ng là các gen RET . Có hai lo?i chính c?a b?nh di truy?n, trong dó di?u này gây ra:
 
Gia dình ung thu tuy?n giáp th? tu? (FMTC) , ?nh hu?ng d?n nhi?u thành viên trong gia dình.
Nhi?u tân n?i ti?t (MEN) các lo?i h?i ch?ng 2A và 2B , v?i h?i ch?ng này, các thành viên trong gia dình có nguy co phát tri?n m?t s? kh?i u n?i ti?t khác nhau bao g?m ung thu tuy?n giáp th? tu?. .
Thành viên gia dình c?a m?t ngu?i nào dó b? ung thu tuy?n giáp th? tu? có th? du?c th? nghi?m d? xem n?u h? dã th?a hu?ng m?t gen b?t thu?ng RET. 
 
N?u m?t ngu?i nào dó du?c tìm th?y có các gen b?t thu?ng, h? có th? du?c tu v?n d? c?t b? tuy?n giáp d? ngan ch?n ung thu phát tri?n. Ði?u này du?c bi?t d?n nhu là m?t tuy?n giáp d? phòng.
 
Ngoài ra còn có tang nguy co phát tri?n ung thu tuy?n giáp n?u b?n có tình tr?ng ru?t th?a k? du?c g?i là polyp tuy?n polyposis gia dình (FAP).
 
THI?U MU?I I?T
 
Nh?ng ngu?i an r?t ít i?t trong ch? d? an u?ng c?a h? có nhi?u kh? nang phát tri?n ung thu tuy?n giáp. B?n có nhi?u kh? nang có m?t m?c d? i?t th?p n?u b?n cung du?c ti?p xúc v?i b?c x? ho?c n?u b?n có m?t l?ch s? c?a b?nh tuy?n giáp lành tính. Iodine du?c tìm th?y trong d?t và n?u b?n s?ng ? m?t khu v?c mà m?c d? iodine th?p, các c?p trong nu?c u?ng c?a b?n, và b?t k? lo?i rau tr?ng t?i d?a phuong ho?c các d?ng v?t nuôi cung s? th?p.
 
CH? Ð? AN U?NG
 
M?t ch? d? an nghèo có ch?a m?t lu?ng l?n phô mai, bo và th?t có th? làm tang nguy co phát tri?n ung thu tuy?n giáp. M?t lu?ng l?n trái cây tuoi và rau qu? có th? giúp gi?m nguy co c?a b?n.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
sdfdsf
wefef
(sdfadsfasdf)
Xóa