Điều trị

Điều trị ung thư thận

Phẫu thuật cắt bỏ tất cả hoặc một phần của thận ( nephrectomy ) được khuyến khích. Điều này có thể bao gồm loại bỏ bàng quang hay các mô xung quanh hoặc các hạch bạch huyết.

acquistare cialis 5 mg online

tadalafil generico doc
Ph?u thu?t c?t b? t?t c? ho?c m?t ph?n c?a th?n ( nephrectomy ) du?c khuy?n khích. Ði?u này có th? bao g?m lo?i b? bàng quang hay các mô xung quanh ho?c các h?ch b?ch huy?t.
X? tr? không thu?ng làm vi?c cho ung thu bi?u mô t? bào th?n và, do dó, không thu?ng du?c s? d?ng.Các li?u pháp hormone có th? làm gi?m s? tang tru?ng c?a kh?i u trong m?t s? tru?ng h?p.
Nhi?u lo?i thu?c hóa tr? và các thu?c khác dã thành công trong vi?c làm gi?m s? tang tru?ng c?a m?t s? ung thu t? bào th?n, bao g?m ung thu dã lan r?ng. Hi?n t?i phuong pháp di?u tr? nhu interferon và interleukin-2 làm vi?c b?ng cách ngan ch?n vi?c cung c?p máu c?a kh?i u. M?t s? lo?i thu?c hóa tr? li?u dã du?c s? d?ng d? di?u tr? b?nh ung thu khác trong nhi?u nam.
Trong di?u tr? ung thu th?n, phuong pháp ph?u thu?t l?nh và gieo h?t có th? du?c k?t h?p v?i ph?u thu?t thông thu?ng. Phuong pháp ph?u thu?t l?nh và gieo h?t là s? k?t h?p di?u tr? tuy?t v?i mà là an toàn, ít dau d?n và xâm l?n t?i thi?u. Khi hai phuong pháp di?u tr? xâm l?n t?i thi?u - có nghia là không có v?t m? - bác si có th? th?c hi?n nhi?u l?n ph?u thu?t l?nh n?u c?n thi?t cho d?n khi t?t c? các t? bào ung thu dã du?c tiêu di?t.
Mong d?i (tiên lu?ng)
K?t qu? ph? thu?c vào m?c d? lây lan ung thu. T? l? s?ng cao nh?t n?u kh?i u ? giai do?n d?u và dã không lây lan ra bên ngoài th?n. N?u nó dã lan d?n các h?ch b?ch huy?t ho?c các co quan khác, t? l? s?ng gi?m d?n.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC