Khối u

Sự hồi sinh của một cháu bé SAUDI ARABIA

Cô bé tên là Nana, mới được 1 tuổi. Khi cháu bé đến Trung Quốc cháu bé mới chỉ có 11 tháng. Sinh nhật tròn một tuổi của cháu bé được diễn ra tại bệnh viện Ung bướu Quảng Châu FUDA cùng với các bác sỹ và y tá nơi đây

viagra prodej brno

viagra na prodej

 Cô bé tên là Nana, m?i du?c 1 tu?i. Khi cháu bé d?n Trung Qu?c cháu bé m?i ch? có 11 tháng. Sinh nh?t tròn m?t tu?i c?a cháu bé du?c di?n ra t?i b?nh vi?n Ung bu?u Qu?ng Châu FUDA cùng v?i các bác s? và y tá noi dây. Cô bé d?n t? d?t nu?c Arabia vùng vi?n dông xa xôi. Cha m? cô bé d?u là ngu?i dân bình thu?ng. Nana là d?a con d?u lòng c?a h?. Khi m?i sinh ra, Nana trông r?t dáng yêu, dôi m?t to tròn long lanh, cô gi?ng nhu viên ng?c ming châu mà ông tr?i ban t?ng cho b? m? c?a cô bé. Nhung tr? trêu thay khi cô bé Nana 4 tháng tu?i, b?ng c?a cô bé b?t d?u to ra. M?t tháng sau, vùng da b?ng xu?t hi?n m?t kh?i khí và nó to lên t?ng ngày. Nana b?t d?u ói và b?nh tình c?a cháu bé ngày càng nghiêm tr?ng. Cháu bé an gì nôn dó và cháu khóc su?t c? ngày.

B? m? Nana dua cháu bé d?n b?nh vi?n c?a Arabia khám b?nh và phát hi?n ra trong b?ng cháu có m?t kh?i u r?t to d?ng th?i có d?ch ? b?ng. Bác s? d?t cho Nana ba chi?c ?ng, m?t ?ng là t? mui c?m vào d? dày d? ti?n hành gi?m áp l?c cho du?ng ru?t và d? dày v?i mong mu?n làm gi?m b?t tình tr?ng t?c ru?t, m?t ?ng là ?ng tiêm du?i tinh m?ch d? ti?n hành truy?n dinh du?ng cho cô bé, m?t ?ng là d?t trong ? b?ng d? rút b?t d?ch ? b?ng ra.
Ði?u khi?n b? m? c?a Nana ho?ng s? là d?ch t? ? b?ng du?c rút ra có máu và trong dó tìm th?y t? bào ung thu. Các bác s? cho r?ng cho bé b?  Teratoma (U quái), là ác tính. H? không th? di?u tr? và d? gi?m dau, không mu?n cô bé khóc su?t ngày nên bác s? ch? còn cách là tiêm moóc phin cho cô bé.

  Ði?u này không ch? khi?n cho b? m? cô bé dau lòng mà t?t c? b?n bè xung quanh cung nhu các phuong ti?n truy?n thông vô cùng d?ng c?m và quan tâm. M?i ngu?i nhìn dôi m?t l?p lánh c?a cô bé r?i l?i nhìn co th? ngày m?t héo mòn c?a cô bé cùng v?i cái b?ng da ngày càng to lên mà c?m th?y vô cùng dau xót. R?i h? thông qua phuong ti?n thông tin d?i chúng bi?t du?c d?n b?nh vi?n ung bu?u FUDA Qu?ng Châu dã t?ng di?u tr? cho m?t b?nh nhi u quái ác tính và du?ng nhu h? dã th?y hy v?ng lóe sáng. Nhung b? m? c?a Nana chua bao gi? d?n Trung Qu?c, h? cung dã nghi th?t s? có b?nh vi?n t?t nhu v?y không?
H? ph?i nhìn th?y th?c t? và b?ng m?i cách h? dã tìm d?n nh?ng b?nh nhân dã di?u tr? t?i FUDA và h? dã có ni?m tin th?c s?. Th? là h? dã b?t d?u liên h? v?i b?nh vi?n FUDA, và nh? m?t phóng viên ? noi h? g?i email và hình ?nh c?a Nana cho FUDA.
      Hình ?nh c?a Nana vào ngày 26 tháng 12 t?i FUDA 
 
Sau khi nh?n du?c email v? Nana, các bác s? trong b?nh vi?n h?t s?c kinh ng?c. M?c dù bác s? c?a FUDA dã di?u tr? thành công r?t nhi?u tru?ng h?p kh?i u b?ng to  và cung di?u tr? thành công cho nhi?u em bé b? U quái ác tính ? vùng c?. Nhung nhu tru?ng h?p c?a Nana v?i kh?i u vùng b?ng to nhu v?y thì h? cung không dám ch?c ch?n. Các bác s? c?a FUDA xem di xem l?i hình ?nh c?a Nana và càng xem càng th?y s? và c?m th?y b?t l?c. T?ng vi?n tru?ng Xu Ke Cheng và vi?n tru?ng ch?p hành Niu LiZhi và Mu Feng l?n d?u tiên c?m nh?n du?c di?u “ l?c b?t tong tâm”. H? dám nh?n gánh n?ng này nhung sinh m?ng c?a b?nh nhân nhu tr?i, h? không dám nh?n m?t cách m?o nhiên. Khi email l?i cho phía Nana, vi?n tru?ng Xu Ke Cheng trân tr?ng hy v?ng h? có th? tìm du?c m?t b?nh vi?n t?t hon d? di?u tr?.
   
Sau dó gi?a FUDA và b? m? Nana cùng v?i phóng viên có liên l?c qua di?n tho?i nh?ng FUDA lúc này v?n không dám ti?p nh?n Nana.
Ð? giua tháng 10 nam 2011, bên phía b? m? Nana cho bi?t tình tr?ng c?a cô bé ngày càng nghiêm tr?ng không có m?t b?nh vi?n nào mu?n ti?p nh?n c? và h? nói ? dó ch? có Mooc phin mà thôi, chúng tôi h?t du?ng c?u r?i và FUDA là tia hy v?ng duy nh?t c?a chúng tôi, dù sao chúng tôi v?n quy?t d?n FUDA. Lúc này d?i s? quán c?a Saudi Arabia cung di?n tho?i d?n FUDA hy v?ng FUDA s? ra tay c?u ngu?i. Vi?n tru?ng c?a FUDA vô cùng c?m d?ng. Ði?u quý giá nh?t trên d?i này chính là tình yêu thuong và coi tr?ng sinh m?ng và h? dã quy?t d?nh c?u l?y Nana b?ng m?i giá.
 
Ngày 27 tháng 10 nam 2011 Nana dã d?n v?i FUDA và b?nh vi?n FUDA dã s?p x?p cho cháu bé ? l?u 8 và do chính ch? nhi?m Li Hai Bo ph? trách di?u tr? cho cháu bé. Ðáng ra ch? nhi?m Li Hai Bo s? di Áo d? tham gia h?i ngh? dông l?nh th? gi?i, visa và vé máy bay d?u dã chu?n b? s?n sang nhung vì c?u ch?a cho Nana ông dã l?a ch?n ? l?i b?nh vi?n.

Khi Nana d?n cô bé r?t g?y, nhi?t d? co th? 39 d? C. B? m? cô nói m?y th&aacu
Ý KIẾN BẠN ĐỌC