Chuẩn đoán

Chuẩn đoán ung thư xương

Điều đầu tiên bác sĩ của bạn sẽ hỏi tiền sử bệnh của bạn một cách chi tiết. Điều này sẽ đánh giá về các vấn đề sức khỏe của bạn trong trước đây cũng như các triệu chứng sớm và dấu hiệu,

gabapentin pregnancy risk

gabapentin pregnancy

 Ði?u d?u tiên bác si c?a b?n s? h?i ti?n s? b?nh c?a b?n m?t cách chi ti?t. Ði?u này s? dánh giá v? các v?n d? s?c kh?e c?a b?n trong tru?c dây cung nhu các tri?u ch?ng s?m và d?u hi?u, tri?u ch?ng hi?n t?i. Nó s? cung c?p các thông tin c?n thi?t d? bác si ch?n doán chính xác cho b?n. D? b? ung thu hon n?u trong gia dình b? m?, anh ch? em b?n có ti?n s? ung thu. M?t s? lo?i ung thu, d?c bi?t là ung thu ph?i, du?c ph? bi?n hon ? nh?ng ngu?i có ti?n s? hút thu?c . Miêu t? chi ti?t các d?u hi?u, tri?u ch?ng c?a b?n cho bác si xác d?nh thì kh? nang chu?n doán b?nh s? chính xác hon. Ti?p theo, ki?m tra các xét nghi?m ch?p chi?u d? tìm ra nguy co c?a b?n có b? ung thu không.

Ch?p c?t l?p CT là vi?c ki?m tra d? có th? cung c?p cho m?t hình ?nh c?t ngang xuong c?a b?n. Xét nghi?m này cho chi ti?t r?t t?t c?a xuong và kh? nang t?t hon d? xác d?nh kích thu?c, v? trí m?t kh?i u.
 
Ch?p MRI (c?ng hu?ng t? hình ?nh) là vi?c ki?m tra cung có th? cung c?p qua hình ?nh m?t c?t c?a co th? c?a b?n. MRI cung c?p chi ti?t hon v? các mô m?m, bao g?m co, gân, dây ch?ng, dây th?n kinh, và m?ch máu chi ti?t hon so v?i m?t máy quét CT. Ki?m tra này có th? cung c?p chi ti?t t?t hon hay không ph?i là kh?i u xuong dã phá v? thông qua xuong và liên quan d?n các mô m?m xung quanh.
 
Ch?p c?t l?p phát x? (PET/CT) là m?t hình th?c ch?n doán b?ng hình ?nh các chuy?n hóa sinh h?c ho?c ch?c nang trong co th? có th? ch?p du?c và nghiên c?u m?t s? các ch?c nang chuy?n hóa ? d?ng t? bào. Ðây là di?m c?c k? khác bi?t so v?i các thi?t b? ch?n doán khác nhu c?ng hu?ng t? (MRI) hay ch?p c?t l?p (CT) thu?ng du?c dùng d? nh?n di?n các b?nh lý và các b?nh c?nh ? giai do?n ch?m c?a b?nh thông qua vi?c phát hi?n c?u trúc hay nh?ng thay d?i v? k?t c?u t? ch?c c?a co th?.
 
Nh?ng chuy?n hóa b?t thu?ng trong co th? thu?ng x?y ra s?m hon so v?i các thay d?i v? c?u trúc co th?, vì th? ch?n doán hình ?nh PET cho phép phát hi?n s?m ph?n l?n các b?nh c?nh ung thu và dánh giá m?c d? di can c?a ung thu trong co th? m?t cách chính xác hon so v?i các thi?t b? ch?n doán hình ?nh thông thu?ng nhu c?ng hu?ng t? (MRI) và ch?p c?t l?p di?n toán (CT scans). Ch?n doán hình ?nh b?ng PET hi?u qu? và uu vi?t hon trong vi?c xác d?nh giai do?n và dánh giá chuy?n do?n c?a các b?nh ung thu, phát hi?n tái phát cung nhu vi?c dánh giá theo dõi các dáp ?ng co th? d?i v?i di?u tr?.
 
Bác si th? l?y m?t m?u sinh thi?t c?a kh?i u. Ði?u này liên quan d?n vi?c l?y m?t m?u nh? c?a kh?i u có th? du?c ki?m tra trong phòng thí nghi?m nghiên c?u b?nh h?c d? xác d?nh lo?i kh?i u. Sinh thi?t có th? du?c l?y thông qua m?t mui kim nh? (kim sinh thi?t) ho?c thông qua m?t v?t r?ch nh? (ph?u thu?t sinh thi?t). Các nghiên c?u hình ?nh khác nhau s? du?c s? d?ng d? xác d?nh v? trí an toàn nh?t và d? nh?t d? có du?c nh?ng m?u sinh thi?t.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC