Tiếng nói bệnh nhân

Câu chuện của anh Thorbjorn Jensen từ Đan Mạch

Không có sự lựa chọn nào khác. Cuộc điều trị của tôi ở nhà đã hết và không còn gì để làm ở đất nước tôi. Họ chỉ có thể làm hóa trị và xạ trị. Tôi noi bây giờ tôi phải chăm sóc đứa nhỏ, do đó tôi cần tìm ra câu trả lời, tôi không thể dừng lại

cialis 20mg cena

cialis cena lekaren

 Cu?c ph?ng v?n v?i b?nh nhân 42 tu?i ngu?i Ðan M?ch – Mr Thorbjorn Jensen. Th?t không th? tin du?c khi nhìn s?c kh?e h?i ph?c nhanh chóng c?a anh – m?t n? cu?i khi tôi di ngang qua c?a phòng anh. Anh dang ng?i trên m?t cái gh? t? to, Thorbjorn không nh?ng d?ng ý chia s? câu chuy?n c?a anh v?i tôi mà còn v?i các b?nh nhân khác c?a Fuda. M? c?a anh ?y ng?i bên cách.

 
T?i sao anh l?i d?n Trung Qu?c?
 
“ Không có s? l?a ch?n nào khác. Cu?c di?u tr? c?a tôi ? nhà dã h?t và không còn gì d? làm ? d?t nu?c tôi. H? ch? có th? làm hóa tr? và x? tr?. Tôi noi bây gi? tôi ph?i cham sóc d?a nh?, do dó tôi c?n tìm ra câu tr? l?i, tôi không th? d?ng l?i”.
 
Anh bi?t v? Fuda nhu th? nào?
 
“ Ah, sau khi bi?t r?ng tôi không có nhi?u l?a ch?n ? nhà, tôi dã lên m?ng tìm ki?m thông tin. Và khi tôi tìm thì B?nh vi?n Fuda là m?t trong nh?ng b?nh vi?n d?u tiên. Tôi dã tìm hi?u thông tin và nói chuy?n v?i các b?nh nhân tru?c c?a Fuda, nói chuy?n v?i h? và nghe câu chuy?n c?a h? giúp tôi ni?m tin r?ng có th? di xa d? di?u tr?”
 
Anh có lo l?ng khi d?n Trung Qu?c không? B?i vì d? an, ngôn ng?, và van hóa là khác nhau?
 
“ Oh, T?t nhiên là tôi dã lo l?ng! Tôi dã không ch?c ch?n N?u bác s? không gi?i thích m?i th? m?t cách chi ti?t. T?i không có ý ki?n gì khi tôi d?n, Do do tôi dã r?t lo l?ng. Tru?c khi d?n dây, Tôi dã không bi?t nhi?u v? Trung Qu?c, Nhung sau khi d?n dây và nhìn th?y b?nh vi?n và nói chuy?n v?i các bác s? và y tá, Tôi dã không còn lo l?ng n?a. So v?i nh?ng b?nh vi?n ? Ðan M?ch, tôi c?m th?y r?t khác nhau. Phòng ? dây gi?ng nhu m?t khách s?n hon là m?t phòng b?nh và các bác s? và nh?ng y tá nói chuy?n hoàn toàn b?ng ti?ng anh”.
 
Thorbjorn c?m nh?n nhu th? nào v?i các bác s? và y tá:
 
“ Các bác s? và y tá ? dây r?t thân thi?n, âm áp và tuoi cu?i. B?n có th? nói chuy?n phi?m và dùa vui v?i h?. ? Ðan M?ch, các chuyên gia là r?t gi? kho?ng cách. ? dây, h? hoàn toàn chuyên nghi?p do dó kho?ng cách là r?t ít, Do do nó làm cho tôi c?m th?y tho?i mái hon. M?c dù tôi không thích ? trong các b?nh vi?n, Tôi có th? c?m th?y t?t hon khi ? dây là nhà mình, b?i m?i quan h? v?i các bác s? và y tá. 
 
Vì dây là l?n th? 2 Anh d?n Fuda, Anh dã làm nhu th? nào
 
Tôi c?m th?y kh?e hon. Tôi c?n có thêm nang lu?ng hon tru?c dây. Ngay bây gi?, Vi?c ph?i làm nh?t bây gi? là lo?i b? ph?n ung thu còn l?i. Tôi hy v?ng nó s? h?t”.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC