Tiếng nói bệnh nhân

NIỀM HY VỌNG CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ

Nhiều bệnh nhân ung thư được bác sĩ cho biết không còn sống được bao lâu nữa nhưng họ đã sống lâu hơn dự đoán sau khi được điều trị bằng nhiều biện pháp phối hợp, trong đó chủ yếu là phương pháp phẫu thuật lạnh tại Bệnh viện ung thư Fuda ở Quảng Châu, Trung Quốc.

prozac alcohol hangover

prozac side effects open

 Giáo su, bác si Xu Kecheng, giám d?c B?nh vi?n Fuda, chuyên gia n?i ti?ng v? ung thu h?c cho bi?t: T? bào ung thu hi?n h?u trong m?i co th? con ngu?i. Tuy nhiên, không ph?i t? bào ung thu nào m?i phát d?u d?n d?n ung thu. M?t h? th?ng mi?n d?ch có s?n trong co th? giúp b?o v? co th? và ngan kh?i u phát tri?n. Ph?n l?n các b?nh nhân ung thu khi phát hi?n tri?u ch?ng, thu?ng không th? c?t b? du?c kh?i u, và trong m?t s? tru?ng h?p, x? tr? và hóa tr? cung không có tác d?ng, ch? kho?ng 20% có th? dáp ?ng v?i di?u tr?. Thu?ng các b?nh nhân không d? s?c kh?e d? di?u tr? b?ng x? tr? ho?c hóa tr?. Vì v?y, ngoài cách di?u tr? ung thu truy?n th?ng b?ng ph?u thu?t, hóa tr? và x? tr?, chúng tôi dã ph?i h?p nhi?u li?u pháp m?i nhu ph?u thu?t l?nh b?ng dao Argon-helium, li?u pháp quang d?ng, li?u pháp dao h?t, li?u pháp dao photon, ph?u thu?t c?t b? b?ng t?n s? vô tuy?n, li?u pháp sinh mi?n d?ch và li?u pháp t? bào gen.

Ph?u thu?t l?nh - h?y di?t t? bào b?ng dông l?nh

Ph?u thu?t l?nh là m?t k? thu?t m?i trong di?u tr? ung thu dã du?c FDA M? chu?n y t? 1988. B?nh vi?n Fuda dã áp d?ng k? thu?t này t? nam 2000, t?i nay dã di?u tr? cho kho?ng 4.000 b?nh nhân b? các lo?i bu?u ác tính khác nhau trên 34 lo?i ung thu và d?n d?u Trung Qu?c cung nhu trên th? gi?i.

Trong th?i gian doàn nhà báo Vi?t Nam luu t?i dây, chúng tôi du?c th? sát m?t ca ph?u thu?t l?nh cho m?t b?nh nhân n?, 40 tu?i ngu?i Ðan M?ch b? ung thu vú di can sang gan. Sau khi xác d?nh v? trí kh?i u du?i s? hu?ng d?n c?a siêu âm ho?c CT scan, m?t ho?c vài que dò l?nh, du?ng kính kho?ng 24 mm dã di vào kh?i u qua da (dâm kim vào da)...

Theo TS.BS. Niu Lizhi, phó giám d?c B?nh vi?n Fuda: Ph?u thu?t l?nh là m?t k? thu?t quan tr?ng nh?m h?y di?t các mô bu?u b?ng cách dùng nhi?t d? r?t th?p t? -187 d?n -196 d? C du?c t?o nên b?i khí nito ho?c khí argon. Tác d?ng h?y di?t kh?i u b?ng ph?u thu?t l?nh d?a vào hai co ch? chính: t?c thì và trì hoãn. Co ch? t?c thì phá ho?i kh?i u b?ng cách làm dông r?i rã dông các t? bào. Co ch? trì hoãn là kích thích và làm ngh?n h? th?ng vi tu?n hoàn, ngh?n m?ch máu nuôi và cu?i cùng phá h?y các mô ung thu. S? h?y di?t này du?c th?c hi?n ngay t?i ch?, nghia là không c?n l?y ra mô dã b? dông, và các mô s? du?c co th? h?p thu l?i khi s? h?y di?t x?y ra.

- Ph?u thu?t l?nh là m?t thao tác di?u tr? c?c b?. Trong nhi?u tru?ng h?p, nó có th? du?c dùng nhu cách di?u tr? chính khi các phuong th?c di?u tr? truy?n th?ng nhu ph?u thu?t, hóa tr? và x? tr? dã th?t b?i nh?t là trong ung thu ph?i, tuy?n t?y, t? cung và vú, ph?u thu?t l?nh có m?c dích kéo dài s? s?ng. Các b?nh nhân giai do?n cu?i v?n có th? có l?i vì khi h?y di?t kh?i u chính, có th? có tác d?ng t?t lên các di can ? xa. Cung có th? s? d?ng d?ng th?i ph?u thu?t l?nh v?i ph?u thu?t, hóa tr?, x? tr? thông thu?ng d? gi?t và kh?ng ch? ung thu ph?i.

- Ph?u thu?t l?nh có th? du?c dùng t?i b?t c? noi nào trong co th?. Ðu?c th?c hi?n ph?n l?n qua gây mê b? ph?n, có th? du?c dùng d? di?u tr? các kh?i u giai do?n d?u ho?c cu?i mà không th? c?t b?.

- Ð?ng th?i v?i vi?c gi? l?i các mô lành. Ph?u thu?t l?nh có uu di?m vì không gi?i h?n li?u tr?, có th? làm thêm l?n n?a n?u c?n d? phá h?y t?t c? các mô ung thu.

- Trong tru?ng h?p ph?u thu?t l?nh qua da, ngu?i b?nh b? m?t r?t ít máu và các khó ch?u trong giai do?n h?u ph?u du?c gi?m t?i da.

- Ð?i v?i m?t s? ung thu không th? ph?u thu?t vì n?m g?n m?ch máu l?n, lúc này c?n s? d?ng ph?u thu?t l?nh. Ngoài ra ph?u thu?t l?nh còn dùng d? ngan ch?n s? cung c?p máu cho kh?i u, nh? dó vi?c c?t b? có th? th?c hi?n du?c d? dàng.

GS.BS. Franco Lugnani, ch? t?ch H?i ph?u thu?t l?nh th? gi?i (International society of cryosurgery)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC