Dấu hiệu

Dấu hiệu ung thư đầu cổ

Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh ung thư đầu và cổ có thể bao gồm một cục hoặc một vết loét không lành, đau cổ họng không hết, khó nuốt, và một thay đổi hoặc khàn giọng trong giọng nói. Những triệu chứng này cũng có thể được gây ra bởi các điều kiện khác, ít nghiêm trọng.Điều quan trọng là phải kiểm tra với bác sĩ hoặc nh

cialis generico online

cialis generico in italia hk.onkyo.com

 Các d?u hi?u và tri?u ch?ng c?a b?nh ung thu d?u và c? là gì?

Các d?u hi?u và tri?u ch?ng c?a b?nh ung thu d?u và c? có th? bao g?m m?t c?c ho?c m?t v?t loét không lành, dau c? h?ng không h?t, khó nu?t, và m?t thay d?i ho?c khàn gi?ng trong gi?ng nói. Nh?ng tri?u ch?ng này cung có th? du?c gây ra b?i các di?u ki?n khác, ít nghiêm tr?ng.Ði?u quan tr?ng là ph?i ki?m tra v?i bác si ho?c nha si v? b?t k? nh?ng tri?u ch?ng này.

Thêm thông tin v? các tri?u ch?ng và các y?u t? nguy co phát tri?n ung thu ? các vùng khác nhau c?a d?u và c? du?c li?t kê trong b?ng sau:

Ung thu d?u và c?

Lo?i

Các tri?u ch?ng

Các y?u t? r?i ro

Khoang mi?ng: Bao g?m môi, m?t tru?c hai ph?n ba lu?i, nu?u rang, l?p lót bên trong má và dôi môi, sàn (du?i) c?a mi?ng du?i lu?i,vòm mi?ng c?ng (xuong d?u c?a mi?ng), và khu v?c nh? c?a k?o cao su phía sau rang khôn.

M?t mi?ng vá màu tr?ng ho?c màu d? trên nu?u rang, lu?i, ho?c l?p niêm m?c mi?ng, sung hàm làm rang gi? d? phù h?p v?i kém ho?c tr? thành khó ch?u và ch?y máu b?t thu?ng ho?c dau trong mi?ng.

Ru?u ho?c s? d?ng thu?c lá.V? sinh rang mi?ng kém và sâu rang có th? là y?u t? nguy co y?u d?i v?i ung thu khoang mi?ng.S? d?ng nu?c súc mi?ng có n?ng d? c?n cao là m?t y?u t? nguy co có th?, nhung không du?c ch?ng minh.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC