Dinh dưỡng

Chế độ ăn cho ung thư dạ dày

Nên ăn chậm, ăn làm nhiều bữa ăn, thực phẩm phải là tốt, mềm, dễ tiêu hóa, cellulose ít hơn. Protein, chất béo cần được bổ sung thường xuyên. Phương pháp nấu ăn nên có hầm, hấp, luộc, không nên chiên, rán, hun khói, muối và nguyên liệu hỗn hợp với thức ăn lạnh và các phương pháp khác.

naltrexone reviews reddit

naltrexone reviews

  (1) Nên an ch?m, an làm nhi?u b?a an, th?c ph?m ph?i là t?t, m?m, d? tiêu hóa, cellulose ít hon. Protein, ch?t béo c?n du?c b? sung thu?ng xuyên. Phuong pháp n?u an nên có h?m, h?p, lu?c, không nên chiên, rán, hun khói, mu?i và nguyên li?u h?n h?p v?i th?c an l?nh và các phuong pháp khác.

 
  (2) Th?c ph?m nên du?c l?a ch?n v?i các hi?u ?ng ch?ng ung thu, m?t s? th?c ph?m có ch?ng h?n nhu qu? kiwi, qu? sung, cá mòi, m?t ong, s?a, n?m d?u kh?, bào ngu, h?i sâm, sò huy?t, cá m?p, cá h?ng, hippocampus , con rùa, khoai lang, d?u lang, h?t d? nu?c, n?m, n?m, n?m, sò, trai chan c?u c?a ví, Brasenia, cam, hoa sen g?c, n?m tr?ng, c?i b?p, mang tây, qu? óc chó, qu? h?ng vàng, hoa h?ng nhu v?y.
 
  (3) Không nên: hút thu?c lá, ru?u và th?c an nhi?u gia v? nhu ?t, h?t tiêu, qu? và các lo?i th?c ph?m khác d? tránh nh?ng th?c an ch?t xo thô d? ngan ch?n ch?y máu và dau tang lên, ói m?a lúc dói quá trình t?m th?i, không nên an quá nóng và th?c an l?nh.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC