Dinh dưỡng

Chế độ ăn cho ung thư tuyến tụy

Vai trò của thực phẩm với chế độ ăn uống người ung thư tuyến tụy chẳng hạn như cá ngựa, cá mập, hải sâm, quả óc chó, nấm, táo tàu, rùa, sò huyết, mướp đắng, lily, vv.

 (1) Nên an u?ng nên du?c v?i ung thu tuy?n t?y vai trò c?a th?c ph?m, ch?ng h?n nhu cá ng?a, cá m?p, h?i sâm, qu? óc chó, n?m, táo tàu, rùa, sò huy?t, mu?p d?ng, lily, vv.

 
(2) Không nên s? d?ng ru?u, thu?c lá, d?ng v?t an chay, ch?t béo và nhi?u gia v? th?c ph?m, ki?m soát ch?t ch?, chiên rán, cà phê espresso th?c ph?m d? u?ng hun khói, mu?i và khác,.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC