Điều trị

Điều trị ung thư cổ tử cung

Điều trị ung thư cổ tử cung phụ thuộc vào giai đoạn của ung thư, kích thước và hình dạng của khối u, tuổi tác và sức khỏe nói chung của người phụ nữ, và cô mong ước có con trong tương lai.

serevent inhaler coupon

serevent asthma

 Ði?u tr? ung thu c? t? cung ph? thu?c vào giai do?n c?a ung thu, kích thu?c và hình d?ng c?a kh?i u, tu?i tác và s?c kh?e nói chung c?a ngu?i ph? n?, và cô mong u?c có con trong tuong lai.

 
Ung thu c? t? cung giai do?n d?u  có th? du?c ch?a kh?i b?ng cách lo?i b? ho?c phá h?y các t? bào ti?n ung thu ho?c ung thu. Có r?t nhi?u cách ph?u thu?t d? làm di?u này mà không c?n lo?i b? t? cung ho?c làm t?n h?i d?n c? t? cung, do dó, r?ng m?t ngu?i ph? n? v?n có co h?i có con trong tuong lai.
Các lo?i ph?u thu?t cho b?nh ung thu c? t? cung s?m bao g?m:
 
Phuong pháp ph?u thu?t l?nh - xâm l?n t?i thi?u
Phuong pháp gieo h?t - d?t h?t phóng x?
Phuong pháp LEEP s? d?ng di?n lo?i b? t? bào b?t thu?ng.
Tru?c dây bi?n pháp c?t b? t? cung trong tru?ng h?p ung thu dã di can và s? d?ng phuong pháp LEEP nhi?u l?n (c?t b? t? cung, nhung không ph?i là bu?ng tr?ng). Nó có th? du?c th?c hi?n ? ph? n? dã l?p di l?p l?i th? t?c LEEP. Tuy nhiên, các phuong pháp m?i k?t h?p, xâm l?n t?i thi?u, ít ?nh hu?ng d?n ngu?i b?nh du?c di?u tr? có k?t qu? t?t: Ph?u thu?t l?nh, gieo h?t, quang d?ng... tùy thu?c vào t?ng gian do?n, kích thu?c kh?i u mà s? d?ng tri?t d? tiêu di?t kh?i u.. Trong ph?u thu?t c?c doan nh?t, du?c g?i là m?t exenteration vùng ch?u, t?t c? các co quan c?a xuong ch?u, bao g?m bàng quang và tr?c tràng, du?c lo?i b?.
 
B?c x? có th? du?c s? d?ng d? di?u tr? ung thu dã lan tràn ra ngoài khung xuong ch?u, ho?c ung thu dã tr? l?i. Li?u pháp x? tr? ho?c bên ngoài ho?c n?i b?. X? tr? n?i b? s? d?ng m?t thi?t b? ch?a d?y ch?t phóng x?, du?c d?t bên trong âm d?o c?a ngu?i ph? n? bên c?nh ung thu c? t? cung. Thi?t b? này du?c lo?i b? ra khi di v? nhà. 
 
Hóa tr? s? d?ng thu?c d? tiêu di?t ung thu. M?t s? lo?i thu?c du?c s? d?ng cho hóa tr? li?u ung thu c? t? cung bao g?m 5-FU, cisplatin, carboplatin, ifosfamide, Paclitaxel, và Cyclophosphamide. Ðôi khi b?c x? và hóa tr? du?c s? d?ng tru?c ho?c sau khi ph?u thu?t.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC