Điều trị

Ung thư tụy ví dụ điển hình

Nam, 61 tuổi, do bụng đau nên đi kiểm tra và phát hiện ra ung thư tuyến tụy, tiến hành hóa trị 14 chu kỳ, không cải thiện, trong gan xuất hiện nhiều di căn

tadalafil 5 mg

acquistare cialis in farmacia link

 Ví d?: Nam, 61 tu?i,  do b?ng dau nên di ki?m tra và phát hi?n ra ung thu tuy?n t?y, ti?n hành hóa tr? 14 chu k?, không c?i thi?n, trong gan xu?t hi?n nhi?u di can. Ch?p CT hi?n th? cho th?y trong t?y có m?t khu v?c kích thu?c 4x5.5 cm m?t d? b?nh dày, trong gan có 3 b?nh bi?n kích thu?c 2'5cm. Huy?t thanh CA19-9 512U. V?i tình hình b?nh nhu trên dua ra phuong pháp tr? li?u nhu sau:   

Hình 1: Quá trình tr? li?u dông l?nh d?i v?i g?c ung thu tuy?n t?y                             
A: Kh?i u tuy?n t?y hi?n ra trong quá trình ph?u thu?t;                               
B: Ð?t tr?c ti?p kim dò dông l?nh 20mm vào khu v?c ung thu,(-180 d? C), ti?n hành m?t lu?t dông l?nh-ph?c h?i nhi?t d?;
C: Kh?i u sau khi dông l?nh
D: Kh?i u sau khi khôi ph?c nhi?t d?.     
     Ví d?: Nam, 61 tu?i,  do b?ng dau nên di ki?m tra và phát hi?n ra ung thu tuy?n t?y, ti?n hành hóa tr? 14 chu k?, không c?i thi?n, trong gan xu?t hi?n nhi?u di can. Ch?p CT hi?n th? cho th?y trong t?y có m?t khu v?c kích thu?c 4x5.5 cm m?t d? b?nh dày, trong gan có 3 b?nh bi?n kích thu?c 2'5cm. Huy?t thanh CA19-9 512U. V?i tình hình b?nh nhu trên dua ra phuong pháp tr? li?u nhu sau:                                 
          Ph?u thu?t dông l?nh qua da. C?m 2 kim dông l?nh 2mm vào trong kh?i u trong tuy?n t?y, ?ng d?ng h? th?ng làm l?nh và ph?c h?i nhi?t Argon-Helium ti?n hành hai lu?t làm l?nh và khôi ph?c nhi?t d?. Ph?m vi dông l?n vu?t qua kh?i u 5mm. Ð?ng th?i ti?n hành b?n h?t I-?t 125 v?i s? lu?ng 40 h?t, ch? y?u là tr?ng vào v? trí ven ria c?a kh?i u. M?t tu?n sau, dùng máy siêm âm d? ch? d?n d? ti?n hành dông l?nh v?i nh?ng di can ? trong gan. Sau khi ph?u thu?t xong hi?n tu?ng dau ? vùng b?ng c?a b?nh nhân hoàn toàn không còn n?a. Ti?n hành ki?m tra CT th?y kh?i u tuy?n t?y dã thành ho?i t?, b?nh bi?n trong gan không có hi?n tu?ng tang lên. (Xem hình 4). Ð?n nay dã s?ng du?c 21 tháng, CA19-9 n?m trong ph?m vi tiêu chu?n.
 
             Hình 4: Ung thu tuy?n t?y tru?c và sau khi ti?n hành ph?u thu?t dông l?nh và tr?ng h?t nhân I-?t 125
A:  Tru?c khi di?u tr? CT cho th?y v? trí b?nh bi?n 
B: Sau khi di?u tr? m?t tháng , CT cho th?y u trong tuy?n t?y nh? di  
C: CT ch?p 6 tháng sau, kh?i u nh? di
 
             Ví d? 2: Nam, 36 tu?i. Ph?n b?ng phía trên dau, da c?a n?a m?t b? vàng kho?ng n?a tháng. Cân n?ng gi?m sút rõ r?t. CT và siêu âm phát hi?n ra ph?n d?u t?y có kh?i u, ?ng m?t chính và ?ng m?t trong gan b? m? r?ng. Huy?t thanh Alkaline phosphatase 650 U, chuy?n ALT 110U, h?ng t? trong gan 89μmol/L,CA19-9 201U,CEA 28μg/L. Cho phép ph?u thu?t b?ng ki?m tra. Trong ph?u thu?t th?y du?c ph?n d?u t?y có kh?i u kích thu?c 5x5cm, dè lên ?ng m?t ? ph?n duôi. Kh?i u r?t c?ng. Ki?m tra sinh thi?t cho th?y dó là ung thu t?y, dang trong phân hóa. Cho phép làm ph?u thu?t k?t h?p ?ng m?t và ru?t chay. Còn d?i v?i kh?i u trong t?y, b?ng cách quan sát tr?c ti?p và s? h? tr? c?a máy siêu âm ti?n hành c?m vào 3 kim dông l?nh 2mm, dùng Argon- Helium làm hai lu?t dông l?nh-ph?c h?i nhi?t d?. Sau khi ph?u thu?t xong ti?n hành cho thu?c hóa h?c 4 l?n (hóa tr? c?c b?) cho d?ng m?ch ? vùng b?ng. Ba tháng sau ki?m tra ch?p CT cho th?y kh?i u ph?n d?u t?y xu?t hi?n ho?i t?,? d?ng t? ong (Xem hình 5). CA19-9 h? xu?ng 48 U. 14 tháng sau ki?m tra ng?u nhiên, b?nh nhân v?n kh?e m?nh, CA 19-9 31 U.
         Hình 5: ?nh CT c?a ví d? 2
A: Sau khi di?u tr? 2 tu?n, trong kh?i u d?u t?y ít nhi?u xu?t hi?n ho?i t? 
B: Sau khi di?u tr? 3 tháng, ph?n d?u t?y hi?n lên rõ ràng có ho?i t? ? d?ng t? ong.
 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC