Chuẩn đoán

Kiểm tra HPV

Gây u nhú ở bộ phận sinh dục của con người (còn được gọi là HPV) là nhiễm trùng phổ biến nhất lây truyền qua đường tình dục (STI).

alcohol and antidepressants citalopram

overdose on antidepressants and alcohol fyter.cn

 Gây u nhú ? b? ph?n sinh d?c c?a con ngu?i (còn du?c g?i là HPV) là nhi?m trùng ph? bi?n nh?t lây truy?n qua du?ng tình d?c (STI).

 
HPV không gi?ng nhu herpes hay HIV (virus gây b?nh AIDS). Ðây là t?t c? các virus lây qua quan h? tình d?c không lành m?nh, nhung chúng gây ra các tri?u ch?ng khác nhau và các v?n s?c kh?e.
 
CÁC D?U HI?U, TRI?U CH?NG VÀ V?N Ð? S?C KH?E TI?M ?N C?A HPV LÀ GÌ?
 
H?u h?t m?i ngu?i b? nhi?m HPV không xu?t hi?n các tri?u ch?ng ho?c v?n d? s?c kh?e. Trong 90% tru?ng h?p, h? th?ng mi?n d?ch c?a co th? h?t HPV t? nhiên trong vòng hai nam. Tuy nhiên, dôi khi, nhi?m trùng HPV không h?t  và có th? gây ra:
B? ph?n sinh d?c có m?n cóc
Hi?m khi, m?n cóc ? c? h?ng - m?t tình tr?ng g?i là papillomatosis hô h?p tái phát, ho?c RRP.Khi di?u này x?y ra ? tr? em, nó du?c g?i là v? thành niên kh?i phát RRP (JORRP),.
Ung thu c? t? cung, ung thu ít ph? bi?n hon nhung nghiêm tr?ng khác, bao g?m c? ung thu âm h?, âm d?o, duong v?t, h?u môn, và h?u h?ng (m?t sau c?a c? h?ng bao g?m c? co s? c?a lu?i và amidan).
Các lo?i HPV có th? gây ra m?n cóc sinh d?c không gi?ng nhu các lo?i có th? gây ra ung thu. Không có cách nào d? bi?t nh?ng ngu?i b? nhi?m HPV s? ti?p t?c phát tri?n ung thu ho?c các v?n d? s?c kh?e khác.
 
CÁC D?U HI?U VÀ TRI?U CH?NG LIÊN QUAN Ð?N HPV:
 
M?n cóc sinh d?c thu?ng xu?t hi?n nhu m?t u nh? ho?c nhóm c?a da gà ? vùng sinh d?c. H? có th? là l?n hay nh?, l?n lên ho?c d?u c?, ho?c có hình d?ng gi?ng nhu súp lo. Các nhà cung c?p d?ch v? cham sóc s?c kh?e có th? ch?n doán m?n cóc b?ng cách tìm ki?m t?i khu v?c b? ph?n sinh d?c trong m?t l?n ki?m tra t?i ch?. M?n cóc có th? xu?t hi?n trong vòng vài tu?n ho?c vài tháng sau khi quan h? tình d?c v?i m?t d?i tác b? nhi?m b?nh, th?m chí n?u d?i tác b? nhi?m b?nh không có d?u hi?u c?a m?n cóc sinh d?c. N?u không du?c di?u tr?, m?n cóc sinh d?c có th? h?t, v?n không thay d?i, ho?c tang kích thu?c ho?c s?. Chúng s? không bi?n thành ung thu.
 
Ung thu c? t? cung thu?ng không có tri?u ch?ng cho d?n khi nó là khá tiên ti?n. Vì lý do này, nó là quan tr?ng d?i v?i ph? n? d? có du?c thu?ng xuyên ki?m tra ung thu c? t? cung . Xét nghi?m sàng l?c có th? tìm th?y các d?u hi?u s?m c?a b?nh d? các v?n d? có th? du?c di?u tr? s?m, tru?c khi chúng chuy?n thành ung thu.
 
Các b?nh ung thu liên quan d?n HPV khác có th? không có d?u hi?u ho?c tri?u ch?ng cho d?n khi th?c hi?n ki?m tra nâng cao . Liên quan d?n HPV bao g?m ung thu âm h?, âm d?o, duong v?t, h?u môn, và h?u h?ng (m?t sau c?a c? h?ng bao g?m c? co s? c?a lu?i và amidan). 
 
RRP là m?t di?u ki?n trong dó m?n cóc phát tri?n trong c? h?ng. Nh?ng tang tru?ng này dôi khi có th? ch?n du?ng th?, gây ra m?t gi?ng nói khàn ho?c th? khó khan.
NGU?I TA B? NHI?M HPV NHU TH? NÀO?
 
HPV du?c truy?n qua ti?p xúc sinh d?c, thu?ng xuyên nh?t khi quan h? tình d?c âm d?o và h?u môn. HPV cung có th? du?c thông qua ngày trong tình d?c b?ng mi?ng và quan h? d?ng tính. 
 
M?t ngu?i có th? nhi?m HPV ngay c? khi nam dã trôi qua k? t? khi ngu?i dó có quan h? tình d?c v?i ngu?i b? nhi?m b?nh. H?u h?t các ngu?i b? nhi?m không nh?n ra h? b? nhi?m ho?c là h? dang b? virus trên khi có quan h? tình d?c  v?i d?i tác b? nhi?m. Nó cung có th? nh?n du?c nhi?u hon m?t lo?i HPV.
 
Hi?m khi, m?t ngu?i ph? n? mang thai b? HPV sinh d?c có th? truy?n HPV sang con trong khi sinh.R?t hi?m khi, tr? có th? phát tri?n v? thành niên b?t d?u tái phát du?ng hô h?p papillomatosis (JORRP).
 
LÀM TH? NÀO Ð? HPV GÂY RA M?N CÓC SINH D?C VÀ UNG THU?
 
HPV có th? gây ra các t? bào bình thu?ng trên vùng da nhi?m khu?n d? bi?n b?t thu?ng. H?u h?t th?i gian, b?n không th? nhìn th?y ho?c c?m th?y nh?ng thay d?i t? bào. Trong h?u h?t tru?ng h?p, co th? chi?n d?u ch?ng l?i virus HPV t? nhiên và các t? bào b? nhi?m b?nh sau dó tr? l?i bình thu?ng. Nhung trong tru?ng h?p khi co th? không ch?ng l?i HPV, HPV có th? gây ra nh?ng thay d?i có th? nhìn th?y trong hình th?c c?a m?n cóc sinh d?c ho?c ung thu. M?n cóc có th? xu?t hi?n trong vòng vài tu?n ho?c vài tháng sau khi nhi?m HPV. Ung thu thu?ng m?t nhi?u nam d? phát tri?n sau khi nhi?m HPV.
 
B?NH HPV VÀ CÁC B?NH LIÊN QUAN?
 
HPV (virus). HPV là r?t ph? bi?n r?ng ít nh?t 50% dàn ông và ph? n? sinh ho?t tình d?c b? nhi?m nó t?i m?t s? th?i di?m  trong cu?c s?ng c?a h?.
 
M?n cóc sinh d?c
 
Ung thu c? t? 
 
B?nh ung thu khác có th? du?c gây ra b?i HPV ít ph? bi?n hon so v?i ung thu c? t? cung. 
 
M?t s? qu?n th? có nguy co cao hon d?i v?i m?t s? v?n d? s?c kh?e liên quan d?n HPV. Ði?u này bao g?m nh?ng ngu?i dàn ông d?ng tính và lu?ng tính, và nh?ng ngu?i có h? th?ng mi?n d?ch y?u (bao g?m c? nh?ng ngu?i có HIV / AIDS).
 
RRP là r?t hi?m. Ngu?i ta u?c tính r?ng ít hon 2.000 tr? em du?c kh?i phát chua thành niên-RRP m?i nam ? M?
 
LÀM TH? NÀO Ð? CÓ TH? NGAN NG?A HPV?
 
Có m?t s? cách mà m?i ngu?i có th? gi?m nguy co nhi?m HPV:
 
V?c xin có th? b?o v? nam và n? d?i v?i m?t s? lo?i ph? bi?n nh?t c?a HPV có th? d?n d?n b?nh t?t và ung thu. Các v?c-xin này du?c chích làm ba l?n. Ði?u quan tr?ng là d? có du?c c?
Ý KIẾN BẠN ĐỌC