Chuẩn đoán

Chuẩn đoán ung thư bàng quang

Kính hiển vi nước tiểu trong mẫu nước tiểu có thể được gửi đến phòng thí nghiệm để tìm tế bào ung thư dưới kính hiển vi

lansoprazol 30 mg

lansoprazol uden recept online

Ð? xác d?nh ch?n doán

Kính hi?n vi nu?c ti?u trong m?u nu?c ti?u có th? du?c g?i d?n phòng thí nghi?m d? tìm t? bào ung thu du?i kính hi?n vi. 
 
Th? nghi?m này có th? phát hi?n t? bào ung thu. Tuy nhiên, n?u không có t? bào ung thu du?c nhìn th?y nó không lo?i tr? ung thu bàng quang. Thêm các xét nghi?m du?c th?c hi?n d? xác nh?n ho?c lo?i tr? ch?n doán n?u các tri?u ch?ng cho th?y ung thu bàng quang, n?i soi bàng quang - ki?m tra này thu?ng du?c th?c hi?n d? xác nh?n m?t kh?i u bàng quang. Soi bàng quang là noi mà bác si ho?c y tá trông vào bàng quang v?i m?t kính vi?n v?ng m?ng d?c bi?t g?i là 1 cystoscope. Cystoscope du?c thông qua vào bàng quang qua ni?u d?o. M?t n?i soi bàng quang du?c th?c hi?n d? ch? c?n nhìn vào bàng quang thu?ng du?c th?c hi?n du?i gây tê c?c b?. N?u m?t th? t?c du?c th?c hi?n, ch?ng h?n nhu lo?i b? m?t kh?i u thông qua cystoscope, sau dó gây mê toàn thân thu?ng du?c s? d?ng. Trong soi bàng quang, m?t bác si ho?c y tá có th?
Th?y b?t k? khu v?c trên l?p niêm m?c bàng quang trông b?t thu?ng.
L?y sinh thi?t các khu v?c nghi ng?. Sinh thi?t là khi m?t m?u nh? mô du?c l?y ra t? m?t ph?n c?a co th?. M?u v?t sau dó ki?m tra du?i kính hi?n vi d? tìm t? bào b?t thu?ng.
H?y b? m?t kh?i u trên b? m?t v?i các d?ng c? có th? du?c chuy?n xu?ng phía kênh c?a cystoscope.
Xem t? thông tin riêng bi?t g?i là soi bàng quang d? bi?t thêm chi ti?t. xét nghi?m nu?c ti?u d?c bi?t xét nghi?m nu?c ti?u dã du?c phát tri?n có th? phát hi?n ung thu bàng quang. Ví d?, xét nghi?m nu?c ti?u du?c g?i là th? nghi?m BTA, NMP-22 th? nghi?m và th? nghi?m MCM5. Các xét nghi?m này phát hi?n hóa ch?t và protein trong nu?c ti?u du?c th?c hi?n b?i các t? bào ung thu bàng quang. Tuy nhiên, nh?ng th? nghi?m này v?n không d? nh?y c?m d? ch?n doán t?t c? các lo?i ung thu bàng quang do dó, không thu?ng du?c s? d?ngsiêu âm quét - dây là m?t bài ki?m tra an toàn và không dau s? d?ng sóng âm thanh d? t?o ra hình ?nh c?a các co quan và c?u trúc bên trong co th? c?a b?n. Nó có th? du?c s? d?ng d? ch?n doán m?t ung thu bàng quang, ch?p c?t l?p vi tính (CT scan) - m?t th? nghi?m khác du?c g?i là CT urogram là m?t lo?i d?c bi?t c?a CT scan có du?c hình ?nh c?a du?ng ti?t ni?u. Ði?u này dôi khi du?c th?c hi?n d? tìm m?t kh?i u bàng quang.
 
Ðánh giá m?c d? và lây lan
 
 
 
N?u các xét nghi?m ban d?u xác nh?n r?ng ung thu là m?t kh?i u trên b? m?t sau dó không có thêm các xét nghi?m có th? là c?n thi?t. Kh?i u bàng quang b? ngoài có ít nguy co lây lan d?n các b? ph?n khác c?a co th?. Tuy nhiên, n?u b?n có m?t kh?i u xâm l?n co b?p, sau dó thêm các xét nghi?m có th? du?c tu v?n d? dánh giá n?u ung thu dã lan r?ng. Ví d?, m?t máy quét CT, c?ng hu?ng t? (MRI scan), ho?c các xét nghi?m khác. (Xem t? roi riêng bi?t mô t? các xét nghi?m này chi ti?t hon.) Ðánh giá này du?c g?i là giai do?n c?a ung thu. M?c dích c?a giai do?n này là d? tìm hi?u:
 
Làm th? nào nhi?u kh?i u trong bàng quang dã phát tri?n, và cho dù nó dã phát tri?n d? c?nh, ho?c thông qua ph?n ngoài c?a thành bàng quang.
Cho dù ung thu dã lan d?n các h?ch b?ch huy?t ? d?a phuong.
Cho dù ung thu dã lan r?ng d?n các khu v?c khác c?a co th? (metastasised).
B?ng cách tìm hi?u các giai do?n c?a ung thu, giúp bác si tu v?n v? các l?a ch?n di?u tr? t?t nh?t. Nó cung dua ra m?t d?u hi?u cho th?y tri?n v?ng h?p lý (tiên lu?ng). Xem t? thông tin riêng bi?t g?i là "ung thu - Staging ung thu ch?m di?m ' d? bi?t thêm chi ti?t.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC