Dấu hiệu

Dấu hiệu ung thư vú

Ung thư vú giai đoạn đầu thường không gây ra các triệu chứng rõ rệt. Điều này là lý do tại sao các bài kiểm tra vú thường xuyên là rất quan trọng. Khi ung thư phát triển, các triệu chứng có thể bao gồm

naltrexone user reviews

naltrexone reviews reddit blog.idilbaby.com
Các tri?u ch?ng
 
Ung thu vú giai do?n d?u thu?ng không gây ra các tri?u ch?ng rõ r?t. Ði?u này là lý do t?i sao các bài ki?m tra vú thu?ng xuyên là r?t quan tr?ng. Khi ung thu phát tri?n, các tri?u ch?ng có th? bao g?m:
Vú có m?t  lump ho?c m?t vài lump trong nách r?t khó phát hi?n, có kích thu?c không d?ng d?u, và thu?ng không làm dau vú.
Thay d?i hình d?ng, kích thu?c, ho?c c?m th?y vú ho?c núm vú - ví d?, b?n có th? b? n?i d?, dimpling, ho?c nhan trông gi?ng nhu da c?a m?t trái cam
D?ch t? núm vú - có th? có màu máu d?m, rõ ràng, màu vàng, ho?c màu xanh lá cây, và gi?ng nhu m?
Ðàn ông cung m?c b?nh ung thu vú, các tri?u ch?ng bao g?m các kh?i u vú và dau vú
 
Các tri?u ch?ng c?a ung thu vú ti?n tri?n có th? bao g?m:
 
Ðau xuong
Ðau ng?c ho?c khó ch?u
Da loét
Sung c?a m?t cánh tay (bên c?nh vú b? ung thu)
Gi?m cân
Ý KIẾN BẠN ĐỌC