Chuẩn đoán

Chuẩn đoán ung thư tuyến giáp

Nếu bạn có các triệu chứng có thể là do ung thư tuyến giáp, bạn nên đi đến bác sĩ để được tư vấn ngày

tadalafil generico sandoz

tadalafil generico prezzo

LÀM TH? NÀO ÐU?C CH?N ÐOÁN UNG THU TUY?N GIÁP

N?u b?n có các  tri?u ch?ng có th? là do ung thu tuy?n giáp, b?n nên di d?n bác si d? du?c tu v?n ngày
Ði d?n b?nh vi?n
Xét nghi?m máu
Siêu âm tuy?n giáp ch?p
Ch?c hút b?ng kim
N?u bác si nghi r?ng b?nh ung thu có th? có m?t, ho?c là không ch?c ch?n v?n d? là gì, h? s? gi?i thi?u b?n d?n m?t b?nh vi?n d? du?c tu v?n chuyên môn và di?u tr?.
 
Các hu?ng d?n cung khuyên bác si nên tham kh?o cho m?t cu?c h?n kh?n c?p n?u b?n có sung tuy?n giáp và:
 
M?t l?ch s? c?a chi?u x? c?
Ti?n s? gia dình c?a các kh?i u n?i ti?t
M?t kh?i u ? c? dang gia tang kích thu?c
Không gi?i thích du?c kh?n gi?ng
R?t tr? ho?c trên 65 tu?i.
L?i khuyên nên d?n các b?nh vi?n kh?n c?p trong vòng hai tu?n. 
 
T?I B?NH VI?N
 
T?i b?nh vi?n, các chuyên gia s? h?i b?n v? s?c kh?e chung c?a b?n và b?t k? v?n d? y t? tru?c dó tru?c khi h? ki?m tra các xét nghi?m b?n. 
 
XÉT NGHI?M MÁU
 
M?u máu s? du?c l?y d? ki?m tra hoóc môn tuy?n giáp c?a b?n và m?c d? TSH . M?c d? calcitonin trong máu c?a b?n cung có th? du?c ki?m tra. Calcitonin là m?t hormon du?c s?n xu?t b?i tuy?n giáp và ch? s? c?a calcitonin trong máu có th? du?c s? d?ng d? giúp ch?n doán ung thu tuy?n giáp th? tu?. Máu c?a b?n cung s? du?c th? nghi?m d? ki?m tra s?c kh?e chung c?a b?n.
CH?P SIÊU ÂM TUY?N GIÁP
 
Các sóng âm thanh du?c s? d?ng d? t?o nên m?t hình ?nh c?a các bên trong c? và tuy?n giáp.
 
M?t khi b?n dang n?m tho?i mái trên lung c?a b?n, gel du?c lan truy?n trên c? c?a b?n.M?t thi?t b? nh? gi?ng nhu m?t microphone, trong dó s?n xu?t các sóng âm thanh, sau dó du?c c? xát trong khu v?c. Các sóng âm thanh du?c thay d?i vào hình ?nh c?a m?t máy tính và có th? cho bi?t m?t l?n là r?n ho?c ch?t l?ng trong u nang. 
 
CH?C HÚT B?NG KIM SINH TI?T
 
M?t kim nh? du?c thông qua nh? nhàng vào ch? sung t?y trong c? c?a b?n. Ðôi khi các bác si s? s? d?ng m?t máy ch?p siêu âm d? giúp hu?ng d?n kim khu v?c chính xác. Sau dó, h? s? l?y m?t m?u t? bào và ki?m tra du?i kính hi?n vi d? ki?m tra xem có t? bào ung thu hi?n có.
 
Ðôi khi nó có th? là c?n thi?t d? làm sinh thi?t ph?u thu?t, du?c th?c hi?n theo ho?c gây tê c?c b? ho?c nói chung. Các bác si s? th?c hi?n m?t v?t c?t nh? ? da g?n tuy?n giáp, và lo?i b? m?t m?u nh? c?a tuy?n giáp. B?n có th? có m?t ph?u thu?t sinh thi?t n?u: 
 
TI?P T?C KI?M TRA UNG THU TUY?N GIÁP
Các chuyên gia s? mu?n làm m?t s? xét nghi?m thêm. Ðây có th? bao g?m b?t k? nh?ng di?u sau dây:
 
CT (ch?p c?t l?p vi tính) ch?p
MRI (c?ng hu?ng t? hình ?nh scan)
Tuy?n giáp d?ng v? phóng x? ch?p
PET (positron emission tomography scan)
CH?P CT (CH?P C?T L?P VI TÍNH)
 
CT scan có m?t lo?t các tia X trong dó xây d?ng m?t hình ?nh ba chi?u c?a các bên trong co th?. Ki?u ch?p này dôi khi du?c s? d?ng d? giúp các bác si bi?t chính xác ung thu ?nh hu?ng d?n b?n và có th? phát hi?n ung thu tuy?n giáp, n?u nó dã lan d?n các h?ch b?ch huy?t ho?c ph?i. Ði?u này giúp các bác si d? lên k? ho?ch di?u tr? hi?u qu? nh?t cho b?n. Ch?p không gây dau d?n và ph?i m?t t? ??10-30 phút. CT s? d?ng m?t lu?ng nh? phóng x?, s? r?t khó có kh? nang gây t?n h?i cho b?n và s? không làm h?i b?t c? ngu?i nào b?n ti?p xúc v?i. B?n s? du?c yêu c?u không an ho?c u?ng ít nh?t b?n gi? tru?c khi ch?p.
 
B?n có th? du?c cho u?ng ho?c tiêm m?t lo?i thu?c nhu?m cho phép các khu v?c d?c bi?t d? du?c nhìn th?y rõ ràng hon. Ð?i v?i m?t vài phút, di?u này có th? làm cho b?n c?m th?y nóng trên t?t c?. N?u b?n b? d? ?ng v?i iodine ho?c có b?nh hen suy?n, b?n có th? có m?t ph?n ?ng nghiêm tr?ng hon d? tiêm, vì v?y di?u quan tr?ng là d? cho bác si bi?t tru?c. B?n có l? s? có th? v? nhà ngay sau khi ch?p qua.
 
CH?P MRI (C?NG HU?NG T? HÌNH ?NH)
 
Xét nghi?m này cung tuong t? nhu m?t máy ch?p CT nhung s? d?ng t? tính thay vì tia X d? xây d?ng m?t hình ?nh chi ti?t c?a các khu v?c c?a co th? c?a b?n. Tru?c khi ch?p, b?n có th? du?c yêu c?u d? hoàn thành và ký tên vào m?t danh sách ki?m tra. Ði?u này là d? d?m b?o r?ng nó an toàn cho b?n d? có m?t máy ch?p MRI b?i vì máy ch?p là m?t nam châm m?nh m?. Danh sách ki?m tra yêu c?u v? c?y ghép kim lo?i mà b?n có th? có, ví d? nhu m?t máy di?u hòa nh?p tim, ph?u thu?t clip, xuong chân, vv . B?n cung nên nói v?i bác si c?a b?n n?u b?n dã t?ng làm vi?c v?i kim lo?i trong ngành công nghi?p kim lo?i m?nh r?t nh? c?a kim lo?i dôi khi có th? n?p trong co th?. N?u b?n có b?t k? kim lo?i trong co th? c?a b?n dó là kh? nang là b?n s? không th? có m?t máy ch?p MRI.Trong tình hu?ng này, m?t lo?i máy ch?p có th? du?c s? d?ng.
 
Tru?c khi ch?p, b?n s? du?c yêu c?u lo?i b? b?t c? d? dùng kim lo?i bao g?m c? d? trang s?c. M?t s? ngu?i du?c tiêm thu?c nhu?m vào m?t tinh m?ch ? cánh tay, thu?ng không gây khó ch?u. Ði?u này du?c g?i là m?t phuong ti?n tuong ph?n và có th? giúp các hình ?nh t? ch?p d? hi?n th? rõ ràng hon.
 
Trong th? nghi?m, b?n s? du?c yêu c?u n?m trên m?t chi?c gh? dài bên trong m?t hình tr? d&a
Ý KIẾN BẠN ĐỌC