Định nghĩa

Phân loại ung thư đầu cổ

Khoảng 90% các bệnh ung thư đầu và cổ của một loại được gọi là tế bào vảy ung thư biểu mô . Những bắt đầu trong các tế bào hình thành lớp niêm mạc, miệng, họng, mũi hoặc tai, hoặc lớp phủ bề mặt lưỡi.

naltrexone reviews webmd

naltrexone reviews yunaweddings.com

 Ung thu d?u và c? là không ph? bi?n

 
Kho?ng 90% các b?nh ung thu d?u và c? c?a m?t lo?i du?c g?i là t? bào v?y ung thu bi?u mô . Nh?ng b?t d?u trong các t? bào hình thành l?p niêm m?c, mi?ng, h?ng, mui ho?c tai, ho?c l?p ph? b? m?t lu?i.
 
Nh?ng lo?i ung thu du?c coi là ung thu d?u và c??
 
H?u h?t các b?nh ung thu d?u và c? b?t d?u trong các t? bào n?m ? b? m?t niêm m?c ? vùng d?u và c?, ví d? nhu, mi?ng, mui, và c? h?ng. B? m?t niêm m?c mô ?m lót các co quan r?ng và các khoang c?a co th? d?i v?i môi tru?ng. T? bào bình thu?ng niêm m?c trông gi?ng nhu v?y (v?y) du?i kính hi?n vi, do dó, ung thu d?u và c? thu?ng du?c g?i là ung thu bi?u mô t? bào v?y . M?t s? ung thu d?u và c? b?t d?u trong các lo?i t? bào khác. Ví d?, b?nh ung thu b?t d?u trong các t? bào tuy?n du?c g?i là t? bào tuy?n .
 
Ung thu d?u và c? du?c ti?p t?c xác d?nh các khu v?c, trong dó h? b?t d?u:
 
Khoang mi?ng: Khoang mi?ng bao g?m môi, m?t tru?c hai ph?n ba lu?i, nu?u (l?i), niêm m?c mi?ng (lót bên trong má và dôi môi), sàn (du?i) c?a mi?ng du?i lu?i, vòm mi?ng c?ng ( xuong d?u c?a mi?ng), và khu v?c nh? phía sau rang khôn .
 
Tuy?n nu?c b?t: Các tuy?n nu?c b?t s?n xu?t nu?c b?t, d?ch giúp b? m?t niêm m?c trong mi?ng và c? h?ng ?m u?t. Có r?t nhi?u tuy?n nu?c b?t, nh?ng ngu?i ch? y?u là ? sàn mi?ng, và g?n xuong hàm.
 
Xoang c?nh mui và khoang mui: Các xoang c?nh mui là nh?ng không gian nh? r?ng trong xuong c?a ngu?i d?ng d?u xung quanh mui. Khoang mui là không gian r?ng bên trong mui.
 
H?ng: C? h?ng là m?t ?ng r?ng dài kho?ng 5 inch b?t d?u phía sau mui và d?n d?n th?c qu?n (?ng di vào d? dày) và khí qu?n (?ng di d?n ph?i). H?ng có ba ph?n:
 
Mui h?u: Vòm h?ng, ph?n trên c?a c? h?ng, sau mui.
 
H?u h?ng: H?u h?ng là ph?n gi?a c?a c? h?ng. H?u h?ng bao g?m vòm mi?ng (m?t sau c?a mi?ng), co s? c?a lu?i và amidan.
 
Hypopharynx: Hypopharynx là ph?n du?i c?a c? h?ng.
 
Thanh qu?n: Thanh qu?n, cung du?c g?i là voicebox, là m?t hành lang ng?n du?c hình thành b?i s?n ngay du?i h?ng ? c?. Thanh qu?n có ch?a các dây thanh âm. Nó cung có m?t m?nh mô nh?, du?c g?i là n?p thanh qu?n , trong dó di chuy?n d? trang tr?i các thanh qu?n d? ngan ch?n th?c ph?m xâm nh?p vào các du?ng d?n khí.
 
Các h?ch b?ch huy?t ? ph?n trên c?a c? . Ðôi khi, các t? bào ung thu bi?u mô hình v?y du?c tìm th?y trong các h?ch b?ch huy?t c?a c? trên khi không có b?ng ch?ng c?a b?nh ung thu ? các b? ph?n khác c?a d?u và c?. Khi di?u này x?y ra, ung thu du?c g?i là ung thu di can c? v?y v?i chua bi?t (huy?n bí) ti?u h?c cung c?p cho màu s?c cho dôi m?t và làn da.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC