Dấu hiệu

Triệu chứng ung thư gan

Không có triệu chứng cụ thể của ung thư gan, và trong thực tế, những dấu hiệu đầu tiên thường khó phát hiện và có thể bị nhầm lẫn với khác liên quan đến gan, xơ gan và chức năng gan. Đau bụng không phổ biến với ung thư gan và nếu có thường có nghĩa một khối u rất lớn hoặc sự tham gia của di căn gan

ciproxin prezzo

ciproxin

naltrexone and naloxone

naloxone vs naltrexone

 TRI?U CH?NG UNG THU GAN VÀ CÁC D?U HI?U LÀ GÌ?

 
Không có tri?u ch?ng c? th? c?a ung thu gan, và trong th?c t?, nh?ng d?u hi?u d?u tiên thu?ng khó phát hi?n và có th? b? nh?m l?n v?i khác liên quan d?n gan, xo gan và ch?c nang gan. Ðau b?ng không ph? bi?n v?i ung thu gan và n?u có  thu?ng có nghia m?t kh?i u r?t l?n ho?c s? tham gia c?a di can gan. Ngoài ra, gi?m cân không gi?i thích du?c ho?c s?t không gi?i thích du?c c?nh báo d?u hi?u c?a ung thu gan ? b?nh nhân xo gan. Nh?ng tri?u ch?ng này ít ph? bi?n hon ? các cá nhân v?i ung thu gan b?i vì nh?ng b?nh nhân này thu?ng du?c ch?n doán ? giai do?n tru?c dó. Tuy nhiên, b?t c? khi nào s?c kh?e t?ng th? c?a m?t b?nh nhân xo gan b? suy gi?m, m?i n? l?c c?n du?c th?c hi?n có th? chu?n doán ung thu gan.
Ví d?, s? xu?t hi?n d?t ng?t c?a báng b?ng (d?ch b?ng và sung), vàng da (màu vàng da), ho?c co lãng phí mà không gây b?nh (k?t t?a) các y?u t? (ví d? nhu tiêu th? ru?u,) cho th?y kh? nang c?a b?nh ung thu gan. Hon n?a, ung thu có th? xâm nh?p và ngan ch?n các tinh m?ch c?a (tinh m?ch l?n mang máu d?n gan t? ru?t và lá lách). Khi di?u này x?y ra, máu s? di con du?ng c?a s?c d? kháng kém, ch?ng h?n nhu thông qua các tinh m?ch th?c qu?n. Ði?u này làm tang áp l?c trong các tinh m?ch, mà k?t qu? trong (m? r?ng) tinh m?ch giãn n? du?c g?i là th?c qu?n dãn tinh m?ch. B?nh nhân sau dó là nguy co xu?t huy?t t? nh?ng d?t gãy c?a dãn tinh m?ch vào du?ng tiêu hóa. Hi?m khi, b?n thân b?nh ung thu có th? b? v? và ch?y máu vào trong khoang b?ng, k?t qu? là c? tru?ng d?m máu.
 
Khám th?c th?, m?t, m? r?ng, dôi khi d?u th?u, gan là phát hi?n ph? bi?n nh?t. Ung thu gan là r?t m?ch máu (có ch?a nhi?u m?ch máu) kh?i u. Nhu v?y, tang lu?ng th?c an máu vào d?ng m?ch gan (d?ng m?ch gan) và gây ra h?n lo?n dòng ch?y c?a máu trong d?ng m?ch. Nh?ng bi?n d?ng k?t qu? trong m?t âm thanh khác bi?t trong gan (gan tin d?n) có th? du?c l?ng nghe v?i m?t ?ng nghe trong kho?ng m?t ph?n tu d?n m?t n?a b?nh nhân ung thu gan. B?t k? d?u hi?u c?a b?nh gan ti?n tri?n (ví d?, báng b?ng, vàng da, teo co) có nghia là m?t tiên lu?ng x?u. Hi?m khi, m?t b?nh nhân b? ung thu gan có th? tr? thành b?t ng? vàng da khi kh?i u an mòn vào ?ng m?t. Vàng da x?y ra trong tình hu?ng này b?i vì c? hai tróc da c?a kh?i u vào ?ng và ch?y máu c?c máu dông trong ?ng có th? ch?n các ?ng d?n.
 
Trong ung thu gan ti?n tri?n, kh?i u có th? lây lan t?i d?a phuong d? các mô lân c?n ho?c thông qua các m?ch máu, ? nh?ng noi khác trong co th? (di can xa). T?i d?a phuong, ung thu gan có th? xâm l?n vào tinh m?ch ch?y gan (tinh m?ch gan). Các kh?i u sau dó có th? ngan ch?n nh?ng tinh m?ch, d?n d?n t?c ngh?n c?a gan. T?c ngh?n x?y ra b?i vì các tinh m?ch b? ch?n không th? tiêu hao máu c?a gan. (Thông thu?ng, máu trong các tinh m?ch gan d? gan ch?y qua tinh m?ch ch? du?i, tinh m?ch l?n nh?t ch?y vào tim.) ? nh?ng b?nh nhân châu Phi, kh?i u thu?ng xuyên kh?i cava tinh m?ch kém. T?c ngh?n c?a các tinh m?ch gan ho?c tinh m?ch ch? du?i k?t qu? trong m?t lá gan b? sung và hình thành l?n c?a c? tru?ng. Trong m?t s? b?nh nhân, nhu dã d? c?p tru?c dó, kh?i u có th? xâm l?n vào tinh m?ch c?a và d?n d?n v? dãn tinh m?ch th?c qu?n.
 
Các tri?u ch?ng
 
Ðau b?ng ho?c dau, d?c bi?t là ? các góc ph?n tu phía trên bên ph?i
M? r?ng b?ng
D? b? b?m tím ho?c ch?y máu
Vàng da (m?t s? d?i màu vàng c?a da và m?t)
Các d?u hi?u và ki?m tra
Sinh thi?t gan cho th?y ung thu bi?u mô t? bào gan.
Có th? có m?t kh?i u du?c hi?n th? trên CT scan b?ng .
M?t quét gan có th? cho th?y s? b?t thu?ng.
Men gan ( xét nghi?m ch?c nang gan ) tang cao.
Ch?p PET CT
Ý KIẾN BẠN ĐỌC