Định nghĩa

Kiến thức ung thư buồng trứng

Các yếu tố nguy cơ làm tăng nguy cơ phát triển ung thư buồng trứng bao gồm một lịch sử gia đình ung thư, hơn 55 năm tuổi, và không bao giờ mang thai .

acquistare cialis in farmacia senza ricetta

acquistare cialis con paypal

 H?u h?t tang tru?ng bu?ng tr?ng ? ph? n? du?i 30 tu?i là lành tính, u nang ch?a d?y d?ch l?ng .

 
Có m?t s? lo?i ung thu bu?ng tr?ng.
Các nguyên nhân chính xác c?a ung thu bu?ng tr?ng không rõ.
Các y?u t? nguy co làm tang nguy co phát tri?n ung thu bu?ng tr?ng bao g?m m?t l?ch s? gia dình ung thu, hon 55 nam tu?i, và không bao gi? mang thai .
Các tri?u ch?ng ung thu bu?ng tr?ng và các d?u hi?u có th? là mo h? nhung có th? bao g?m sung b?ng, áp l?c, ho?c dau, di ti?u thu?ng xuyên hay kh?n c?p ti?t ni?u, dau lung , dau chân , ch?y máu âm d?o b?t thu?ng , và c?m th?y d?y b?ng m?t cách nhanh chóng.
Không có xét nghi?m sàng l?c thu?ng quy cho ung thu bu?ng tr?ng.
Khám s?c kh?e bao g?m khám ph? khoa , siêu âm , X-quang, PET, xét nghi?m máu và sinh thi?t bu?ng tr?ng có th? du?c c?n thi?t d? phát hi?n và ch?n doán ung thu bu?ng tr?ng và xác d?nh k?t ho?ch di?u tr?.
Vi?c di?u tr?, tiên lu?ng và t? l? s?ng cho b?nh ung thu bu?ng tr?ng ph? thu?c vào giai do?n c?a b?nh t?t và tu?i tác và s?c kh?e c?a ngu?i ph? n?.
Bu?ng tr?ng
 
Bu?ng tr?ng là m?t ph?n c?a h? th?ng sinh s?n c?a ph? n?. Bu?ng tr?ng c?nh b? phân xuong ch?u.
 
Các bu?ng tr?ng làm cho các kích thích t? n? estrogen và progesterone.Chúng s?n sinh ra tr?ng. M?t qu? tr?ng di chuy?n t? m?t bu?ng tr?ng thông qua m?t ?ng d?n tr?ng d?n t? cung.
 
 
 
Các kh?i u lành tính không ph?i là ung thu:
 
Các kh?i u lành tính hi?m khi de d?a tính m?ng.
Nói chung, các kh?i u lành tính có th? du?c g? b?. H? thu?ng không phát tri?n tr? l?i.
Các kh?i u lành tính không xâm l?n các mô xung quanh.
Các t? bào t? kh?i u lành tính không lan truy?n d?n các b? ph?n khác c?a co th?.
Các kh?i u ác tính là b?nh ung thu:
 
Các kh?i u ác tính nói chung là nghiêm tr?ng hon so v?i các kh?i u lành tính. H? có th? de d?a tính m?ng.
Các kh?i u ác tính thu?ng có th? du?c g? b?. Nhung dôi khi chúng phát tri?n tr? l?i.
Các kh?i u ác tính có th? xâm nh?p và gây t?n h?i các mô lân c?n và các b? ph?n khác.
Các t? bào t? kh?i u ác tính có th? lây lan d?n các b? ph?n khác c?a co th?. Các t? bào ung thu lây lan t? kh?i u ban d?u (nguyên phát) và nh?p vào h? th?ng b?ch huy?t ho?c dòng máu. Các t? bào xâm nh?p co quan khác và hình thành kh?i u m?i gây t?n h?i các co quan dó. S? lây lan c?a ung thu du?c g?i là di can.
U nang lành tính và ác tính
 
M?t u nang bu?ng tr?ng có th? du?c tìm th?y trên b? m?t c?a bu?ng tr?ng ho?c bên trong nó. U nang ch?a ch?t l?ng. Ðôi khi nó có ch?a mô v?ng ch?c. H?u h?t các u nang bu?ng tr?ng là lành tính (không ph?i ung thu).
Ý KIẾN BẠN ĐỌC