Tiếng nói bệnh nhân

BỘ TRƯỞNG Y TẾ INDONESIA CHẠY TRỐN "ÁN TỬ HÌNH" TẠI TRUNG QUỐC

“Tôi hy vọng có thể sống thêm vài năm nữa bởi luôn mang một giấc mơ trong trái tim mình. Tôi mong các dịch vụ y tế cơ bản có thể phủ khắp tới mọi ngôi làng của Indonesia trong 5 năm nữa. Làm sao để giấc mơ ấy trở thành hiện thực trong cuộc đời?”, tiến sĩ Endang Sedyaningsih Rahayu, Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia, đã chia sẻ khi tới Trung Quốc để điều trị căn bệnh bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

cialis 20mg pribalovy letak

cialis

 “Tôi hy v?ng có th? s?ng thêm vài nam n?a b?i luôn mang m?t gi?c mo trong trái tim mình. Tôi mong các d?ch v? y t? co b?n có th? ph? kh?p t?i m?i ngôi làng c?a Indonesia trong 5 nam n?a. Làm sao d? gi?c mo ?y tr? thành hi?n th?c trong cu?c d?i?”, ti?n si Endang Sedyaningsih Rahayu, B? tru?ng B? Y t? Indonesia, dã chia s? khi t?i Trung Qu?c d? di?u tr? can b?nh b?nh ung thu ph?i giai do?n cu?i.

 
Giáo su Xu Ke Cheng, T?ng Vi?n tru?ng c?a b?nh vi?n Fuda (Qu?ng Châu) thu?t l?i l?i chia s? trên trong nh?ng bài vi?t c?a mình. Là m?t ngu?i cung dang mang trong mình can b?nh ung thu gan su?t 6 nam qua, ông nói: “Tôi c?n h?c nhi?u t? Endang d? n?m b?t du?c giá tr? c?a cu?c d?i. B?i, trong m?t ch?ng m?c nào dó, vi?c duy trì ngh? l?c d? s?ng còn khó hon r?t nhi?u so v?i vi?c ch?p nh?n cái ch?t, v?n ch? c?n lòng dung c?m”.
                          Bà Endang (trái) và tr? lý tr? l?i báo gi?i
 
Ngày 25/2/2012 v?a qua, bà Endang xu?t hi?n ? L? khai truong b?nh vi?n m?i c?a Fuda, trung tâm di?u tr? ung thu n?i ti?ng t?i Trung Qu?c. “Tôi v?n dang di?u tr?, nhung s?c kh?e hi?n gi? dã t?t hon nhi?u. Còn hôm nay, tôi t?i Trung Qu?c vì vi?c khác: ti?p t?c c?ng c? m?i quan h? v?i Fuda d? có th? h?c h?i thêm t? h?”. Bà Endang tr? l?i báo gi?i v?i m?t n? cu?i tuoi trên môi.
 
57 tu?i, t?t nghi?p Ti?n si t?i Ð?i h?c Havard v? ngành Y t? c?ng d?ng, bà Endang Sedyaningsih Rahayu nh?n ch?c B? tru?ng B? Y t? Indonesia vào nam 2009. M?t nam sau dó, trong d?t khám s?c kh?e d?nh k?, các bác si phát hi?n n? B? tru?ng này m?c can b?nh ung thu ph?i ? giai do?n 4 v?i vi?c trung th?t và vùng c? d?u dã có h?ch, màng b?ng và xuong d?u dã di can. Sau khi báo cáo v?i T?ng th?ng, Endang quy?t d?nh v?n ti?p t?c công vi?c và s? d?ng nh?ng ngày ngh? d? sang Fuda di?u tr?.
 
Trong l?n quay l?i Fuda vào ngày 25/2 v?a qua, bà Endang m?t l?n n?a tr? l?i báo gi?i v? s? l?a ch?n này: “Tôi dã cân nh?c v? nhi?u d?a di?m v?i nh?ng phuong pháp tr? b?nh khác nhau. Các bác si ? Jakarta khuyên tôi sang Fuda và d?n gi?, tôi th?y r?ng dó là m?t quy?t d?nh dúng”.
 
Bà Endang b?t d?u d?t di?u tr? d?u tiên t?i Fuda vào tháng 11/2010 b?ng phuong pháp ph?u thu?t l?nh trong 3 ngày. 8 ngày sau là d?t di?u tr? th? 2 b?ng các li?u pháp can thi?p m?ch và mi?n d?ch t? bào. Và 15 ngày sau dó là d?t di?u tr? th? 3. Gi?a các d?t di?u tr? này, n? B? tru?ng Y t? c?a Indonesia v?n ti?p t?c quay v? nu?c d? làm vi?c.
                      Bà Endang và giáo su Xu Ke Cheng
 
“Có l?n, bà ?y d?n th?ng Fuda t? Hoa K?, sau khi tham d? m?t cu?c h?p t?i Boston. Ð? thu?n ti?n cho l?ch làm vi?c, thao tác xét nghi?m máu du?c ti?n hành kh?n ngay t?i sân bay Qu?ng Châu. Trong 40 nam làm bác s?, tôi chua bao gi? th?y m?t câu chuy?n tuong t?”, Giáo su Xu Ke Cheng k?.
 
Sau l?n tái khám th? tu vào tháng 01/2011, k?t qu? xét nghi?m cho th?y kh?i u trên ph?i c?a bà Endang dã nh? di 80%, d?ch màng ph?i hoàn toàn không còn n?a và ch? s? ung thu CEA dã gi?m xu?ng còn 4.4ng/ml. Truy?n thông t?i Indonesia dua tin và bà Endang dã t? ch?c m?t cu?c h?p báo d? công khai can b?nh c?a mình ngay khi tr? v?. Van phòng T?ng th?ng Indonesia dã tuyên b? ?ng h? t?m guong công tác c?a B? tru?ng, còn b?n thân bà nh?n du?c r?t nhi?u cu?c di?n tho?i d?ng viên và h?i tham s?c kh?e t? các B? tru?ng Y t? trên th? gi?i.
 
Trong l?n sang Indonesia d? ti?p t?c tr? li?u và ki?m tra s?c kh?e cho bà Endang vào tháng 2/2011, các bác si c?a Fuda cho bi?t: kh?i u trên ph?i và nh?ng kh?i di can trong co th? c?a B? tru?ng v? co b?n dã bi?n m?t, ch? s? ung thu CEA gi?m xu?ng còn1.9ng/ml.
 
“Ðó là câu chuy?n c?a m?t con ngu?i tuy?t v?i. Bà Endang làm tôi nghi t?i l?i c?a Martin Luther King: Chúng ta ph?i ch?p nh?n th?t v?ng h?u h?n, nhung chúng ta không bao gi? m?t hy v?ng vô h?n”, Giáo su Xu Ke Cheng nói.
 
Ph?u thu?t l?nh - phuong pháp di?u tr? co b?n cho bà Endang - là bi?n pháp k? thu?t du?c sáng ch? b?i các chuyên gia Hoa K?. Theo phuong pháp này, nhi?u cây kim s? du?c xâm nh?p vào th?c th? ung thu d? truy?n m?t nhi?t d? l?nh t?i -160 d? C. T?t c? các t? bào ung thu s? b? dông c?ng và ch?t, toàn b? kh?i u bi?n thành m?t “qu? c?u bang”.
 
T?i Trung Qu?c, phuong pháp này dã du?c các chuyên gia y t? Fuda t?p trung nghiên c?u ?ng d?ng. Và k?t qu?: t? nam 2003 t?i nay, dã có kho?ng 7000 ca ung thu du?c di?u tr? b?ng phuong pháp này t?i Fuda, dây là con s? k? l?c c?a th? gi?i. T?ng Vi?n tru?ng c?a Fuda Xu Ke Cheng hi?n là Phó Ch? t?ch Hi?p h?i Ph?u thu?t l?nh qu?c t? và Phó T?ng Vi?n tru?ng Niu Lizhi là m?t trong chín ?y viên c?a Hi?p h?i.
 
                                                                                                                                Chiêu Minh
 
Ngu?n: http://thethaovanhoa.vn/131N20120303182105190T0/bo-truong-y-te-indonesia-va-hanh-trinh-chay-tron-an-tu-hinh-tai-trung-quoc.htm
Ý KIẾN BẠN ĐỌC