Chuẩn đoán

kiểm tra ung thư tiền liệt tuyến

Các xét nghiệm tầm soát là những người được thực hiện trong khoảng thời gian thường xuyên để phát hiện một căn bệnh như ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn đầu.

benadryl and pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy first trimester

rescue inhaler for copd

fluticasone propionate micronized azpodcast.azurewebsites.net

 CÁC XÉT NGHI?M SÀNG L?C UNG THU TUY?N TI?N LI?T LÀ GÌ?

 
Các xét nghi?m t?m soát là nh?ng ngu?i du?c th?c hi?n trong kho?ng th?i gian thu?ng xuyên d? phát hi?n m?t can b?nh nhu ung thu tuy?n ti?n li?t ? giai do?n d?u.
Trong vi?c ki?m tra tr?c tràng k? thu?t s?, bác si c?m th?y tuy?n ti?n li?t (palpates) v?i ngón tay deo gang c?a mình trong tr?c tràng d? phát hi?n b?t thu?ng c?a tuy?n. Vì v?y, m?t kh?i u b?t thu?ng, ho?c d? c?ng c?m th?y trên b? m?t c?a tuy?n là m?t phát hi?n dó là nghi ng? ung thu tuy?n ti?n li?t.Theo dó, các bác si thu?ng khuyên b?n nên làm m?t cu?c ki?m tra k? thu?t s? tr?c tràng ? nh?ng ngu?i dàn ông 40 tu?i và hon.
 
Các xét nghi?m PSA, don gi?n ki?m tra máu tái s?n xu?t, và tuong d?i chính xác. Nó du?c s? d?ng d? phát hi?n m?t lo?i protein (kháng nguyên d?c hi?u tuy?n ti?n li?t) du?c phát hành t? tuy?n ti?n li?t tuy?n vào máu. M?c PSA 4ng/mL cao hon ? nh?ng ngu?i b? ung thu tuy?n ti?n li?t hon ? nh?ng ngu?i không b? ung thu. Tình hu?ng nhi?m trùng tuy?n ti?n li?t l?n, kích thu?c và viêm nhi?u lý do khác t?i sao PSA có th? du?c nâng lên. PSA, do dó, là có giá tr? nhu là m?t xét nghi?m sàng l?c ung thu tuy?n ti?n li?t. Theo dó, các bác si thu?ng khuyên b?n nên làm m?t PSA trong nh?ng ngu?i dàn ông 40 tu?i và hon. Sàng l?c sau dó du?c khuy?n cáo d?a trên s? thích cá nhân và dánh giá nguy co phát tri?n ung thu tuy?n ti?n li?t. Ví d?, b?nh nhân có nguy co cao phát tri?n ung thu tuy?n ti?n li?t do ti?n s? gia dình ho?c m?t PSA cao ban d?u nên có nh?ng dánh giá thu?ng xuyên hon.
Các xét nghi?m PSA, don gi?n ki?m tra máu tái s?n xu?t, và tuong d?i chính xác. Nó du?c s? d?ng d? phát hi?n m?t lo?i protein (kháng nguyên d?c hi?u tuy?n ti?n li?t) du?c phát hành t? tuy?n ti?n li?t tuy?n vào máu. M?c PSA 4ng/mL cao hon ? nh?ng ngu?i không b? ung thu. Tình hu?ng nhi?m trùng tuy?n ti?n li?t cao, kích thu?c và viêm, nhi?u lý do khác t?i sao PSA có th? tang lên. Do dó PSA là có giá tr? nhu là m?t xét nghi?m sàng l?c ung thu tuy?n ti?n li?t. Theo dó, các bác si thu?ng khuyên b?n nên ki?m tra PSA trong v?i nh?ng ngu?i dàn ông có d? tu?i 40 tu?i và hon. Sàng l?c sau dó du?c khuy?n cáo d?a trên s? thích cá nhân và dánh giá nguy co phát tri?n ung thu tuy?n ti?n li?t. Ví d?, b?nh nhân có nguy co cao phát tri?n ung thu tuy?n ti?n li?t do ti?n s? gia dình ho?c m?t PSA cao ban d?u nên có nh?ng dánh giá thu?ng xuyên hon (thu?ng là hàng nam)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC