Điều trị

các biện pháp phòng chống

“Seed-knife” là liệu pháp dùng tia phóng xạ gần (brachytherapy) để cấy vào các hạt phóng xạ. Hạt 125iodine thường được dùng trong ½ chu kỳ sống là 59 ngày và phát ra tia gamma ngắn hạn (short-course of gamma-ray). Các hạt đã được cấy vào các khối u và những mô lân cận sẽ phát xạ đến các tế bào mục tiêu và cuối cùng phá hủy ung thư.

citalopram and alcohol overdose

citalopram alcohol withdrawal mha.dk

low dose naltrexone autism

narcan challenge test blogs1.welch.jhmi.edu
Li?u pháp gieo h?t iodine-125 ho?c palladium-103 h?t gi?ng (brachytherapy) là m?t phuong pháp di?u tr? có hi?u qu? cao cho b?nh nhân ung thu. Phuong pháp gieo h?t không có v?t m? ph?u thu?t, b?nh nhân có th?i gian ph?c h?i ng?n hon, và ít tác d?ng ph?. Ví d?, ung thu tuy?n ti?n li?t, brachytherapy là m?t th? t?c ngo?i trú và h?u h?t dàn ông v? nhà cùng ngày v?i di?u tr? c?a h?. C?y h?t gi?ng m?t ch? 45 phút d?n 1 gi?. V?i li?u pháp gieo h?t, h?u h?t dàn ông có th? tr? l?i ho?t d?ng bình thu?ng c?a h? m?t vài ngày sau khi di?u tr?. H?t gi?ng c?y v?i 125 i?t h?t gi?ng cung c?p li?u b?c x? th?p hon so v?i palladium-103.and nhu iodine-125 ho?t d?ng trong co th? c?a b?n dài hon palladium-103, dó là lý tu?ng d? di?u tr? kh?i u phát tri?n ch?m nhu h?u h?t các b?nh ung thu tuy?n ti?n li?t. H?t 125iodine thu?ng du?c dùng trong ½ chu k? s?ng là 59 ngày và phát ra tia gamma ng?n h?n (short-course of gamma-ray). Các h?t dã du?c c?y vào các kh?i u và nh?ng mô lân c?n s? phát x? d?n các t? bào m?c tiêu và cu?i cùng phá h?y ung thu.
Theo hình ?nh du?c cung c?p b?i CT ho?c MRI, và s? d?ng các k? thu?t t?i uu hóa tính toán, k? ho?ch di?u tr? th?c hi?n d? làm cho vi?c tính toán li?u lu?ng chính xác là c?n thi?t d? gi?t ch?t t? bào ung thu. Sau dó, s? lu?ng và v? trí c?a h?t gi?ng c?y du?c tính toán. C?y h?t gi?ng thu?ng du?c th?c hi?n du?i da (qua da) theo hu?ng d?n c?a siêu âm ho?c CT, cung nhu hu?ng d?n tr?c ti?p hình ?nh trong quá trình ho?t d?ng.
Tru?c khi c?y h?t phóng x?, m?t nghiên c?u kích thu?c, kh?i lu?ng, v? trí siêu âm d? xem kích thu?c và v? trí c?a kh?i ung thu cung nhu các co quan xung quanh. Trong s? d?nh tru?c khi k? ho?ch du?c th?c hi?n c?a m?t b?nh nhân s? c?n bao nhiêu h?t gi?ng và chính xác noi h? c?n ph?i du?c d?t d?a vào kích thu?c và hình d?ng c?a kh?i ung thu. T?i d?u c?a c?y ghép, b?nh nhân s? du?c qu?n lý gây tê t?i ch?. Ð? hu?ng d?n các v? trí chính xác c?a nh?ng h?t gi?ng, m?t d?u dò siêu âm du?c d?t trên kh?i lu?ng ung thu d? xác d?nh hình ?nh hi?n th? lên màn hình. Thông thu?ng 20 d?n 100 h?t gi?ng du?c d?t bên trong kim du?c chèn vào kh?i lu?ng d?u dò siêu âm d?m b?o r?ng các kim du?c hu?ng d?n v?i d? chính xác t?i da d?a trên k? ho?ch.
Có r?t ít s? khó ch?u sau khi c?y. Nh?ng tri?u ch?ng này thu?ng bi?n m?t trong m?t vài ngày. M?t s? ngu?i dàn ông v?i ung thu tuy?n ti?n li?t có th? c?m th?y khó ch?u khi di ti?u, ho?c nhu c?u di ti?u thu?ng xuyên hon. Nh?ng tri?u ch?ng này thu?ng b?t d?u t? 1 d?n 2 tu?n sau khi c?y và d?n d?n gi?m theo th?i gian. U?ng nhi?u nu?c và tránh caffeine và ru?u có th? giúp gi?m các tri?u ch?ng này. M?t t? l? nh? th?y ? ngu?i dàn ông, d?c bi?t là nh?ng ngu?i dã ph?u thu?t tuy?n ti?n li?t tru?c dây, có th? tr?i nghi?m không ki?m soát. B?t l?c cung có th? x?y ra ? m?t s? ngu?i dàn ông, d?c bi?t là nh?ng ngu?i trên 70 tu?i. Tuy nhiên, t? l? b?t l?c và không ki?m soát v?i h?t iodine-125 th?p hon so v?i phuong pháp di?u tr? khác.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC