Dinh dưỡng

Chế độ ăn cho ung thư vú

Nên ăn thực phẩm có thể được sử dụng với một hiệu ứng chống ung thư để xóa các khí, quy định về thực phẩm của các chức năng, như thịt cóc,cá ngựa, sò, rong biển, măng tây, dưa chuột biển, ăn nhiều trái cây và đậu đỗ, hạt nhân thực phẩm.

viagra cena

viagra torta blog.smartofficecloud.com

 

 (1) Nên an th?c ph?m có th? du?c s? d?ng v?i m?t hi?u ?ng ch?ng ung thu d? xóa các khí, quy d?nh v? th?c ph?m c?a các ch?c nang, nhu th?t cóc, cá ng?a, sò, rong bi?n, mang tây, dua chu?t bi?n, an nhi?u trái cây và d?u d?, h?t nhân th?c ph?m.

 
(2) Không nên s? d?ng các ch?t kích thích, tránh thu?c lá, ru?u, th?c ph?m nhi?u gia v?, tránh mu?i.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC