Tiếng nói bệnh nhân

Bệnh nhân việt nam đầu tiên xuất viện

Ngày 11 tháng 03 năm 2009 bác Trương Thị Thái đã kết thúc quá trình điều trị ung thư tại bệnh viện Fuda -Quảng Châu- Trung Quốc. Rất hân hạnh cho tôi đã được gặp bác để nghe đôi lời tâm sự của bác trước khi trở về Việt Nam.

transfer prescription coupon

cialis coupon

 Ngày 11 tháng 03 nam 2009 bác Truong Th? Thái dã k?t thúc quá trình di?u tr? ung thu t?i b?nh vi?n Fuda -Qu?ng Châu- Trung Qu?c. R?t hân h?nh cho tôi dã du?c g?p bác d? nghe dôi l?i tâm s? c?a bác tru?c khi tr? v? Vi?t Nam.

 
Ngày 11 tháng 03 nam 2009 bác Truong Th? Thái dã k?t thúc quá trình di?u tr? ung thu t?i b?nh vi?n Fuda -Qu?ng Châu- Trung Qu?c. R?t hân h?nh cho tôi dã du?c g?p bác d? nghe dôi l?i tâm s? c?a bác tru?c khi tr? v? Vi?t Nam.
   Bác Truong Th? Thái, nam nay 60 tu?i, d?n t? Thành ph? H? Chí Minh là b?nh nhân d?u tiên c?a Vi?t Nam t?i b?nh vi?n Fuda-Qu?ng Châu. Bác cùng theo doàn d?i bi?u báo chí Vi?t Nam sang tham b?nh vi?n. Sau khi d?n tham b?nh vi?n, bác th?y phuong pháp tr? li?u c?a b?nh vi?n Fuda h?t s?c hi?u qu? và mang l?i dau d?n cho ngu?i b?nh là ít nh?t. Chính vì th?, là m?t b?nh nhân ung thu, bác dã quy?t d?nh b? hóa tr? ? Vi?t Nam và ? l?i b?nh vi?n Fuda ti?n hành tr? li?u.
 
  Bác b?t d?u nh?p vi?n vào ngày 02.03.2009  và dã du?c các bác s? dùng phuong pháp dông l?nh b?ng dao "argon và Helium" d? di?u tr? ung thu. Ð?n hôm nay, ngày bác xu?t vi?n, co th? bác hoàn toàn bình thu?ng, kh?e m?nh và tinh th?n h?t s?c vui v?, ph?n ch?n. Bác dã tâm s? v?i chúng tôi r?ng: Th?t không ng? tôi l?i may m?n du?c bi?t d?n Fuda và du?c di?u tr? t?i Fuda. Noi dây các bác s?, y tá vô cùng t?n tình cham sóc b?nh nhân. Ð?c bi?t vi?c s? d?ng phuong pháp tr? li?u ung thu m?i khi?n tôi không h? c?m th?y dau d?n. Khi v? Vi?t Nam, tôi mu?n nh?ng ngu?i b? ung thu nhu tôi cung du?c dón nh?n phuong pháp tr? li?u hi?u qu? và s? cham sóc t?n tình c?a các chuyên gia, bác s?, y tá c?a b?nh vi?n Fuda. Chính vì th? b?t k? ai h?i v? Fuda, tôi s?n sàng chia s? ni?m vui, ni?m h?nh phúc c?a tôi cho h? du?c bi?t. Qu? th?c, dù tôi ch? có m?t mình noi d?t khách quê ngu?i nhung tôi không h? c?m th?y cô don, b?i các t?i Fuda tôi c?m nh?n du?c m?t th? tình ngu?i vô cùng thiêng liêng. T?i dây, tôi th?y b?nh nhân t? các nu?c trên th? gi?i nhu: Ðan M?ch, Philippin...cung d?n d? di?u tr?. Và du?c bi?t k?t qu? di?u tr? c?a h? t?i Fuda d?u r?t t?t.
 
Tôi th?c s? c?m on Fuda r?t nhi?u. N?u có co h?i, tôi mu?n d?n tham Fuda m?t l?n n?a. Và hy v?ng d?n tham Fuda v?i tu cách là m?t khách tham quan ch? không ph?i là m?t b?nh nhân.
 
C?m on Fuda r?t nhi?u!
Ý KIẾN BẠN ĐỌC