Liệu pháp

Y học cổ truyền

Y học cổ truyền Trung Quốc có một lịch sử lâu dài và đã được chứng minh là đặc biệt bổ sung cho việc điều trị nhiều bệnh như ung thư

buy abortion pill uk

buy abortion pill

Y h?c c? truy?n Trung Qu?c có m?t l?ch s? lâu dài và dã du?c ch?ng minh là d?c bi?t b? sung cho vi?c di?u tr? nhi?u b?nh nhu ung thu. Nghiên c?u th?c nghi?m và lâm sàng dã ch?ng minh r?ng y h?c truy?n th?ng c?a Trung Qu?c có th? tang cu?ng kh? nang mi?n d?ch c?a co th?, ngan ch?n s? hình thành m?ch kh?i u, thúc d?y ng? c?a các t? bào ung thu, gây ra l?i khác bi?t c?a các t? bào ung thu, tr?c ti?p gi?t ch?t t? bào ung thu, và nó có hi?u qu? ch?ng tái phát và di can c?a ung thu. Dài h?n tiêu th? c?a các lo?i th?o m?c Trung Qu?c là m?t li?u pháp có hi?u qu? trong vi?c phòng ng?a ung thu tái phát.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
()
Xóa