Chuẩn đoán

Kiểm tra PET/CT ung thư não

Chụp cắt lớp não phát xạ (PET scan) là một bài kiểm tra hình ảnh sử dụng một chất phóng xạ (gọi là một tracer) cho bệnh tật hoặc chấn thương trong não.

domperidone 10mg

domperidone notice teampaula.azurewebsites.net

 Ch?p c?t l?p não phát x? (PET scan) là m?t bài ki?m tra hình ?nh s? d?ng m?t ch?t phóng x? (g?i là m?t tracer) cho b?nh t?t ho?c ch?n thuong trong não.

Không gi?ng nhu hình ?nh c?ng hu?ng t? ( MRI ) và ch?p c?t l?p vi tính ( CT ), cho th?y c?u trúc c?a não b?, m?t máy quét PET cho th?y não và các mô c?a nó dang làm vi?c.
 
PET LÀM VI?C NHU TH? NÀO
 
M?t quét PET dòi h?i m?t lu?ng nh? ch?t phóng x? (tracer). Tracer này du?c dua ra thông qua m?t tinh m?ch (IV), thu?ng là vào bên trong khu?u tay c?a b?n. Ho?c b?n có th? hít th? trong v?t li?u phóng x? là m?t ch?t khí.
 
Tracer di qua máu c?a b?n và thu th?p trong các co quan n?i t?ng và các mô. Tracer giúp ch?n doán hình ?nh các khu v?c nh?t d?nh, b?nh rõ ràng hon.
 
B?n s? c?n ph?i ch? d?i g?n nhu dánh d?u du?c h?p th? b?i co th? c?a b?n. Ði?u này thu?ng m?t kho?ng 1 gi?.
 
Sau dó, b?n s? n?m trên m?t cái bàn h?p, tru?t vào m?t máy quét du?ng h?m hình l?n. Máy quét PET phát hi?n tín hi?u t? tracer. M?t máy tính thay d?i k?t qu? thành 3-D hình ?nh. Các hình ?nh du?c hi?n th? trên m?t màn hình cho bác si c?a b?n d? d?c.
 
B?n v?n ph?i n?m trong quá trình th? nghi?m d? các máy có th? s?n xu?t hình ?nh rõ ràng c?a b? não c?a b?n.B?n có th? du?c yêu c?u d? d?c ho?c tên ch? n?u b? nh? c?a b?n dang du?c th? nghi?m.
 
Ki?m tra s? m?t t? ??30 phút và 2 gi?.
 
LÀM TH? NÀO Ð? CHU?N B? CHO TH? NGHI?M
 
B?n có th? du?c yêu c?u không an b?t c? th? gì cho 4 - 6 gi? tru?c khi ch?p. B?n s? có th? u?ng nu?c.
 
Gi?i thi?u nhà cung c?p d?ch v? cham sóc s?c kh?e c?a b?n n?u:
 
B?n dang s? không gian g?n gui (có s? noi ch?t h?p). B?n có th? du?c cho thu?c d? giúp b?n c?m th?y bu?n ng? và ít lo âu.
B?n dang mang thai ho?c nghi r?ng b?n có th? có thai.
B?n có b? d? ?ng v?i thu?c nhu?m tiêm (tuong ph?n).
B?n dã dùng insulin cho b?nh ti?u du?ng. B?n s? c?n chu?n b? d?c bi?t.
Luôn luôn thông báo cho nhà cung c?p d?ch v? cham sóc s?c kh?e c?a b?n v? các lo?i thu?c b?n dang dùng, bao g?m c? nh?ng ngu?i mua mà không c?n toa bác si. Ðôi khi, thu?c có th? gây nhi?u v?i các k?t qu? th? nghi?m.
 
LÀM TH? NÀO Ð? TH? NGHI?M S? C?M TH?Y
 
B?n có th? c?m th?y m?t sting s?c nét khi kim có ch?a các tracer du?c d?t vào tinh m?ch c?a b?n.
 
M?t quét PET không gây dau d?n. Các b?ng có th? là c?ng ho?c l?nh, nhung b?n có th? yêu c?u m?t t?m chan ho?c g?i.
 
M?t liên l?c trong phòng cho phép b?n nói chuy?n v?i m?t ngu?i nào dó b?t c? lúc nào.
 
Không có th?i gian ph?c h?i, tr? khi b?n dã dua ra m?t lo?i thu?c d? thu giãn.
T?I SAO KI?M TRA ÐU?C TRÌNH DI?N
 
M?t quét PET có th? cho bi?t kích thu?c, hình d?ng và ch?c nang c?a não, vì v?y bác si c?a b?n có th? ch?c ch?n r?ng nó du?c làm vi?c cung nhu nó ph?i. Nó thu?ng du?c s? d?ng khi các xét nghi?m khác, ch?ng h?n nhu quét MRI ho?c CT scan, không cung c?p d? thông tin.
 
Xét nghi?m này có th? du?c s? d?ng d?:
 
Ch?n doán ung thu
Chu?n b? cho ph?u thu?t d?ng kinh
Giúp ch?n doán ch?ng m?t trí n?u xét nghi?m và các k? thi khác không cung c?p d? thông tin
Gi?i thi?u s? khác bi?t gi?a b?nh Parkinson và các r?i lo?n v?n d?ng khác
M?t s? quét PET có th? du?c th?c hi?n d? xác d?nh nhu th? nào b?n dáp ?ng di?u tr? cho b?nh ung thu hay b?nh t?t khác.
 
BÌNH THU?NG K?T QU?
 
Không có v?n d? phát hi?n trong hình d?ng, kích thu?c ho?c ch?c nang c?a não. Không có khu v?c trong dó radiotracer b?t thu?ng dã thu th?p.
 
K?T QU? B?T THU?NG CÓ NGHIA LÀ
 
K?t qu? b?t thu?ng có th? là do:
 
B?nh Alzheimer ho?c sa sút trí tu?
U não
B?nh d?ng kinh
R?i lo?n chuy?n d?ng (ch?ng h?n nhu b?nh Parkinson )
R?I RO
 
Lu?ng b?c x? du?c s? d?ng trong m?t máy quét PET là th?p. Ðó là v? cùng m?t lu?ng b?c x? nhu trong h?u h?t các máy quét CT scan. Ngoài ra, b?c x? không kéo r?t dài trong co th? c?a b?n.
 
Ph? n? có thai ho?c dang nuôi con b?ng s?a m? nên cho bác si bi?t tru?c khi có ki?m tra này. Tr? so sinh và tr? so sinh phát tri?n trong t? cung nh?y c?m hon v?i tác d?ng c?a b?c x? b?i vì n?i t?ng c?a h? còn dang phát tri?n.
 
Là có th?, m?c dù r?t khó x?y ra, d? có m?t ph?n ?ng d? ?ng v?i các ch?t phóng x?. M?t s? ngu?i có dau, d? ho?c sung t?i ch? tiêm.
 
XEM XÉT
 
Có th? có k?t qu? sai l?ch v? m?t quét PET. Ðu?ng trong máu, m?c d? insulin có th? ?nh hu?ng d?n k?t qu? th? nghi?m ? nh?ng ngu?i m?c b?nh ti?u du?ng .
 
H?u h?t các quét PET du?c th?c hi?n cùng v?i m?t máy quét CT. Quét s? k?t h?p này du?c g?i là PET / CT.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC