Chuẩn đoán

Chuẩn đoán ung thư vú

Các bác sĩ sẽ hỏi bạn về các triệu chứng của bạn và các yếu tố nguy cơ, và sau đó thực hiện một số xét nghiệm, kiểm tra chụp chiếu, trong đó bao gồm cả hai vú, nách, cổ và vùng ngực. Các xét nghiệm bổ sung có thể bao gồm

amlodipin krka

amlodipin

Các bác si s? h?i b?n v? các tri?u ch?ng c?a b?n và các y?u t? nguy co, và sau dó th?c hi?n m?t s? xét nghi?m, ki?m tra ch?p chi?u, trong dó bao g?m c? hai vú, nách, c? và vùng ng?c. Các xét nghi?m b? sung có th? bao g?m:

Ch?p X d? giúp xác d?nh các kh?i u vú
MRI ng?c d? giúp d? t?t hon xác d?nh v? trí các kh?i u vú
Siêu âm vú d? cho bi?t kh?i u là r?n ho?c ch?t l?ng
Sinh thi?t vú , s? d?ng kim l?y m?u kh?i u vú d? ki?m tra ch?t ch? hon các xét nghi?m c? th?
N?u bác si c?a b?n bi?t r?ng b?n không b? ung thu vú, xét nghi?m b? sung s? du?c th?c hi?n d? xem ung thu dã lan r?ng hay di can chua. Ði?u này du?c g?i là ki?m tra.
 
Giai do?n ung thu vú kho?ng t? 0 d?n IV. Nói chung, ung thu vú ? giai do?n d?u du?c g?i là ung thu vú t?i ch? ho?c chua di can. N?u nó lan truy?n, nó du?c g?i là di can ung thu vú ? các giai do?n cao hon.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC