Chuẩn đoán

Chuẩn đoán ung thư máu

Làm một kiểm tra vật lý . Các bác sĩ sẽ tìm các hạch bạch huyết sưng lên và kiểm tra xem lá lách hoặc gan được mở rộng. Xét nghiệm máu.

buprenorphine naloxone and naltrexone

suboxone naltrexone and naloxone blog.onlinedelivery.in

plaquenil fa ingrassare

go apps.ncsc.org go

plaquenil fa ingrassare

go apps.ncsc.org go

plaquenil fa ingrassare

go apps.ncsc.org go

plaquenil fa ingrassare

go apps.ncsc.org go

plaquenil fa ingrassare

go apps.ncsc.org go

plaquenil fa ingrassare

go apps.ncsc.org go

plaquenil fa ingrassare

go apps.ncsc.org go

plaquenil fa ingrassare

go apps.ncsc.org go

plaquenil fa ingrassare

go apps.ncsc.org go
B?nh b?ch c?u du?c ch?n doán nhu th? nào?
 
Ð? tìm hi?u n?u b?n có b?nh b?ch c?u, bác si s?:
 
Ð?t câu h?i v? s?c kh?e ti?n s? b?nh c?a b?n và tri?u ch?ng c?a b?n.
Làm m?t ki?m tra v?t lý . Các bác si s? tìm các h?ch b?ch huy?t sung lên và ki?m tra xem lá lách ho?c gan du?c m? r?ng.
Xét nghi?m máu. Ung thu b?ch c?u gây ra m?t m?c d? cao c?a các t? bào máu tr?ng và các m?c th?p c?a các lo?i t? bào máu.
N?u các xét nghi?m máu c?a b?n là không bình thu?ng, bác si có th? mu?n làm sinh thi?t t?y xuong . Xét nghi?m này cho phép bác si nhìn các t? bào t? bên trong xuong c?a b?n. Ði?u này có th? cung c?p thông tin quan tr?ng v? lo?i b?nh b?ch c?u, do dó b?n có th? có du?c di?u tr? dúng.
B?nh du?c di?u tr? nhu th? nào?
 
Phuong pháp di?u tr? b?n c?n s? ph? thu?c vào nhi?u y?u t? bao g?m c? lo?i b?nh b?ch c?u mà b?n m?c ph?i, tình tr?ng, giai do?n nhu th? nào, và d? tu?i c?a b?n và s?c kh?e t?ng th?.
 
N?u b?n có b?nh b?ch c?u c?p tính , b?n s? c?n di?u tr? nhanh chóng d? ngan ch?n s? tang tru?ng nhanh chóng c?a các t? bào b?nh b?ch c?u. Trong nhi?u tru?ng h?p, di?u tr? c?p tính b?nh b?ch c?u di vào thuyên gi?m. Nhung kh? nang tái phát là có th? x?y ra.
B?nh b?ch c?u mãn tính hi?m khi có th? du?c ch?a kh?i, nhung di?u tr? có th? giúp ki?m soát b?nh. N?u b?n có b?nh b?ch c?u lymphocytic mãn tính, b?n có th? không c?n ph?i du?c di?u tr? cho d?n khi b?n có các tri?u ch?ng. Tuy nhiên, b?nh b?ch c?u nguyên bào tu? m?n tính có th? s? du?c di?u tr? ngay l?p t?c.
Ði?u tr? b?nh b?ch c?u bao g?m:
 
Hóa tr? , trong dó s? d?ng các lo?i thu?c m?nh m? d? tiêu di?t các t? bào ung thu. Ðây là phuong pháp di?u tr? chính cho h?u h?t các lo?i b?nh b?ch c?u.
X? tr? . X? tr? s? d?ng li?u cao X-quang d? tiêu di?t các t? bào ung thu và thu nh? các h?ch b?ch huy?t b? sung lá lách b? to. Nó cung có th? du?c s? d?ng tru?c khi c?y ghép t? bào g?c .
C?y ghép t? bào . T? bào g?c có th? xây d?ng l?i ngu?n cung c?p c?a các t? bào máu bình thu?ng và tang cu?ng h? th?ng mi?n d?ch c?a b?n. Tru?c khi c?y ghép, b?c x? ho?c hóa tr? có th? du?c dua ra d? tiêu di?t các t? bào trong t?y xuong và nhu?ng ch? cho các t? bào g?c m?i. Ho?c nó có th? du?c dua ra d? làm suy y?u h? th?ng mi?n d?ch c?a b?n d? các t? bào g?c m?i có th? có du?c thành l?p.
Li?u pháp sinh h?c. Ðây là vi?c s? d?ng các lo?i thu?c d?c bi?t d? c?i thi?n phòng th? t? nhiên c?a co th? ch?ng l?i can b?nh ung thu.
Li?u pháp mi?n d?ch: Li?u pháp Ph?i h?p Mi?n d?ch trong di?u tr? Ung thu (CIC) (Combined Immunotherapy for Cancer) Ngày càng có nhi?u ngu?i quan tâm d?n vi?c giám sát mi?n d?ch (immunosurveillance) và tin tu?ng r?ng co ch? này s? giúp tr? ung thu hi?u qu?. Do dó, li?u pháp mi?n d?ch dã m? ra nhi?u tri?n v?ng m?i trong vi?c di?u tr? ung thu. Li?u pháp này chú tr?ng d?n vi?c làm tang ch?c nang mi?n d?ch ch?ng t? bào 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC