Dấu hiệu

Dấu hiệu ung thư thận

Đôi khi cả hai quả thận có liên quan. Ung thư lây lan dễ dàng, thường xuyên nhất đến phổi và các cơ quan khác. Khoảng một phần ba bệnh nhân có sự lan rộng (di căn) tại thời điểm chẩn đoán.

benadryl pregnancy nausea

benadryl and pregnancy

prednisolon bivirkninger hund

prednisolon bivirkninger og alkohol

Các tri?u ch?ng

 
Ðau b?ng
Màu s?c nu?c ti?u b?t thu?ng (den, hay nâu, váng)
Ðau lung
Có máu trong nu?c ti?u
H?c hác, g?y, suy dinh du?ng xu?t hi?n
M? r?ng c?a 1 tinh hoàn
Su?n dau
Sung ho?c m? r?ng b?ng
Không ch? ý gi?m cân c?a hon 5% tr?ng lu?ng co th?
Các tri?u ch?ng khác có th? x?y ra v?i can b?nh này:
Táo bón
Tang tru?ng tóc quá m?c ? ph? n?
Paleness
T?m nhìn b?t thu?ng
Ðôi khi c? hai qu? th?n có liên quan. Ung thu lây lan d? dàng, thu?ng xuyên nh?t d?n ph?i và các co quan khác. Kho?ng m?t ph?n ba b?nh nhân có s? lan r?ng (di can) t?i th?i di?m ch?n doán.
 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC