Chuẩn đoán

Chuẩn đoán ung thư gan

Sàng lọc HCC - người có nguy cơ cao đối với HCC (ung thư biểu mô tế bào gan) nên thường xuyên kiểm tra cho bệnh nhân có nguy cơ ung thư gan.

buprenorphine detox

stopping naltrexone website

 Ung thu gan du?c ch?n doán nhu th? nào?

 
Sàng l?c HCC - ngu?i có nguy co cao d?i v?i HCC (ung thu bi?u mô t? bào gan) nên có chi?u thu?ng xuyên cho b?nh ung thu gan. Ung thu gan, n?u không du?c ch?n doán s?m là khó khan hon nhi?u d? có du?c lo?i b?. Cách duy nh?t d? bi?t li?u b?n có ung thu gan s?m thông qua sàng l?c, b?i vì b?n s? không có tri?u ch?ng. Ngu?i có nguy co cao bao g?m nh?ng ngu?i có viêm gan C và B, b?nh nhân có liên quan d?n ru?u, xo gan, ngu?i nghi?n ru?u khác, và nh?ng ngu?i b? xo gan nhu là m?t k?t qu? c?a b?nh nhi?m s?c t? s?t mô xét nghi?m ch?n doán có th? bao g?m: 
Xét nghi?m máu AFP (alpha fetoprotein), m?t lo?i protein du?c s?n xu?t b?i kh?i u gan và có th? du?c phát hi?n trong m?t th? nghi?m máu.
Hình ?nh quét - ho?c là m?t MRI ho?c CT scan.
Sinh thi?t - m?t m?u nh? c?a mô kh?i u du?c l?y ra và phân tích. Các phân tích có th? cho bi?t kh?i u ung thu (ác tính) hay không ung thu (lành tính).
Ung thu gan du?c phân lo?i thành b?n giai do?n:
Giai do?n 1 - Kh?i u n?m trong gan và không noi nào khác.
Giai do?n 2 - Là m?t s? là kh?i u nh?, nhung t?t c? trong gan, ho?c kh?i u dã lan d?n m?t m?ch máu.
Giai do?n 3 - Là kh?i u khác nhau l?n, ch? n?m trong gan dã lan d?n các m?ch máu chính. Ung thu cung có th? lan d?n túi m?t.
Giai do?n 4 - di can. Ung thu gan dã lan truy?n d?n các b? ph?n khác c?a co th?.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC