Định nghĩa

Ung thư da là gì

Ung thư là một căn bệnh của các tế bào trong cơ thể. Có rất nhiều loại khác nhau của tế bào trong cơ thể, và có rất nhiều loại khác nhau của ung thư phát sinh từ các loại khác nhau của tế bào. Tất cả các loại ung thư có điểm chung là các tế bào ung thư bất thường và nhân ra khó kiểm soát.

buscopan prezzo

buscopan

Ung thu da và các kh?i u 

Ung thu  là m?t can b?nh c?a các t? bào trong co th?. Có r?t nhi?u lo?i khác nhau c?a t? bào trong co th?, và có r?t nhi?u lo?i khác nhau c?a ung thu phát sinh t? các lo?i khác nhau c?a t? bào. T?t c? các lo?i ung thu có di?m chung là các t? bào ung thu b?t thu?ng và nhân ra khó ki?m soát. 
 
Kh?i u ác tính (u h?c t? ác tính) . Ðây là lo?i ung thu da phát tri?n t? t? bào bi?u bì t?o h?c t?.
Không-u ác tính. Ðây là kho?ng 20 l?n ph? bi?n hon so v?i kh?i u ác tính. Chúng du?c chia thành:
Ung thu bi?u mô t? bào dáy (BCC) - ung thu da phát tri?n t? các t? bào dáy.
Ung thu bi?u mô t? bào v?y (SCC) - ung thu da phát tri?n t? t? bào s?ng.
Khác - các lo?i ung thu da, mà là r?t hi?m.
M?t kh?i u ác tính là m?t s? tang tru?ng c?a các mô t?o thành t? các t? bào ung thu ti?p t?c nhân. Các kh?i u ác tính có th? xâm nh?p vào mô lân c?n và gây ra thi?t h?i. H?u h?t các lo?i kh?i u ác tính cung có xu hu?ng lây lan (metastasise) d?n các b? ph?n khác c?a co th?. Ung thu h?c t? da có nguy co cao v? lây lan. Tuy nhiên, nó là r?t hi?m cho m?t BCC d? lây lan, và hi?m g?p v?i m?t SCC
UNG THU BI?U MÔ T? BÀO ÐÁY (BCC)
 
Ðây là lo?i ung thu da ph? bi?n nh?t ? nh?ng ngu?i da tr?ng và công b?ng. BCC là hi?m g?p ? ngu?i có màu da t?i. BCC là ph? bi?n hon ? ngu?i già. Nh?ng ngu?i trên 75 tu?i là g?p 5 l?n có kh? nang b? BCC hon so v?i nh?ng ngu?i 50-55 tu?i. BCC thu?ng phát tri?n trên m?t khu v?c ánh n?ng m?t tr?i ti?p xúc c?a da nhu ngu?i d?ng d?u và c?. Tuy nhiên, ngu?i ta có th? phát tri?n trên b?t k? vùng da. D?u hi?u d?u tiên thu?ng là m?t kh?i u nh? màu d?, màu h?ng ho?c màu ng?c trai xu?t hi?n trên da tru?c dó bình thu?ng. M?t l?n là thu?ng hình vòm. Tuy nhiên, BCC có th? khác nhau v? hình d?ng và màu s?c. H? thu?ng phát tri?n r?t ch?m và nó có th? m?t nhi?u tháng cho m?t tang lên m?t cm ho?c nhi?u hon th?i gian, kh?i u trên da có th? dóng v?y, l? loét ho?c ch?y máu theo th?i gian. M?t loét da gây ra b?i h?p d?ng BCC, dôi khi du?c g?i là d?ng v?t g?m nh?m m?t v?t loét thu?ng trông gi?ng nhu m?t mi?ng núi l?a b? viêm nh? v?i m?t c?nh tang. BCC r?t hi?m khi lây lan (metastasise) d?n các b? ph?n khác c?a co th?. Tuy nhiên không di?u tr?, h? s? ti?p t?c phát tri?n t?i d?a phuong và có th? gây thi?t h?i cho c?u trúc g?n dó. Ví d?, m?t BCC trên m?t có th? làm xói mòn và làm h?ng mui ho?c tai
Ý KIẾN BẠN ĐỌC