Định nghĩa

Ung thư xương là gì

Có nhiều loại khác nhau của ung thư xương nguyên phát. Chúng được phân loại bởi các loại tế bào xảy ra trong bệnh ung thư. Hầu hết các loại ung thư xương chính kết thúc với ... sarcoma. Sarcoma là một ung thư bắt nguồn từ các tế bào xảy ra và làm cho mô liên kết hỗ trợ các mô của cơ thể. Ví dụ, xương, cơ, sụn, dây chằng, vv

prescription drug coupons

manufacturer coupons for prescription drugs azpodcast.azurewebsites.net
H? th?ng xuong c?a con ngu?i du?c t?o thành t? hon 200 xuong b?o v? các co quan n?i t?ng, cho phép m?i ngu?i d?ng th?ng, gi? thang b?ng.
 
Các lo?i ung thu xuong nguyên pháp
 
Có nhi?u lo?i khác nhau c?a ung thu xuong nguyên phát. Chúng du?c phân lo?i b?i các lo?i t? bào x?y ra trong b?nh ung thu. H?u h?t các lo?i ung thu xuong chính k?t thúc v?i ... sarcoma. Sarcoma là m?t ung thu b?t ngu?n t? các t? bào x?y ra và làm cho mô liên k?t h? tr? các mô c?a co th?. Ví d?, xuong, co, s?n, dây ch?ng, vv
U xuong ác tính
 
Ðây là lo?i ph? bi?n nh?t c?a ung thu xuong nguyên phát, nhung ngay c? di?u này là r?t hi?m. Nó ch? ?nh hu?ng d?n kho?ng 150 ngu?i m?i nam ? Anh. Nó phát sinh t? các t? bào xuong hình thành. H?u h?t các tru?ng h?p x?y ra ? nh?ng ngu?i tr? trong d? tu?i t? 10-25, nhung nó có th? x?y ra ? m?i l?a tu?i. Nó thu?ng phát tri?n trong d?u tang tru?ng c?a xuong ? nh?ng ngu?i tr?, ph? bi?n nh?t trong xuong d?u g?i và cánh tay trên. Tuy nhiên, xuong nào có th? b? ?nh hu?ng.
 
EWING SARCOMA
 
Ði?u này du?c d?t tên sau khi bác si ngu?i d?u tiên mô t? nó trong nh?ng nam 1920. Các t? bào ung thu này trông khác v?i u xuong ác tính ph? bi?n hon. Nó ch? ?nh hu?ng d?n kho?ng 100 ngu?i m?i nam ? Anh. H?u h?t các tru?ng h?p x?y ra ? nh?ng ngu?i tr? trong d? tu?i t? 10 d?n 20, nhung nó có th? x?y ra ? m?i l?a tu?i. Nó ph? bi?n nh?t ?nh hu?ng d?n xuong ch?u và xuong dài c?a chân. Tuy nhiên, xuong nào có th? b? ?nh hu?ng.
 
SACÔM S?N
 
Ðây là lo?i ung thu phát sinh t? các t? bào s?n hình thành. Cung nhu x?y ra trong s?n, m?t sacôm s?n cung có th? phát tri?n trong xuong, ho?c trên b? m?t xuong. H?u h?t các tru?ng h?p x?y ra ? nh?ng ngu?i trong d? tu?i t? 40 và 75. Nó ph? bi?n nh?t ?nh hu?ng d?n xuong ch?u, xuong b? vai (b? vai), xuong su?n, và xuong c?a các b? ph?n trên c?a cánh tay và chân.
 
KHÁC
 
Lo?i quý hi?m khác c?a kh?i u xuong nguyên phát bao g?m: sarcoma s?i, leiomyosarcoma, xo ác histiocytoma, angiosarcoma và s?n.
purchase real cialis online
Ý KIẾN BẠN ĐỌC