Điều trị

Cấy ghép tế bào gốc

Việc cấy ghép tế bào gốc được sử dụng để tăng cơ hội chữa bệnh hoặc thuyên giảm bệnh ung thư khác nhau và các rối loạn máu

amlodipin sandoz 5 mg

amlodipin teva
C?Y GHÉP T? BÀO G?C
Vi?c c?y ghép t? bào g?c du?c s? d?ng d? tang co h?i ch?a b?nh ho?c thuyên gi?m b?nh ung thu khác nhau và các r?i lo?n máu.
 
Vi?c di?u tr? dòi h?i ph?i n?i chú di?u du?ng và cham sóc y t? cho m?t s? tu?n. Nó có th? là m?t di?u tr? m?t m?i và có nh?ng r?i ro. Bác si chuyên khoa có th? tu v?n cho nh?ng l?i ích có th? có c?a phuong pháp này l?n hon nh?ng r?i ro.
 
GHÉP T? BÀO G?C LÀ GÌ?
Vi?c c?y ghép t? bào g?c có th? du?c s? d?ng d? b?n có th? có hóa tr? li?u li?u cao chuyên sâu (và dôi khi x? tr?) d? tiêu di?t các t? bào ung thu. Hóa tr? cao hon so v?i hóa tr? li?u thông thu?ng và cung có th? gi?t ch?t các t? bào g?c trong t?y xuong bình thu?ng s? làm cho các t? bào máu. Vì v?y, sau hóa tr? li?u, b?n du?c tr? l?i (ghép) các t? bào mà sau dó có th? làm cho các t? bào máu bình thu?ng tr? l?i. Vi?c c?y ghép t? bào g?c dôi khi du?c g?i là c?y ghép t?y xuong. Tuy nhiên, các t? bào g?c có th? du?c l?y t? máu cung nhu t? t?y xuong. 
 
T?Y XUONG LÀ GÌ, VÀ CÁC T? BÀO G?C VÀ T? BÀO MÁU LÀ NH?NG GÌ? 
 
T?Y XUONG
 
Các t? bào máu trong t?y xuong, t? bào g?c. T?y xuong là v?t ch?t ? trung tâm c?a xuong gi?ng nhu b?t bi?n m?m. Xuong l?n b?ng ph?ng nhu xuong ?c (xuong ?c) và khung xuong ch?u có ch?a t?y xuong nh?t. Ð? làm cho các t? bào máu liên t?c, b?n c?n m?t t?y xuong kh?e m?nh. B?n cung c?n ch?t dinh du?ng t? ch? d? an u?ng c?a b?n, bao g?m c? s?t và m?t s? vitamin.
 
T? BÀO G?C
 
T? bào g?c là t? bào nguyên th?y (chua tru?ng thành). Có hai lo?i chính t? bào g?c trong t?y xuong t?y và b?ch huy?t. Xu?t phát t? nhi?u hon các t? bào nguyên th?y du?c g?i là t? bào g?c da nang ph? bi?n. Các t? bào g?c phân chia liên t?c và s?n xu?t các t? bào m?i.M?t s? t? bào m?i v?n là t? bào g?c và nh?ng t? bào khác di qua m?t lo?t các giai do?n tru?ng thành (các t? bào ti?n thân ho?c dã bi?n d?i) tru?c khi hình thành thành t? bào máu tru?ng thành.
 
T? BÀO MÁU
 
Tru?ng thành (hoàn ch?nh) các t? bào máu du?c phát hành t? t?y xuong vào máu. Các t? bào máu tru?ng thành là:
 
Các t? bào màu d? (h?ng c?u). Nh?ng làm cho máu có màu d?. M?t gi?t máu có ch?a kho?ng 5.000.000 t? bào màu d?. Các t? bào màu d? ch?a m?t ch?t hóa h?c du?c g?i là hemoglobin. Ði?u này k?t h?p v?i oxy và oxy t? ph?i d?n t?t c? các b? ph?n c?a co th?.
Các t? bào màu tr?ng (b?ch c?u). Các lo?i khác nhau c?a các t? bào màu tr?ng du?c g?i là b?ch c?u trung tính (da hình), t? bào lympho, b?ch c?u ái toan, b?ch c?u don nhân, và basophils. H? là m?t ph?n c?a h? th?ng mi?n d?ch. Vai trò chính c?a h? là d? b?o v? co th? ch?ng l?i nhi?m trùng.
Ti?u c?u. Ðây là nh?ng nh? bé và giúp cho vi?c dông máu n?u chúng ta c?t mình.
Các t? bào g?c nhân nhanh d? làm cho hàng tri?u t? bào máu m?i ngày. B?i vì di?u này, h? d? dàng b? gi?t b?i hóa tr? hon so v?i h?u h?t các t? bào khác trong co th?. Ði?u này là b?i vì lo?i thu?c hóa tr? làm vi?c b?ng cách gi?t ch?t các t? bào nhanh chóng phân chia (ch?ng h?n nhu t? bào ung thu).
 
KHI ÐU?C C?Y GHÉP T? BÀO G?C ÐU?C S? D?NG Ð? ÐI?U TR??
 
Vi?c c?y ghép t? bào g?c là m?t l?a ch?n du?c xem xét di?u ki?n ung thu khác nhau. Ví d?, d?i v?i các lo?i lymphoma, b?nh b?ch c?u và u t?y. Bác si chuyên khoa s? tu v?n cho khi nó có th? là m?t l?a ch?n thích h?p. Theo quy d?nh, nó không ph?i là thu?ng là m?t di?u tr? d?u tiên. Hóa tr? li?u thông thu?ng ho?c các phuong pháp di?u tr? khác có xu hu?ng du?c s? d?ng d?u tiên. Tuy nhiên, di?u tr? ung thu và b?nh b?ch c?u là m?t khu v?c thay d?i và phát tri?n c?a y h?c. Các k? thu?t nhu c?y ghép t? bào g?c ti?p t?c du?c c?i ti?n và c?i thi?n và có th? du?c xem xét trong nh?ng hoàn c?nh khác nhau. Nh?ng li?u cao c?a hóa tr? và x? tr? có th? du?c s? d?ng k?t h?p v?i c?y ghép t? bào g?c có th? c?i thi?n co h?i ch?a b?nh d?i v?i m?t s? di?u ki?n trong m?t s? tru?ng h?p. Vi?c c?y ghép t? bào g?c cung du?c s? d?ng cho m?t s? r?i lo?n máu hi?m không ph?i ung thu
 
T? BÀO G?C THU ÐU?C T? ÐÂU?
 
M?T C?Y GHÉP T? THÂN
 
Ði?u này có nghia là các t? bào g?c du?c s? d?ng d? c?y ghép t? co th? c?a riêng b?n.Chúng thu?ng du?c thu th?p khi b?n không có k? d?u hi?u c?a b?nh (khi b?n dang thuyên gi?m) sau hóa tr? li?u ho?c phuong pháp di?u tr? thông thu?ng khác. Các t? bào g?c có th? du?c s? d?ng ngay sau khi du?c thu th?p. Chúng cung có th? du?c dông l?nh, luu tr? và du?c s? d?ng trong tuong lai n?u c?n thi?t. M?t c?y ghép t? bào g?c t? thân cung du?c g?i là t? bào g?c h? tr?, nhu các t? bào g?c t? co th? c?a riêng b?n. Vì v?y, nói dúng ra, nó không ph?i là m?t c?y ghép t? các ngu?n máu khác.
 
M?T C?Y GHÉP T? NGU?N KHÁC
 
Ði?u này có nghia là các t? bào g?c du?c s? d?ng d? c?y ghép t? ngu?i khác - m?t nhà tài tr?. Ði?u này thu?ng là tuong d?i g?n gui nhu anh ch? em có m?t co h?i t?t liên k?t ch?t ch?. Các nhà tài tr? không liên quan dôi khi phù h?p v?i nh?ng ngu?i c?n c?y ghép t? bào g?c có th? có tác d?ng:
 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC