Chuẩn đoán

Các giai đoạn k bàng quang

Sau khi đã được chẩn đoán ung thư bàng quang, kiểm tra được thực hiện để tìm hiểu xem các tế bào ung thư đã lan rộng trong bàng quang hoặc các bộ phận khác của cơ thể.

viagra generika

viagra generika peider.dk

 Sau khi dã du?c ch?n doán ung thu bàng quang, ki?m tra du?c th?c hi?n d? tìm hi?u xem các t? bào ung thu dã lan r?ng trong bàng quang ho?c các b? ph?n khác c?a co th?.

Quá trình du?c s? d?ng d? tìm ra ung thu dã lan r?ng trong l?p niêm m?c bàng quang và co b?p ho?c các b? ph?n khác c?a co th? du?c g?i là dàn d?ng. Các thông tin thu th?p du?c t? quá trình dàn d?ng xác d?nh các giai do?n c?a b?nh.Ði?u quan tr?ng là bi?t các giai do?n d? lên k? ho?ch di?u tr?. Các xét nghi?m và th? t?c sau dây có th? du?c s? d?ng trong quá trình di?u tr?.
 
Soi bàng quang: M?t th? t?c d? nhìn vào bên trong bàng quang và ni?u d?o d? ki?m tra d?i v?i các khu v?c b?t thu?ng. Cystoscope du?c dua vào thông qua ni?u d?o vào bàng quang. Cystoscope là m?t d?ng c? gi?ng nhu ?ng m?ng v?i ánh sáng và ?ng kính d? xem. Nó cung có th? có m?t công c? d? lo?i b? các m?u mô, du?c ki?m tra du?i kính hi?n vi có d?u hi?u c?a ung thu. soi bàng quang. M?t cystoscope (c? gi?ng nhu ?ng, m?ng v?i m?t ánh sáng và ?ng kính d? xem) du?c dua vào thông qua ni?u d?o vào bàng quang. Ch?t l?ng du?c s? d?ng d? di?n vào bàng quang. Bác si nhìn vào m?t hình ?nh c?a các b?c tu?ng bên trong c?a bàng quang trên m?t màn hình máy tính.
CT scan (CAT scan): M?t th? t?c mà làm cho m?t lo?t các hình ?nh chi ti?t c?a các khu v?c bên trong co th?, l?y t? góc d? khác nhau. Các hình ?nh du?c th?c hi?n b?i m?t máy tính k?t n?i d?n m?t máy x-ray. Thu?c nhu?m có th? du?c tiêm vào tinh m?ch ho?c nu?t ph?i d? giúp các co quan ho?c mô cho th?y rõ ràng hon. Th? t?c này còn du?c g?i là ch?p c?t l?p vi tính, ch?p c?t l?p vi tính ho?c ch?p c?t l?p tr?c vi tính.
MRI (c?ng hu?ng t? hình ?nh): M?t th? t?c s? d?ng m?t nam châm, sóng radio, và m?t máy tính d? th?c hi?n m?t lo?t các hình ?nh chi ti?t c?a các khu v?c bên trong co th?. Th? t?c này còn du?c g?i là hình ?nh c?ng hu?ng t? h?t nhân (NMRI).
Khám nghi?m v?t lý và l?ch s?: Ð? ki?m tra d?u hi?u c?a s?c kh?e, bao g?m ki?m tra các d?u hi?u c?a b?nh, nhu c?c u hay b?t c? di?u gì khác mà có v? b?t thu?ng. M?t l?ch s? c?a nh?ng thói quen s?c kh?e c?a b?nh nhân và b?nh t?t trong quá kh? và phuong pháp di?u tr? cung s? du?c th?c hi?n.
X-quang ng?c: An x-ray c?a các co quan và xuong bên trong ng?c. An x-ray là m?t lo?i tia nang lu?ng mà có th? di qua co th? và lên phim, làm cho m?t hình ?nh c?a các khu v?c bên trong co th?.
Bone scan: M?t th? t?c d? ki?m tra xem có nhanh chóng các t? bào phân chia, ch?ng h?n nhu t? bào ung thu, trong xuong. M?t s? lu?ng r?t nh? ch?t phóng x? du?c tiêm vào tinh m?ch và di qua máu. Các v?t li?u phóng x? thu th?p trong xuong và du?c phát hi?n b?i m?t máy quét.
Có ba cách mà ung thu lây lan trong co th?.
 
Ba cách mà ung thu lây lan trong co th? là:
 
Thông qua mô. Ung thu xâm l?n các mô xung quanh bình thu?ng.
Thông qua h? th?ng b?ch huy?t. Ung thu xâm nh?p vào h? th?ng b?ch huy?t và di chuy?n qua các m?ch b?ch huy?t d?n nh?ng noi khác trong co th?.
Thông qua máu. Ung thu xâm nh?p các tinh m?ch và mao m?ch và di qua máu d?n nh?ng noi khác trong co th?.
Khi các t? bào ung thu tách ra t? kh?i u (b?n chính) ti?u h?c và du l?ch thông qua các h?ch b?ch huy?t ho?c máu d?n nh?ng noi khác trong co th?, m?t kh?i u khác (th? c?p) có th? hình thành. Quá trình này du?c g?i là di can. Các kh?i u th? c?p (di can) là cùng m?t lo?i ung thu nhu các kh?i u nguyên phát. Ví d?, n?u ung thu vú lây lan d?n xuong, các t? bào ung thu trong xuong là các t? bào ung thu vú.B?nh ung thu vú di can, không ph?i ung thu xuong.
 
Các giai do?n sau dây du?c s? d?ng cho b?nh ung thu bàng quang:
 
Giai do?n 0 (Ung thu bi?u mô nhú và Ung thu bi?u mô trong Situ)
 
Trong giai do?n 0, abnormalcells du?c tìm th?y trong các mô lót bên trong bàng quang. Nh?ng t? bào b?t thu?ng có th? tr? thành ung thu và lây lan vào các mô bình thu?ng g?n dó. Giai do?n 0 du?c chia thành 0a 0is giai do?n và giai do?n, tùy thu?c vào lo?i kh?i u:
 
0a giai do?n cung du?c g?i là ung thu bi?u mô nhú, có th? trông gi?ng nhu n?m nh? phát tri?n t? l?p niêm m?c bàng quang.
0is giai do?n cung du?c g?i là ung thu bi?u mô t?i ch?, mà là m?t kh?i u b?ng ph?ng trên các t? bào lót bên trong c?a bàng quang.
Giai do?n I
 
Trong giai do?n I, ung thu dã hình thành và lây lan sang các l?p mô du?i niêm m?c bên trong c?a bàng quang.
 
Giai do?n II
 
Trong giai do?n II, ung thu dã lan r?ng d?n m?t n?a bên trong n?a bên ngoài c?a b?c tu?ng co c?a bàng quang.
 
Giai do?n III
 
Trong giai do?n III, ung thu dã lan r?ng t? bàng quang d?n l?p m? c?a các mô xung quanh nó và có th? dã lây lan d?n các co quan sinh s?n (tuy?n ti?n li?t, túi h?i th?o, t? cung, ho?c âm d?o).
 
Giai do?n IV
 
Trong giai do?n IV, ung thu dã lan r?ng t? bàng quang vào thành b?ng ho?c khung xuong ch?u. Ung thu có th? dã lây lan d?n m?t ho?c nhi?u h?ch b?ch huy?t ho?c các b? ph?n khác c?a co th?.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC