Dấu hiệu

Triệu chứng ung thư não

Các triệu chứng của u não phụ thuộc vào kích thước khối u, loại, và vị trí. Các triệu chứng có thể được gây ra khi một khối u ép vào dây thần kinh hoặc thiệt hại một khu vực nhất định của não bộ. Họ cũng có thể được gây ra khi não bị sưng hoặc chất lỏng tích tụ trong sọ.

abortion pill online review

buy abortion pill online westshoreprimarycare.com

 Tri?u ch?ng c?a u não là gì?

 
Các tri?u ch?ng c?a u não ph? thu?c vào kích thu?c kh?i u, lo?i, và v? trí. Các tri?u ch?ng có th? du?c gây ra khi m?t kh?i u ép vào dây th?n kinh ho?c thi?t h?i m?t khu v?c nh?t d?nh c?a não b?. H? cung có th? du?c gây ra khi não b? sung ho?c ch?t l?ng tích t? trong s?.
Ðây là nh?ng tri?u ch?ng ph? bi?n nh?t c?a các kh?i u não:
 
Nh?c d?u (thu?ng n?ng hon vào bu?i sáng)
Bu?n nôn ho?c ói m?a
Thay d?i trong bài phát bi?u, t?m nhìn, ho?c nghe
V?n d? cân d?i ho?c di b?
Thay d?i tâm tr?ng, tính cách, ho?c kh? nang t?p trung
V?n d? v?i b? nh?
Co b?p co gi?t ho?c co gi?t
Tê ho?c ng?a ran ? tay ho?c chân
Nh?ng tri?u ch?ng này không ph?i là d?u hi?u ch?c ch?n c?a m?t kh?i u não. Các di?u ki?n khác cung có th? gây ra nh?ng v?n d? này. B?t c? ai có nh?ng tri?u ch?ng này nên di khám bác si càng s?m càng t?t.Ch? có bác si có th? ch?n doán và di?u tr? các v?n d?.
 
Các kh?i u não du?c ch?n doán nhu th? nào?
 
 
N?u m?t ngu?i có các tri?u ch?ng cho th?y m?t kh?i u não, bác si có th? th?c hi?n m?t ho?c nhi?u các th? t?c ki?m tra sau dây:
 
Khám nghi?m s?c kh?e - bác si ki?m tra d?u hi?u chung c?a s?c kh?e.
Ki?m tra th?n kinh - bác si ki?m tra s? t?nh táo, s?c m?nh co b?p, ph?i h?p, ph?n x?, và d? dáp ?ng v?i dau. Bác si cung ki?m tra m?t d? tìm sung gây ra b?i m?t kh?i u dè lên dây th?n kinh n?i m?t và não.
Ch?p c?t l?p CT scan - M?t máy x-ray liên k?t v?i m?t máy tính có m?t lo?t các hình ?nh chi ti?t d?u. B?nh nhân có th? du?c tiêm m?t lo?i thu?c nhu?m d?c bi?t d? b? não cho th?y rõ ràng trong nh?ng hình ?nh. Các hình ?nh có th? th?y nh?ng kh?i u trong não.
Ch?p c?ng hu?ng t? MRI - M?t nam châm m?nh m? liên quan d?n m?t máy tính làm cho hình ?nh chi ti?t c?a các khu v?c bên trong co th?. Nh?ng hình ?nh du?c xem trên m?t màn hình và cung có th? du?c in. Ðôi khi c?n ph?i tiêm m?t lo?i thu?c d?c bi?t d? giúp hi?n th? trong các mô c?a não rõ hon. Các hình ?nh có th? hi?n th? chi ti?t kh?i u trong não.
Ch?p c?t l?p phát x? (PET/CT) là m?t hình th?c ch?n doán b?ng hình ?nh các chuy?n hóa sinh h?c ho?c ch?c nang trong co th? có th? ch?p du?c và nghiên c?u m?t s? các ch?c nang chuy?n hóa ? d?ng t? bào. Ðây là di?m c?c k? khác bi?t so v?i các thi?t b? ch?n doán khác nhu c?ng hu?ng t? (MRI) hay ch?p c?t l?p di?n toán (CT) thu?ng du?c dùng d? nh?n di?n các b?nh lý và các b?nh c?nh ? giai do?n ch?m c?a b?nh thông qua vi?c phát hi?n c?u trúc hay nh?ng thay d?i v? k?t c?u t? ch?c c?a co th?.
Nh?ng chuy?n hóa b?t thu?ng trong co th? thu?ng x?y ra s?m hon so v?i các thay d?i v? c?u trúc co th?, vì th? ch?n doán hình ?nh PET cho phép phát hi?n s?m ph?n l?n các b?nh c?nh ung thu và dánh giá m?c d? di can c?a ung thu trong co th? m?t cách chính xác hon so v?i các thi?t b? ch?n doán hình ?nh thông thu?ng nhu c?ng hu?ng t? (MRI) và ch?p c?t l?p di?n toán (CT scans). Ch?n doán hình ?nh b?ng PET hi?u qu? và uu vi?t hon trong vi?c xác d?nh giai do?n và dánh giá chuy?n do?n c?a các b?nh ung thu, phát hi?n tái phát cung nhu vi?c dánh giá theo dõi các dáp ?ng co th? d?i v?i di?u tr?.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC