Định nghĩa

Định nghĩa ung thư tiền liệt tuyến

Ung thư tuyến tiền liệt là một bệnh mà chỉ ảnh ​​hưởng đến nam giới ung thư bắt đầu phát triển trong tuyến tiền liệt - một tuyến trong hệ thống sinh sản nam giới, tuyến tiền liệt từ đến từ. Ung thư tuyến tiền liệt là một căn bệnh trong đó các tế bào ác tính (ung thư) hình thành trong các mô của tuyến tiền liệt

amlodipine

amlodipin

 Ung thu tuy?n ti?n li?t là m?t b?nh mà ch? ?nh ??hu?ng d?n nam gi?i ung thu b?t d?u phát tri?n trong tuy?n ti?n li?t - m?t tuy?n trong h? th?ng sinh s?n nam gi?i, tuy?n ti?n li?t t? d?n t?. Ung thu tuy?n ti?n li?t là m?t can b?nh trong dó các t? bào ác tính (ung thu) hình thành trong các mô c?a tuy?n ti?n li?t

Kháng nguyên d?c hi?u tuy?n ti?n li?t (PSA) là m?t ch?t du?c s?n xu?t b?i tuy?n ti?n li?t. Có hàm lu?ng PSA cao có th? cho bi?t ung thu tuy?n ti?n li?t ho?c tình tr?ng không ung thu nhu viêm tuy?n ti?n li?t , tuy?n ti?n li?t m? r?ng .
 
H?u h?t dàn ông có m?c PSA theo 4 ng / mL và di?u này có truy?n th?ng du?c s? d?ng nhu c?t cho lo ng?i v? nguy co ung thu tuy?n ti?n li?t . Ðàn ông v?i ung thu tuy?n ti?n li?t thu?ng có hàm lu?ng PSA cao hon b?n, m?c dù ung thu là m?t kh? nang ? m?i c?p d? PSA. Theo báo cáo du?c công b?, nh?ng ngu?i dàn ông có tuy?n ti?n li?t mà c?m th?y bình thu?ng v? ki?m tra và PSA ít hon b?n có m?t co h?i 15% có b?nh ung thu tuy?n ti?n li?t. Nh?ng ngu?i có m?t PSA t? 4 d?n 10 có 25% co h?i có ung thu tuy?n ti?n li?t và n?u PSA cao hon 10, nguy co tang 67%.
 
Trong quá kh?, h?u h?t các chuyên gia xem m?c d? PSA du?i 4 ng / ml là bình thu?ng. Do nh?ng phát hi?n t? nghiên c?u g?n dây, m?t s? d? ngh? gi?m m?c d? xác d?nh n?u m?t giá tr? PSA là bình thu?ng ho?c cao. M?t s? nhà nghiên c?u khuy?n khích s? d?ng ít hon 2,5 ho?c 3 ng / mL là cho giá tr? bình thu?ng, d?c bi?t ? nh?ng b?nh nhân tr?. B?nh nhân tr? tu?i có xu hu?ng có tuy?n ti?n li?t nh? hon và th?p hon tr? s? PSA, do dó, b?t k? d? cao c?a PSA trong ngu?i dàn ông tr? trên 2.5 ng / mL là m?t nguyên nhân cho m?i quan tâm.
 
Cung quan tr?ng nhu s? lu?ng PSA là xu hu?ng c?a s? dó (cho dù dó là di lên, làm th? nào m?t cách nhanh chóng, và trên nh?ng kho?ng th?i gian). Ði?u quan tr?ng là ph?i hi?u r?ng các xét nghi?m PSA không ph?i là hoàn h?o. H?u h?t dàn ông v?i m?c PSA cao có ph?i là ung thu tuy?n ti?n li?t m? r?ng , mà là m?t ph?n bình thu?ng c?a s? lão hóa. Ngu?c l?i, ? m?c d? th?p c?a PSA trong máu không lo?i tr? kh? nang ung thu tuy?n ti?n li?t. Tuy nhiên, h?u h?t các tru?ng h?p ung thu tuy?n ti?n li?t giai do?n d?u du?c tìm th?y b?i m?t xét nghi?m máu PSA.
 
Ðánh giá r?i ro cho ung thu tuy?n ti?n li?t
 
KI?M TRA SÀNG L?C PSA LÀM GÌ?
 
Các th? nghi?m liên quan d?n vi?c l?y máu, thu?ng là t? cánh tay. K?t qu? thu?ng du?c g?i t?i phòng thí nghi?m và thu?ng tr? l?i trong vòng vài ngày.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC