Dấu hiệu

Dấu hiệu ung thư cổ tử cung

Thay đổi bất thường tế bào cổ tử cung hiếm khi gây ra các triệu chứng. Nhưng bạn có thể có các triệu chứng nếu những thay đổi tế bào phát triển thành ung thư cổ tử cung. Các triệu chứng của ung thư cổ tử cung có thể bao gồm:

serevent

serevent accuhaler developersalley.com

 Các tri?u ch?ng

Thay d?i b?t thu?ng t? bào c? t? cung hi?m khi gây ra các tri?u ch?ng. Nhung b?n có th? có các tri?u ch?ng n?u nh?ng thay d?i t? bào phát tri?n thành ung thu c? t? cung. Các tri?u ch?ng c?a ung thu c? t? cung có th? bao g?m:
Ch?y máu t? âm d?o là không bình thu?ng, ho?c thay d?i trong chu k? kinh nguy?t c?a b?n mà b?n không th? gi?i thích.
Ch?y máu khi m?t cái gì dó có ti?p xúc v?i c? t? cung c?a b?n, ch?ng h?n nhu khi quan h? tình d?c ho?c khi b?n d?t trong m?t co hoành.
Ðau khi quan h? tình d?c.
Âm d?o là nhu?m máu
 
C? t? cung du?c ch?n doán nhu th? nào?
Là m?t ph?n c?a khám ph? khoa c?a b?n thu?ng xuyên, b?n nên có xét nghi?m Pap. Trong m?t th? nghi?m Pap, bác si scrapes m?t m?u nh? c?a các t? bào t? b? m?t c?a c? t? cung d? tìm ki?m các thay d?i t? bào. N?u xét nghi?m Pap cho th?y thay d?i t? bào b?t thu?ng, bác si có th? làm các xét nghi?m khác d? tìm các t? bào ti?n ung thu ho?c ung thu c? t? cung c?a b?n.
 
Bác si c?a b?n cung có th? làm m?t th? nghi?m Pap và l?y m?t m?u mô ( sinh thi?t ) n?u b?n có tri?u ch?ng c?a ung thu c? t? cung, ch?ng h?n nhu ch?y máu sau khi quan h? tình d?c.
B?nh du?c di?u tr? nhu th? nào?
Vi?c di?u tr? cho h?u h?t các giai do?n c?a ung thu c? t? cung bao g?m:
 
Ph?u thu?t, ch?ng h?n nhu ph?u thu?t c?t b? t? cung và lo?i b? các h?ch b?ch huy?t vùng ch?u có ho?c không có lo?i b? c? hai bu?ng tr?ng và ?ng d?n tr?ng .
Hóa tr? .
X? tr? .
Tùy thu?c vào ung thu dã phát tri?n bao nhiêu, b?n có th? có m?t ho?c nhi?u phuong pháp di?u tr?. Và b?n có th? có m?t s? k?t h?p các phuong pháp tr? li?u. N?u b?n có m?t ph?u thu?t c?t b? t? cung , b?n s? không th? có con. Tuy nhiên, ph?u thu?t không ph?i là luôn luôn c?n thi?t, d?c bi?t là khi ung thu du?c tìm th?y t? r?t s?m.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC