Điều trị

Điều trị ung thư vú, ví dụ

Thăm dò dưới sự dẫn đường của sóng siêu âm sử dụng kim đông lạnh, phía bên tay phải của hình cho thấy các đầu dò siêu âm;

buy the abortion pill online

buy abortion pill online safely

 Ung thu vú

 
Hình 3,5-2 di?u tr? dông l?nh c?a b?nh ung thu vú
 
 
                  A                                                                B
A. Tham dò du?i s? d?n du?ng c?a sóng siêu âm s? d?ng kim dông l?nh, phía bên tay ph?i c?a hình cho th?y các d?u dò siêu âm;
 
B.Tham dò dông l?nh du?c dua vào so d? v? trí
                       A                                               B                                            C   
 
 Hình 3,5-3 ung thu vú bên trái ? vùng h? luu siêu âm hu?ng d?n c?a argon-helium cryoablation
 
A. Siêu âm cho th?y phía bên trái c?a b?nh ung thu vú tru?c khi di?u tr?, kh?i u kích thu?c 28X13X30 mm; B. Trong ph?u thu?t l?nh, làm l?nh d?u dò dua vào kh?i u; C. Phuong pháp áp l?nh, siêu âm kh?i u dóng bang bên ngoài c?a kh?i u
                 A                                                  B
 
Hình 3,5-7 ung thu vú dông l?nh hai tu?n sau khi lo?i b? các t? bào ung thu 
 
 
      A. M?u v?t c?a lo?t lát, nhìn th?y t?n thuong ch?y máu, bao quanh b?i các mô m?; B. Mô ho?i t? mô
             A                             B                                      C
 
            D                               E                                        F
 
      Siêu âm và thay d?i mô h?c trong dông l?nh tru?c khi và sau khi di?u tr? ung thu vú xâm l?n trong hình 3,5-8
 
A. Tru?c khi di?u tr? siêu âm kh?i u vú, BC. Du?i s? hu?ng d?n siêu âm siêu âm dông l?nh cho th?y ph?m vi bao quanh c?a kh?i u;
 
D. Ch?n chuong trình s?ng tru?c khi di?u tr? ung thu tuy?n xâm l?n; E. Phuong pháp ph?u thu?t l?nh, ph?u thu?t ki?m tra m?u mô h?c cho th?y ho?i t? sâu r?ng;
 
F. Ho?i t? gi?ng nhu m?n tr?ng cá khu v?c (trái) và minh b?ch ch?t lu?ng và xu?t huy?t ho?i t? (bên ph?i) (hematoxylin - tetrabromo luciferase nhu?m)
 
      Tru?ng h?p c?a 83-nam-tu?i, ph? n?, s? ti?n tri?n trái ung thu vú, vi?c th?c hi?n c?a kh?i u súp lo và c? d?nh thành ng?c. T4N2Mx, III b c?a sinh thi?t cho th?y ung thu bi?u mô ?ng t?y. làm l?nh liên t?c. 2 nam mà không tái phát, và cu?i cùng kh?i u ch?t vì lão hóa (Hình 3,5-11)
 A                                                  B                                       C                                    D
 
 Hình 3,5-11 ti?n b? còn l?i dông l?nh trong di?u tr? ung thu vú
 
A. Tru?c khi di?u tr?; B. Phuong pháp ph?u thu?t l?nh; C. 3 tu?n sau khi dóng bang, ho?i t? mô co rút, s? hình thành c?a v?y;
 
D. Ðã Jing mô ho?i t?, ghép da
 
 Ví d? 2 n?, 43 tu?i, hon m?t tháng nh?p vi?n vì kh?i lu?ng ng?c ph?i. Ki?m tra cho th?y m?t kh?i lu?ng vú trên bên ph?i góc ph?n tu bên ngoài, kho?ng 7 x 6cm c?ng. Sinh thi?t ch?n doán là kém vú khác bi?t ung thu giai do?n IV, T4NxMx, ER (+) mô mi?n d?ch, PR (+) c?a CerbB-2 (+ + +). Vú c?c u ? phía bên ph?i gây tê t?i ch? di?u tr? qua da l?nh. Ba chu k? hóa tr? li?u dã du?c dua ra sau ph?u thu?t. CT cho th?y kh?i lu?ng d?n d?n thu h?p PET CT cho th?y r?ng các ho?t d?ng trao d?i ch?t c?a kh?i u (Hình 3,5-14) Cho d?n nay s?ng b?nh mi?n phí 19 tháng
            A                                                             B                                            C
 
 Hình 3,5-14 Ví d? 4 ngay tru?c khi và sau khi b?nh ung thu vú thay d?i hình ?nh dông l?nh
 
 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC