Tiếng nói bệnh nhân

Số phận của nhà soạn nhạc Brian Tan

Tôi sẽ không bị đánh bại bởi những đau khổ của cuộc sống. Niềm vui trong trái tim của tôi không thuộc về bản thân mình, tôi đặt niềm vui của tôi vào âm nhạc, vì lợi ích của việc làm hài lòng cả thế giới. Nói Mozart.

rescue inhaler names

over the counter asthma inhalers

 Tôi s? không b? dánh b?i b?i nh?ng dau kh? c?a cu?c s?ng. Ni?m vui trong trái tim c?a tôi không thu?c v? b?n thân mình, tôi d?t ni?m vui c?a tôi vào âm nh?c, vì l?i ích c?a vi?c làm hài lòng c? th? gi?i. Nói Mozart.

 
M?t cu?c s?ng tuy?t v?i
 
Brian Tân du?c sinh ra trong m?t gia dình dân t?c thi?u s? c?a Trung Qu?c ? Kuala Lumpur, nhu là m?t h?u du? c?a th?i nh?p cu t? Phúc Ki?n, Trung Qu?c.
 
Ông dã phát tri?n m?t tình yêu dành cho âm nh?c k? t? khi m?t d?a tr?, và h?c choi nh?c c? t? m?t giáo viên n?i ti?ng c?a d?a phuong. Giáo viên nói v?i ông r?ng yêu c?u vi?c h?c âm nh?c ph?i  kiên nh?n , làm vi?c cham ch? và kiên trì, không có k? nang,  không có ngh? thu?t, ho?c phong cách  d?c trung c?a mình. N? l?c c?a ông cu?i cùng dã du?c d?n dáp, Brian Tân là m?t chuyên gia choi violin và piano t? tu?i thi?u niên, do dó m?t nh?c si n?i ti?ng "th?n d?ng so?n nh?c".
 
Ông có du?c b?ng c? nhân chính hi?u su?t c?a cây dàn piano và violon t?i  Birmingham  Vi?n Ngh? thu?t và Thi?t k?, Anh. Sau dó, vì l?i ích c?a vi?c nâng cao k? nang bi?u di?n c?a mình, Brian Tân dã tham gia vào Royal Academy of Music, Ð?i h?c London. Ông l?y bài h?c t? ngh? si violin n?i ti?ng c?a giáo su Mayumi Fujikawa, và dã d?t du?c m?c d? Th?c si c?a mình `l?n v? hi?u su?t violon.
 
Brian Tân, âm nh?c là ni?m vui l?n nh?t c?a cu?c s?ng, là m?t mùa xuân v?i nh?ng gi?t nu?c trong sáng c?a cu?c s?ng, và là m?t phuong pháp tu luy?n b?n ch?t c?a mình. Brian Tân d?t du?c r?t nhi?u nhu là m?t ngu?i dàn ông tr? tu?i, ngoài vi?c gi?ng d?y v? âm nh?c t?i tru?ng d?i h?c, ông du?c b? nhi?m d?n c?a dàn nh?c c?a Kuala Lumpur bi?u di?n Trung tâm Ngh? thu?t, và t? ch?c m?t s? bu?i hòa nh?c trong khu v?c Ðông Nam Á.
 
Khi Brian Tân t?p dàn piano ? nhà, 2 con trai c?a ông luôn luôn ng?i ? g?n dó l?ng l?, l?ng nghe. V? ông dôi khi d?ng l?i công vi?c dang làm và l?ng nghe . Cu?c s?ng th?t tuy?t v?i và hài hòa, gi?ng nhu m?t b?c tranh di chuy?n ch?m gãi tru?c Brian Tan.
 
Bi k?ch không th? doán tru?c
 
Kh?ng T? dã nói: "b?n muoi, tôi dã nghi ng? không còn n?a." Tuy nhiên, khi Brian Tân dã d?t d?n d?nh cao c?a cu?c s?ng c?a mình, không th? doán tru?c m?t con bão dánh anh ta. M?t bu?i sáng tháng mu?i m?t, nam 2009, Brian Tân g?n 40 ngu?i d?t nhiên nh?n th?y s?c vàng da c?a mình, và phân c?a mình là màu xám. Bên c?nh dó, ông c?m th?y dau ? b?ng. Ông t? h?i n?u ông có vàng da. Ông ngay l?p t?c dã di d?n m?t b?nh vi?n d?a phuong ? Kuala Lumpur d? tìm hi?u. Sau khi th? nghi?m máu và các k? thi iconographic, k?t qu? gây s?c cho toàn b? gia dình nhu s?m: Brian Tân `t b? vàng da, nhung vua c?a ung thu bi?u mô ung thu tuy?n t?y. Nh?ng gì `t?i t? hon, ung thu dã chuy?n giao cho gan. K? t? khi Brian Tân là d? b? b?nh các b?nh vi?n ? Kuala Lumpur cho anh ta chuy?n d?n m?t b?nh vi?n n?i ti?ng ? Singapore d? di?u tr? thêm. Các bác si có ki?m tra nhà nu?c c?a mình b? b?nh và d?n d?n cu?c th?o lu?n, và h? d?n m?t k?t lu?n r?ng Brian Tân là quá b?nh cho ph?u thu?t c?t b?. H? ch? có th? ho?t d?ng d? k?t n?i các ?ng d?n m?t du?ng ru?t d? gi?m b?t các tri?u ch?ng c?a vàng da. Sau dó, h? b?t d?u di?u tr? v?i li?u pháp hóa tr?.   
 
Brian Tân nh?n du?c di?u tr? hóa tr? 6 l?n, v?i anh ta, nó gi?ng nhu d?a ng?c. Sau m?i phiên, Brian Tân không th? an, công b?ng c?a ông dã ngã xu?ng, và ông c?m th?y x?u t? trong ra bên trong. Ông b? m?t tr?ng lu?ng b?i vì s? tàn phá c?a b?nh t?t.
 
Sau 6 l?n hóa tr?, k?t qu? ki?m tra cho th?y r?ng kích thu?c c?a kh?i u dã không b? thu h?p, trong khi n?i dau trong b?ng dã tang cu?ng r?t nhi?u tiêm morphine d? gi?m dau. Khi con dau ti?p t?c ti?t tang n?ng, morphine Brian Tân c?n thi?t tang s? lu?ng g?p 6 l?n li?u lu?ng bình thu?ng. Ngay c? v?i morphine quá nhi?u, Brian Tân thu?ng ph?i cu?n tròn co th? c?a mình d? ch?u dau d?n không th? ch?u d?ng n?i. K?t qu? c?a hóa tr? là không dáp ?ng, và di?u tr? mang l?i không có c?i ti?n. N?u tình hu?ng nhu th? này, nó là rõ ràng r?ng Brian Tân s? không t?n t?i.
 
N?m trên giu?ng vào ban dêm, Brian Tân luôn luôn suy nghi r?t nhi?u. Quá kh? c?a mình gi?ng nhu mùa xuân trong ánh n?ng m?t tr?i, nh?ng ký ?c c?a ông dã du?c d?y d? h?nh phúc và ni?m t? hào. Nhung bây gi?, ông là nhu th? là m?t mình trong Siberia dông l?nh v?i không có ch? d? ?n. Tu tu?ng này anh ta ném xung quanh giu?ng d? vu?t qua n?i bu?n c?a mình. V? c?a ông ? g?n dó nh?n th?y s? khác bi?t và yêu c?u các v?n d? trong m?t gi?ng nói nh? nhàng là nh?ng gì.
 
Brian Tân im l?ng trong m?t th?i gian, và sau dó ông nói v?i v? r?ng: Tôi d? l?i cho b?n, cho tôi có vài ngày còn l?i trên th? gi?i. M?c dù t?t c? các b?n du?c an ?i tôi, tôi bi?t tôi không có nhi?u th?i gian d? s?ng. Cung gi?ng nhu các gi?ng nam cao n?i ti?ng Pavarotti cung du?c ch?n doán ung thu bi?u mô tuy?n t?y, th?m chí di?u tr? c?a các chuyên gia t?t nh?t c?a châu Âu không có th? c?u m?ng s?ng mình. Tôi dang lo l?ng nh?t là du?i d? tu?i con trai c?a chúng tôi và b?n ... tình yêu c?a tôi, chúng tôi dã du?c thông qua r?t nhi?u h?nh phúc và dau.
 
Ðó dang du?c nói, nu?c m?t tràn xu?ng t? m?t Brian Tân `, khóc v? c?a ông thì th?m: don` t lo l?ng, Ð?c Chúa Tr?i ban phu?c cho ngu?i d
Ý KIẾN BẠN ĐỌC