Điều trị

Điều trị ung thư gan

Giai đoạn của ung thư gan và sức khỏe tổng thể của bạn sẽ quyết định phương pháp bác sĩ đề nghị để điều trị bệnh của bạn. Đối với ung thư gan, phương pháp phẫu thuật lạnh, gieo hạt, và điều trị can thiệp mạch là một sự kết hợp điều trị tuyệt vời

lexapro and weed anxiety

lexapro vs weed femchoice.org

 Ung thu gan du?c di?u tr? nhu th? nào?

Giai do?n c?a ung thu gan và s?c kh?e t?ng th? c?a b?n s? quy?t d?nh phuong pháp bác si d? ngh? d? di?u tr? b?nh c?a b?n. 
Ð?i v?i ung thu gan, phuong pháp ph?u thu?t l?nh, gieo h?t, và di?u tr? can thi?p m?ch là m?t s? k?t h?p di?u tr? tuy?t v?i và an toàn, ít dau d?n và xâm l?n t?i thi?u.Nghiên c?u và kinh nghi?m c?a chúng tôi dã ch? ra r?ng các b?nh nhân d?t du?c k?t qu? t?t hon khi k?t h?p các phuong pháp di?u tr? khác nhau. M?t phuong pháp di?u tr? có th? du?c k?t h?p c?t b? ru?u tuy?t d?i (PEI). Ði?u này dã cho th?y di?u tr? k?t qu? r?t tích c?c và t? l? ch?a kh?i cao khi các t?n thuong nh? và ít v? s? lu?ng. Kh?i u dáp ?ngdu?c cao nhu 90% cho ung thu gan nh? hon 2cm du?ng kính, 70% d?i v?i b?nh ung thu c?a 3cm, và 50% trong các tru?ng h?p ung thu du?ng kính 5cm . K? thu?t khác du?c s? d?ng d? di?u tr? ung thu gan bao g?m chèn kim vào kh?i u và tiêu di?t các kh?i u (c?t b?) và tiêm hóa ch?t vào kh?i u d? tiêu di?t ho?c ng?ng vi?c cung c?p máu c?n thi?t cho kh?i u dó (c?c b?).Hóa tr? và x? tr? cung du?c s? d?ng, thu?ng là ngan ch?n ung thu phát tri?n và di?u tr? các tri?u ch?ng c?a nó.
Bác si s? làm vi?c v?i b?n d? l?a ch?n di?u tr? t?t nh?t cho ung thu gan c?a b?n d?a trên:
 
Tu?i c?a b?n, s?c kh?e t?ng th?, và l?ch s? y t?
M?c d? c?a b?nh
Giai do?n ung thu
Khoan dung c?a b?n các lo?i thu?c c? th?, th? t?c, ho?c phuong pháp di?u tr?
K? v?ng cho di?u tr? b?nh
 
T?t c? các phuong pháp di?u tr? có l?i ích và r?i ro. B?n và bác si nên c?n th?n cân b?ng các l?i ích ti?m nang c?a b?t k? di?u tr? ung thu v?i nh?ng r?i ro ti?m nang c?a nó.
Sau khi du?c ch?n doán ung thu gan và t? ch?c, bác si s? d? ngh? m?t k? ho?ch di?u tr?.
Ði?u tr? có th? bao g?m:
Ph?u thu?t - Ph?u thu?t là cách duy nh?t d? ch?a b?nh ung thu gan. Các lo?i ph? bi?n nh?t c?a ph?u thu?t cho b?nh ung thu gan là c?t b? (lo?i b? các b?nh ung thu). Ðôi khi s? hi?n di?n c?a xo gan làm cho ph?u thu?t c?t b? ít thành công hon và có th? yêu c?u toàn b? gan ph?i du?c lo?i b? và thay th? b?ng m?t gan hi?n t?ng (ghép gan). Cho dù b?n có th? ph?i ph?u thu?t ph? thu?c vào vi?c m?t ph?n gan c?a b?n không b? ?nh hu?ng b?i b?nh ung thu là lành m?nh. Sau khi m?t ph?n gan c?a b?n du?c l?y ra, b?n c?n ph?i có mô gan d? kh?e m?nh còn l?i d? th?c hi?n t?t c? các công vi?c quan tr?ng c?a gan.
C?t d?t - C?t d?t b?ng nang phá h?y các kh?i u mà không c?n lo?i b? nó. Ðó là m?t l?a ch?n t?t cho nh?ng b?nh nhân có kh?i u gan nh? nh?ng ngu?i không th? có kh?i u c?a h? b? b?ng ph?u thu?t. C?t d?t b?ng s? d?ng sóng vô tuy?n nang lu?ng cao, tiêm ru?u, ho?c d?u dò kim lo?i r?t l?nh d? tiêu di?t các kh?i u.
Th?t nút m?ch - kh?i u c?n oxy du?c cung c?p b?i máu phát tri?n. Thuyên t?c m?ch ng?ng cung c?p máu dinh du?ng vào kh?i u. Thuyên t?c có th? du?c th?c hi?n b?ng cách tiêm ch?t c?m d?ng m?ch. Ði?u này dôi khi k?t h?p v?i hóa tr? li?u (chemoembolization) ho?c x? tr? (radioembolization).
Hóa tr? - Hóa tr? thu?c tiêu di?t các t? bào ung thu. Trong h?u h?t các tru?ng h?p, hóa tr? li?u ho?t d?ng b?ng cách ngan ch?n các t? bào ung thu phát tri?n ho?c tái t?o có th? gi?t ch?t các t? bào. Hóa tr? có th? du?c th?c hi?n b?ng mi?ng du?i d?ng thu?c viên ho?c tiêm vào tinh m?ch ho?c b?p th?t. Ðôi khi nó du?c tiêm vào m?t d?ng m?ch gan thông qua m?t ?ng nh? (?ng thông). Quá trình này du?c g?i là chemoembolization. Các lo?i thu?c hóa tr? chính cho ung thu gan là adriamycin ® (doxorubicin), Adrucil ® ® Efudex (5-fluorouracil ho?c 5-FU), FUDR ® (floxuridine), và Platinol ® (cisplatin).
X? tr? - X? tr? s? d?ng b?c x? nang lu?ng cao d? tiêu di?t các t? bào ung thu và thu nh? các kh?i u. X? tr? ung thu gan thu?ng du?c cung c?p trong n?i b? b?ng cách chèn m?t ch?t phóng x? vào co th?.
M?c tiêu di?u tr? - m?c tiêu di?u tr? kh?i các bu?c liên quan d?n s? tang tru?ng và phát tri?n c?a các t? bào ung thu. M?c tiêu di?u tr? b?ng thu?c có th? du?c th?c hi?n b?ng mi?ng ho?c du?i d?ng thu?c viên. Các li?u pháp nh?m m?c tiêu chính cho ung thu gan là m?t lo?i thu?c du?c g?i là Nexavar ® (sorafenib tosylate).
 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC