Điều trị

Ung thư phổi ví dụ điển hình

Trị liệu "đông lạnh" dưới sự chỉ dẫn của CT

methods of abortion

abortion clinics in dc click

 Hình1. Tr? li?u "dông l?nh" du?i s? ch? d?n c?a CT

  
A: Du?i s? ch? d?n c?a CT dua kim dò "dông l?nh" vào; B: Tru?c khi tr? li?u, CT hi?n th? cho th?y ung thu ph?i n?m ? gi?a d?ng m?ch ch?                         
và d?ng m?ch bên ph?i du?i ph?i; C: Kim dò xuyên vào trong kh?i u, quá trình dông l?nh b?t d?u và qu? c?u bang hình thành (Khu m?t d? th?p)                         
 
Hình2: Quá trình làm "dông l?nh" qua da du?i s? hu?ng d?n c?a CT  
                    
A: Ung thu ph?i di can trong lá ph?i ph?i ; B: kim dò "dông l?nh" xuyên vào trong ph?i ; C: L?n d?u tiên 5 phút sau khi dông l?nh b?t d?u , xung quanh                        
kim dò dông l?nh t? ch?c thay d?i không rõ r?t; D: L?n d?u tiên sau khi khôi ph?c nhi?t d?, men theo kim dò th?y kh?i u qu? th?c có s? thay d?i,                         
E: L?n th? hai 5 phút sau khi dông l?nh b?t d?u, c?c b? ph?i tr? lên m? r?ng; F: L?n th? ba sau khi khôi ph?c nhi?t d?, kh?i u và t? ch?c xung quanh                         
b? dông l?nh l?i.                         
Hình3: Ch?p X-quang cho th?y khí qu?n và ph?i ph?i không b? sung  
A: Ch?p ng?c cho th?y ph?i ph?i không sung; B: Sau khi tr? li?u "dông l?nh" m?t ngày qua phim ch?p cho th?y u trong khí qu?n hoàn toàn b? tiêu                            
tr?, lá ph?i ph?i trong vòng 24 ti?ng l?i m? ra nhu thông thu?ng.                      
Hình 4: Ung thu khí qu?n chính bên ph?i bi?u hi?n tru?c và sau khi làm dông l?nh du?c quan sát du?i kính soi                        
( D?n t? Maiwand MO, et al. Technol Cancer Resear Treat 2004;3:143'150)
A: T?c do b? kh?i u tru?c khi tr? li?u                       B: Sau khi "dông l?nh", kh?i  u hoàn toàn b? tiêu bi?n
Hình 5: Hình ?nh u trong khí qu?n tru?c và sau khi tr? li?u            
A: Tru?c khi dông l?nh; B: Sau khi dông l?nh                             
Hình 6: Hình ch?p X-quang
Hình A: Tru?c khi tr? li?u ph?i bên trái không th? m? ra du?c:; B: Sau khi dông l?nh hi?n tu?ng ph?i không m? ra dã tiêu bi?n                            
 
Ví d?: B?nh nhân nam, 76 tu?i. Ho, dau l?ng ng?c, ho ra d?m có máu dã 2 tháng. Ch?p CT phát hi?n do?n sau c?a ph?i ph?i có kh?i u.                                 
Ki?m tra b?nh lý cho th?y dó là t? bào ung thu d?ng v?y. Phân k? T2NOMO. Cho phép th?c hi?n dông l?nh du?i s? hu?ng d?n c?a CT.                             
Áp d?ng h? th?ng dông l?nh b?ng Argon và Helium, dã xuyên vào 3 kim dông l?nh 2mm, làm hai chu k? khôi ph?c nhi?t d?. Sau khi làm                                    
xong ph?u thu?t này b?nh tr?ng c?i thi?n rõ r?t. 6 tháng sau di ki?m tra CT l?i, b?nh hoàn toàn tiêu bi?n. Hi?n nay không có b?nh t?t gì và                            
dã s?ng du?c 3 nam nay.                               
Hinh8: Hình ch?p CT tru?c và sau khi làm dông l?nh    
             
A: V? trí b?nh bi?n ? ph?i ph?i tru?c khi làm tr? li?u   B: Hình ?nh CT ch?p sau 6 tháng làm tr? li?u dông l?nh, b?nh cu hoàn toàn bi?n m?t.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC