Định nghĩa

Ung thư bàng quang là gì

Trong hầu hết trường hợp, ung thư được giới hạn bên trong của bàng quang. Điều trị các bệnh ung thư bàng quang bề ngoài là tương đối dễ dàng và thường chữa bệnh. Nếu ung thư đã di căn vào hoặc thông qua các lớp cơ của thành bàng quang sau đó điều trị là ít có khả năng được chữa bệnh, nhưng thường có thể làm chậm tiến triển của bệnh ung thư.

naltrexone reviews reddit

naltrexone user reviews click here

 Các tri?u ch?ng s?m thu?ng g?p c?a ung thu bàng quang là máu trong nu?c ti?u.

 
 Trong h?u h?t tru?ng h?p, ung thu du?c gi?i h?n bên trong c?a bàng quang. Ði?u tr? các b?nh ung thu bàng quang b? ngoài là tuong d?i d? dàng và thu?ng ch?a b?nh. N?u ung thu dã di can vào ho?c thông qua các l?p co c?a thành bàng quang sau dó di?u tr? là ít có kh? nang du?c ch?a b?nh, nhung thu?ng có th? làm ch?m ti?n tri?n c?a b?nh ung thu.
 
Bàng quang là gì? 
 
Bàng quang là m?t ph?n c?a du?ng ti?t ni?u. Nó là ? du?i cùng c?a b?ng. Nó l?p d?y v?i nu?c ti?u và di ti?u ra theo th?i gian thông qua m?t ?ng g?i là ni?u d?o. Ni?u d?o di qua tuy?n ti?n li?t tuy?n và duong v?t ? nam gi?i. Ni?u d?o ng?n hon ? ph? n? và m? ra ngay phía trên âm d?o, nu?c ti?u du?c th?c hi?n trong th?n và có ch?a nu?c và ch?t th?i v?t li?u. M?t ?ng g?i là ni?u qu?n d?n t? m?i th?n và c?ng nu?c ti?u vào bàng quang.Các t? bào lót bên trong bàng quang du?c g?i là chuy?n ti?p các t? bào ho?c các t? bào urothelial.Có m?t l?p m?ng c?a các t? bào bên du?i l?p niêm m?c, du?c g?i là propria lá. ph?n bên ngoài c?a thành bàng quang có ch?a m?t l?p dày c?a các mô co b?p h?p d?ng t? th?i gian d? th?i gian d? d?y nu?c ti?u.
 
Ung thu bàng quang, ung thu t? bào chuy?n ti?p bàng quang du?c chia thành hai nhóm:
 
B? m?t kh?i u . Nh?ng x?y ra trong kho?ng 4 trong 5 tru?ng h?p. Nh?ng kh?i u này du?c gi?i h?n trong các l?p lót bên trong, ho?c ngay du?i các l?p lót bên trong c?a bàng quang. Ðôi khi các t? bào t?o thành lo?i ung thu này nhân hình thành tang tru?ng ít mà dính ra nhu m?n cóc t? l?p niêm m?c bên trong c?a bàng quang.
Co kh?i u xâm l?n . Nh?ng x?y ra trong kho?ng 1 trong 5 tru?ng h?p. Nh?ng kh?i u dã lan d?n l?p co c?a bàng quang, ho?c ph?i thông qua các b?c tu?ng c?a bàng quang.
Vi?c di?u tr? và tri?n v?ng cho m?i ngu?i trong hai nhóm này r?t khác nhau. Kh?i u b? ngoài hi?m khi lây lan và thu?ng có th? du?c ch?a kh?i. Tuy nhiên, n?u không ch?a tr?, trong m?t s? tru?ng h?p h? có th? phát tri?n thành các kh?i u co xâm l?n. Kh?i u co xâm l?n có m?t co h?i cao lây lan d?n các b? ph?n khác c?a co th? (metastasise), và di?u tr? có ít co h?i du?c ch?a b?nh.
 
Nguyên nhân gây ung thu bàng quang?
 
M?t kh?i u ung thu b?t d?u t? m?t t? bào b?t thu?ng. Lý do chính xác lý do t?i sao m?t t? bào tr? thành ung thu là không rõ ràng. Ngu?i ta cho r?ng m?t cái gì dó thi?t h?i ho?c làm thay d?i m?t s? gen trong t? bào. Ði?u này làm cho các t? bào b?t thu?ng và nhân ra kh?i ki?m soát. (Xem t? thông tin riêng bi?t g?i là "ung thu - Nguyên nhân ung thu ' . d? bi?t thêm chi ti?t) Trong nhi?u tru?ng h?p, lý do t?i sao m?t b?nh ung thu bàng quang phát tri?n không du?c bi?t. Tuy nhiên, có nh?ng y?u t? du?c bi?t d?n d? làm thay d?i nguy co phát tri?n ung thu bàng quang. Chúng bao g?m:
 
L?n tu?i. H?u h?t các b?nh ung thu bàng quang x?y ra ? nh?ng ngu?i trên 50 tu?i. Nó là hi?m g?p ? nh?ng ngu?i d? tu?i tr? hon 40.
Hút thu?c lá. Ung thu bàng quang là b?n l?n ph? bi?n hon ? ngu?i hút thu?c hon so v?i ngu?i không hút thu?c. M?t s? hóa ch?t t? ??thu?c lá vào co th? và du?c thông qua trong nu?c ti?u. Nh?ng hóa ch?t này trong nu?c ti?u là ch?t gây ung thu (gây thi?t h?i) d? các t? bào bàng quang. Ngu?i ta u?c tính r?ng kho?ng 1/3 b?nh ung thu bàng quang có liên quan d?n hút thu?c.
Các lo?i hóa ch?t. M?t s? noi làm vi?c và môi tru?ng hóa ch?t này có liên quan d?n ung thu bàng quang - ví d?, các ch?t du?c s? d?ng trong các ngành công nghi?p cao su và thu?c nhu?m. Nhi?u ngu?i trong s? các hóa ch?t này b? c?m ? Anh. Tuy nhiên, ung thu bàng quang có th? phát tri?n cu?i là 10-25 nam sau khi ti?p xúc v?i hóa ch?t nh?t d?nh.Ði?u này có nghia r?ng m?t s? tru?ng h?p v?n dang du?c ch?n doán ? nh?ng ngu?i dã làm vi?c v?i các hóa ch?t này nam tru?c.
Gi?i Tính. Ung thu bàng quang là kho?ng ba l?n ph? bi?n hon ? nam gi?i hon ph? n?.
Ngu?n g?c Dân t?c. Ung thu bàng quang là ph? bi?n hon ? ngu?i da tr?ng hon so v?i ngu?i da den.
Th?c ph?m và d? u?ng. Nh?ng ngu?i an nhi?u trái cây và rau qu? có nguy co gi?m phát tri?n ung thu bàng quang so v?i nh?ng ngu?i không. Ngoài ra, nh?ng ngu?i u?ng nhi?u cà phê có nguy co tang nh?.
Tru?c kia dã x? tr? ho?c hóa tr? làm tang nguy co.
B?nh sán máng. Ði?u này nhi?m trùng bàng quang, b? gây ra b?i m?t ký sinh trùng ? m?t s? nu?c nóng, làm tang nguy co.
Con l?p di l?p l?i c?a các lo?i nhi?m trùng bàng quang có th? cung hoi làm tang nguy co
 
Các tri?u ch?ng c?a ung thu bàng quang là gì?
 
Máu trong nu?c ti?u
 
Trong h?u h?t tru?ng h?p, tri?u ch?ng d?u tiên là ph?i vu?t qua máu trong nu?c ti?u (dái ra máu). Ðái ra máu gây ra b?i m?t kh?i u bàng quang s?m thu?ng không gây dau. B?n nên luôn luôn nhìn th?y bác si c?a b?n n?u b?n vu?t qua máu trong nu?c ti?u c?a b?n.Máu trong nu?c ti?u có th? d?n và di nhu ch?y máu kh?i u theo th?i gian.
 
Các tri?u ch?ng khác
 
M?t s? kh?i u có th? gây kích thích bàng quang và gây ra các tri?u ch?ng tuong t? nhu nhi?m trùng nu?c ti?u. Ví d?, di ti?u thu?ng xuyên ho?c dau khi di ti?u. N?u ung thu là m?t lo?i co xâm l?n, và phát tri?n thông qua các b?c tu?ng c?a bàng quang, sau dó các tri?u ch?ng khác có th? phát tri?n theo th?i gian. Ví d?, dau
Ý KIẾN BẠN ĐỌC