Định nghĩa

Định nghĩa ung thư gan

Ung thư gan (ung thư biểu mô tế bào gan) là một ung thư phát sinh từ gan.Nó còn được gọi là ung thư gan nguyên phát hoặc hepatoma. Gan được tạo thành các loại tế bào khác nhau (ví dụ, ống mật, mạch máu, và lưu trữ các tế bào chất béo).

asthma rescue inhaler

otc inhalers for copd link

 Ung thu gan (ung thu bi?u mô t? bào gan, HCC) là gì?

Ung thu gan (ung thu bi?u mô t? bào gan) là m?t ung thu phát sinh t? gan.Nó còn du?c g?i là ung thu gan nguyên phát ho?c hepatoma. Gan du?c t?o thành các lo?i t? bào khác nhau (ví d?, ?ng m?t, m?ch máu, và luu tr? các t? bào ch?t béo).
 
Ung thu gan có th? du?c chia thành ung thu gan nguyên phát và ung thu gan th? c?p:
Ung thu gan nguyên phát là ung thu b?t d?u (có ngu?n g?c) trong gan.
Th? c?p (di can) ung thu gan có nghia là m?t ung thu b?t d?u trong m?t ph?n khác c?a co th? dã lây lan d?n gan. Nhi?u lo?i ung thu có th? lan d?n gan. Thông thu?ng nh?t, ung thu ru?t, tuy?n t?y, ph?i, d? dày ho?c vú. Hành vi này, di?u tr? và tri?n v?ng c?a b?nh ung thu gan th? c?p thu?ng khá khác nhau d? ung thu gan nguyên phát.
B?nh ung thu gan nguyên phát . Ð?c bi?t, dó là v? hepatoma, lo?i ph? bi?n nh?t c?a ung thu gan nguyên phát. Có nhi?u lo?i khác nhau c?a ung thu gan nguyên phát bao g?m:
 
Hepatoma. Ðây là lo?i ph? bi?n nh?t (kho?ng 9 trong 10 tru?ng h?p). Nó dôi khi du?c g?i là ung thu bi?u mô t? bào gan (HCC). Ðây là lo?i ung thu b?t ngu?n t? m?t t? bào gan (t? bào gan) mà s? tr? thành ung thu. (S? lu?ng l?n c?a gan du?c t?o thành t? t? bào gan).Hepatoma A ph? bi?n nh?t là phát tri?n nhu là m?t bi?n ch?ng c?a b?nh gan nhu xo gan (s?o gan) ho?c các lo?i viêm gan (viêm gan).
Fibrolamellar hepatoma là hi?m có lo?i ph? hepatoma. Nó thu?ng phát tri?n trong m?t lá gan kh?e m?nh.
Cholangiocarcinoma. Ði?u này là không ph? bi?n. Nó phát tri?n t? các t? bào lót ?ng m?t.
U nguyên bào gan. Ðây là m?t b?nh ung thu r?t hi?m x?y ra ? m?t s? tr? em.
Angiosarcoma. Ði?u này là r?t hi?m. Nó phát tri?n t? các t? bào c?a các m?ch máu trong gan.
Tuy nhiên, các t? bào gan (t? bào gan) tang 80% c?a các mô gan. Nhu v?y, ph?n l?n các b?nh ung thu gan nguyên phát (trên 90% -95%) phát sinh t? các t? bào gan và du?c g?i là ung thu t? bào gan ho?c ung thu bi?u mô.
 
Khi b?nh nhân ho?c bác si nói v? b?nh ung thu gan, tuy nhiên, h? thu?ng d? c?p d?n ung thu dã lan d?n gan, có ngu?n g?c trong các co quan khác (ch?ng h?n nhu d?i tràng, d? dày, tuy?n t?y, vú, ph?i và,). Ð?c bi?t hon, lo?i ung thu gan du?c g?i là di can b?nh gan (ung thu) ho?c ung thu gan th? c?p. 
 
Ung thu gan là lo?i ung thu ph? bi?n nh?t th? ba trên th? gi?i. M?t b?nh ung thu ch?t ngu?i, ung thu gan co nguy co gây t? vong cao n?u không di?u tr? dúng cách.
 
Viêm gan B là nguyên nhân ph? bi?n phát tri?n thành ung thu gan. G?n dây s? gia tang ung thu gan là do béo phì, ti?u du?ng và viêm gan C mãn tính.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC