Định nghĩa

Định nghĩa ung thư vú

Ung thư vú là ung thư bắt đầu trong các mô của vú.

domperidone arrow

domperidone

Ung thu vú là ung thu b?t d?u trong các mô c?a vú.

Có hai lo?i chính c?a ung thu vú:
- Ung thu bi?u mô ?ng d?ng m?ch b?t d?u ? ?ng (?ng d?n) di chuy?n s?a t? vú d?n núm vú. H?u h?t các ung thu vú là lo?i này.
- Lobular ung thu b?t d?u ? các b? ph?n c?a vú, g?i là ti?u thùy, s?n xu?t s?a.
Trong m?t s? tru?ng h?p hi?m g?p, ung thu vú có th? b?t d?u trong các vùng khác c?a vú.
Nhi?u ung thu vú nh?y c?m v?i hóc môn sinh d?c ph? n?. Ði?u này có nghia là hóc môn này gây ra các kh?i u ung thu vú phát tri?n. Ung thu này du?c g?i là ung thu th? th? estrogen duong tính ho?c ung thu tích c?c ER.
Tên g?i khác
Ung thu vú, Ung thu bi?u mô ?ng d?ng m?ch; Ung thu bi?u mô - lobular
Ý KIẾN BẠN ĐỌC