Dinh dưỡng

Hoa quả tươi phòng chống ung thư

Hàng ngày ăn uống rau quả, trái cây, có thể làm giảm nguy cơ ung thư 20%. Có một số loại trái cây có thể có hiệu quả để giảm nguy cơ ung thư. Những loại trái cây gồm dâu tây, cam, táo, dưa đỏ, kiwi, dưa hấu, chanh, nho, bưởi, dứa, kiwi, vv.

 Hàng ngày an u?ng rau qu?, trái cây, có th? làm gi?m nguy co ung thu 20%. Có m?t s? lo?i trái cây có th? có hi?u qu? d? gi?m nguy co ung thu. Nh?ng lo?i trái cây g?m dâu tây, cam, táo, dua d?, kiwi, dua h?u, chanh, nho, bu?i, d?a, kiwi, vv.

 
      Dâu tây trong trái cây ch?ng ung thu, dâu tây lên trên. Dâu tây tuoi có ch?a ch?t tannin tuy?t v?i, vai trò ch?ng ma túy trong co th? d? ngan ch?n hình thành ung thu. Ngoài ra, dâu tây M?t amin, có th? choi m?t hi?u ?ng t?t v? phòng, ch?ng b?nh b?ch c?u, thi?u máu b?t s?n và các b?nh khác c?a máu.
      Trái cây h? cam quýt, cam, cam, chanh, bu?i và các lo?i trái cây khác, r?t giàu trong bioflavonoids, có th? tang cu?ng s?c s?ng c?a m?t s? enzym trong da con ngu?i, ph?i, du?ng ru?t và gan, tr? giúp s? du?c hòa tan trong ch?t béo ch?t gây ung thu. các ch?t vào hòa tan trong nu?c, d? nó có th? không d? dàng du?c h?p thu và bài ti?t. Ð?ng th?i, h? có th? tang cu?ng kh? nang h?p th? c?a co th? các ch?t ch?ng ung thu quan tr?ng - vitamin c.
 
      Vitamin c có th? tang cu?ng mi?n d?ch, ngan ch?n s? hình thành c?a các ch?t nitrosamine gây ung thu m?nh m?, có m?t vai trò trong vi?c ngan ng?a và di?u tr? ung thu du?ng tiêu hóa.
 
      M?t nghiên c?u cho th?y r?ng an trung bình hàng ngày c?a cây có múi và có nguy co ung thu tuy?n t?y hon m?t tu?n d? an ít hon so v?i th?p hon 1/3.
 
      Kiwi r?t giàu vitamin, d?c bi?t là hàm lu?ng cao vitamin c là 4-12 l?n cam, c?a Apple 30 l?n, 60 l?n c?a nho. Xác nh?n b?i các nghiên c?u g?n dây, qu? kiwi có ch?a m?t v?t li?u ho?t d?ng du?c t?o ra b?ng cách ngan ch?n c?a co th? ch?t nitrosamine gây ung thu ", trong dó có tác d?ng ch?ng ung thu t?t.
 
      Lê có th? là ch?t l?ng, khô, nhi?t, dàm, các bác si c? d?i và du?c s? d?ng trong l?i ích c?a ung thu th?c qu?n, Cardia và d? dày. Qu? lê có ch?a vitamin B2, carotene, vitamin c và do dó có tác d?ng ch?ng ung thu nh?t d?nh, do dó, qu? lê phù h?p cho b?nh ung thu mui h?ng, ung thu thanh qu?n, ph?i b?nh nhân ung thu
 
      Mai thích h?p cho nhi?u lo?i b?nh ung thu ? b?nh nhân an. Theo nghiên c?u, mo là vitamin B17 là lo?i trái cây d?i dào nh?t, và vitamin B17 là ch?t ch?ng ung thu hi?u qu? cao có tác d?ng gi?t ch?t các t? bào ung thu. Ðó là thông báo r?ng Hoa K? s? d?ng vitamin B17 di?u tr? ung thu, thu?ng di?u tr? 250 b?nh nhân, 248 ngu?i dã du?c c?u, dã du?c v?i vitamin B17 d? ti?t ki?m cu?c s?ng c?a 4.000 b?nh nhân ung thu tiên ti?n.
 
      Nho, d?c bi?t là trong anthocyanins và resveratrol trong da nho ch?a ch?t ch?ng oxy hóa t? nhiên, nhung cung có tác d?ng ?c ch? kh?i u, có th? ?c ch? s? chuy?n d?i t? bào ung thu ác tính, phá h?y kh? nang nhân r?ng c?a các t? bào b?nh b?ch c?u. 
Apple Apple có m?t thành ph?n r?t h?u ích - polyphenol, có th? ?c ch? s? phát tri?n c?a các t? bào ung thu. Các nhà nghiên c?u th?y r?ng ch?t polyphenol trong táo có th? làm gi?m t? l? m?c ung thu ru?t k?t.Chu?t sau khi c?y ghép các t? bào ung thu, vi?c tiêu th? các gi?i pháp polyphenol táo, s? s?ng còn, ch?t lu?ng cu?c s?ng, có m?t hi?u ?ng ch?ng ung thu.
 
      M?c dù tác d?ng ch?ng ung thu qu? là rõ ràng, nhung an u?ng v?n du?c d?a trên d?c di?m cá nhân d? l?a ch?n m?t s? pha tr?n thích h?p. Thu?ng thì nguyên dâu tây quá li?u gây ra r?i lo?n tiêu hóa, axit dâu tây, h? th?ng tiêu hóa b?nh nhân ung thu ph?i c?n th?n. Ngoài ra, nguy co s?i du?ng ti?t ni?u, b?nh nhân th?n không nên an dâu tây, b?i vì nó có ch?a nhi?u oxalate canxi, u?ng ru?u quá m?c s? t?i t? hon
Ý KIẾN BẠN ĐỌC