Liệu pháp

Phẫu thuật lạnh (plus)

Phẫu thuật lạnh là một kỹ thuật mới để điều trị ung thư đã được phê duyệt thực phẩm Hoa Kỳ Cục Quản lý dược (FDA) vào năm 1998 và Trung Quốc của SFDA vào năm 1999. Bệnh viện Ung thư Fuda-Quảng Châu đã sử dụng kỹ thuật từ năm 2000.

naltrexone reviews

naltrexone oral reviews

Cho d?n nay, Fuda có ca di?u tr? l?n nh?t th? gi?i, kinh nghi?m trong ho?t d?ng xâm l?n t?i thi?u, thu?ng Fuda dào t?o bác si t? kh?p noi trên th? gi?i v? k? thu?t ph?u thu?t l?nh. G?n dây, s? tru?ng h?p ph?u thu?t l?nh Fuda dã g?n nhu d?ng d?u 5000 tru?ng h?p v?i m?t lo?t các kh?i u ác tính (hon 34 lo?i ung thu khác nhau). Trong linh v?c này, B?nh vi?n Fuda ung thu d?n d?u th? gi?i trong kinh nghi?m và nghiên c?u.
Các co ch? c?a ph?u thu?t l?nh
Ð? ki?m soát k?t qu? c?a ph?u thu?t l?nh di?u quan tr?ng là ph?i hi?u du?c co ch? thi?t h?i.

Trong ph?u thu?t l?nh mô du?c dông l?nh v?i m?t d?u dò cryosurgical du?c dua ti?p xúc nhi?t t?t v?i các mô không mong mu?n. Trong vòng vài phút sau khi làm mát b?t d?u, nhi?t d? c?a các mô liên l?c v?i tàu tham dò d?t d?n nhi?t d? chuy?n ti?p giai do?n và mô b?t d?u dóng bang. Khi nhi?t nhi?u hon du?c chi?t xu?t nhi?t d? c?a tàu tham dò ti?p t?c gi?m và giao di?n dóng bang b?t d?u tuyên truy?n ra nu?c ngoài t? tàu tham dò vào các mô. M?t phân b? nhi?t d? thay d?i trong c? hai khu v?c dông l?nh và không dóng bang c?a mô x?y ra sau dó.

Trong các giao th?c cryosurgical di?n hình, sau khi dông l?nh dã du?c hoàn thành h? th?ng làm mát gi? cho mô dông l?nh cho m?t kho?ng th?i gian mong mu?n c?a th?i gian, sau dó b?ng cách nung nóng và tan bang. Các t? bào g?n cryosurgical tham dò b? m?t s? du?c làm l?nh v?i m?t t?c d? làm mát cao hon và nhi?t d? th?p hon so v?i nh?ng ngu?i xa t? d?u dò. Các t? bào t?i các d?a di?m khác nhau trong t?n thuong dông l?nh s? có nhi?t d? khác nhau cho các giai do?n khác nhau c?a th?i gian, nhu là m?t ch?c nang c?a kho?ng cách t? b? m?t tham dò, v?t li?u làm mát s? d?ng, hình d?ng d?u dò cryosurgical, s? lu?ng các d?u dò cryosurgical s? d?ng , các lo?i mô dông l?nh.

T?n thuong t? bào trong quá trình làm l?nh và dông l?nh x?y ra ? quy mô m?t s? chi?u dài: kích thu?c nano (Armstrong) - phân t? mesoscale (micron) bào và macroscale (mm) - toàn b? mô. Các thi?t h?i trong quá trình ph?u thu?t l?nh là hai lo?i, c?p tính - ngay l?p t?c trong quá trình ph?u thu?t l?nh và dài h?n.
Hi?u qu? c?a vi?c làm mát
H?u h?t các lo?i t? bào và mô d?ng v?t có vú có th? ch?u du?c nhi?t d? th?p, không dóng bang trong th?i gian ng?n th?i gian. Các hi?n tu?ng liên quan d? làm mát x?y ra ch? y?u ? c?p d? nano, v?i nh?ng h?u qu? di?n hình t?i mesoscale.
Các t? bào th?c th? v?i m?t n?i dung c? th? trong t? bào ch?t hóa h?c d?, cách nhau t? các gi?i pháp ngo?i bào không d?c hi?u c?a màng t? bào. Màng t? bào ho?t d?ng nhu m?t rào c?n có ch?n l?c gi?a n?i bào và môi tru?ng xã ngo?i bào. Màng ch?n l?c ki?m soát v?n chuy?n c?a các loài hóa h?c vào và ra kh?i t? bào. Do dó, màng ph?i du?c ch? y?u là không th?m nu?c, ngo?i tr? t?i các d?a di?m c? th? mà nó có th? ki?m soát vi?c chuy?n giao kh?i lu?ng. B?i l?p lipid c?u trúc c?a màng t? bào làm cho nó không th?m nu?c. Vi?c chuy?n giao kh?i lu?ng thông qua các màng t? bào du?c di?u khi?n thông qua các protein màng t? bào mà span màng.
Các t? bào d?ng v?t có vú dã tr? thành t?i uu hóa d? ho?t d?ng ? nhi?t d? trong d?i s?ng sinh v?t.
Thông thu?ng các protein màng t? bào ki?m soát các thành ph?n trong t? bào b?ng cách gi?i thi?u có ch?n l?c và lo?i b? các loài ion t? bên trong t? bào. Tuy nhiên, quá trình s?ng là nhi?t d? ph?n ?ng hóa h?c ph? thu?c. H? th?p nhi?t d? cung làm gi?m hi?u qu? c?a protein màng t? bào và kh? nang c?a h? d? ki?m soát các n?i dung trong t? bào. Vì v?y, trong quá trình làm mát, các thành ph?n trong t? bào và d?c bi?t là các n?i dung ion n?i bào b?t d?u thay d?i nhu mong mu?n các ion khu?ch tán vào các t? bào và không du?c g? b?.

 

Co ch? b? sung thi?t h?i liên quan d?n the Cytoskeleton. Co c?u the Cytoskeleton ph? thu?c vào các liên k?t hóa h?c gi?a các protein màng t? bào và các giàn giáo di d?ng. H? th?p nhi?t d? làm suy y?u các trái phi?u này và làm cho h? d?c bi?t d? b? t?n thuong co h?c.

M?t co ch? th? ba c?a thi?t h?i liên quan d?n s? bi?n tính c?a các protein nhu là m?t ch?c nang c?a c? nhi?t d? và thay d?i trong n?i dung ion n?i bào. H?u h?t các t? bào và mô có th? ch?u du?c làm mát ng?n g?n d? nhi?t d? dóng bang ? trên, trong quy mô th?i gian di?n hình c?a m?t th? t?c cryosurgical và làm mát trong các tru?ng h?p di?n hình c?a ph?u thu?t l?nh.

Tru?ng h?p ngo?i l? chính là nh?ng t? bào r?t nh?y c?m v?i các n?i dung ion c?a h?, ch?ng h?n nhu ti?u c?u. Làm mát ti?u c?u v?i nhi?t d? th?p hon nhi?t d? lipid giai do?n chuy?n ti?p c?a h? cho phép dòng canxi, xu?t hi?n d? kích ho?t kích ho?t ti?u c?u. Ði?u này có th? d?n d?n m?t lo?t các s? ki?n s? k?t thúc trong k?t t?p ti?u c?u và c?n tr? cu?i cùng c?a m?ch máu trong khu v?c làm mát b?ng xung quanh t?n thuong dông l?nh. Các t? bào khác có ch?c nang là ph? thu?c m?nh m? vào n?i dung ion c?a h? là các t? bào co, d?c bi?t trong trái tim và xung quanh d?ng m?ch. Ðây có th? du?c cung b? hu h?ng trong khu v?c làm mát b?ng dông l?nh vu?t quá t?n thuong.

Hi?u ?ng dóng bang

Các quá trình nhi?t trong quá trình dông l?nh d? b?o qu?n (b?o qu?n l?nh) là khác nhau t? các quá trình nhi?t trong quá trình ph?u thu?t l?nh.

Trong các t? bào b?o qu?n l?nh và các mô du?c dông l?nh  trong ?ng nghi?m , h? thu?ng du?c dông l?nh v?i di?u ki?n th?ng nh?t r?t th?p nhi?t d? dông l?nh, du?c luu gi? trong m?t tr?ng thái dông l?nh trong th?i gian dài c?a th?i gian và quan tr?ng nh?t du?c d&o

Ý KIẾN BẠN ĐỌC